home

World navies yesterday

1995

 

Taiwan 01 January 1995

SUBMARINES

SS Tench GUPPY II 2 791 Hai Shih 1945 1870/2440t, 93.6x8.3x5.2m, 4dg/4em(2), 4610/5400hp, 18/15kts, 81p, 135(791)-120(792)m; 10-533TT; SS-2 radar, BQR-2B, BQS-4C, DUUG-1B sonars, WLR-1, WLR-3 ECM
792 Hai Pao 1946
Hai Lung 2 793 Hai Lung 1987 2375/2660t, 66.9x8.4x6.7m, 3dg,1em, 5100hp, 11/20kts, 67p, 240m; 6-533TT; ZW-06 radar, SIASS Z sonar suite, Timnex 4 CH(v)2, AR-700 ECM, Gipsy CCS
794 Hai Hu 1988

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD Fletcher 4 908 Kwei Yang 1943 3050t, 114.7x12.1x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 35kts, 275p; 1x3 Hsiung Feng I SSM(3), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 2x1-127/38(908,909), 3x1-127/38(918,919), 1x1-76/62(908,909), 1x2-40/60, 2x3-324TT, 2x24 Hedgehog ASWRL, 1dcr; SPS-6, SPS-10, 2x R-76C5 radars, DSQS-21CZ sonar, AR680/681 ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6 td, H930 CCS
909 Chiang Yang 1943
918 An Yang 1943
919 Kuen Yang 1943
Allen M. Sumner 4 902 Heng Yang 1944 3218t, 114.8x12.5x4.3m, 4b,2gst, 60000hp, 36.5kts, 336p; 2x3 Hsiung Feng I SSM(6)(902,903,905), (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5)(906), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 3x2-127/38(902,903,905), 2x2-127/38(906), 1x1-76/62(906), 2x2-40/60(902,903,905), 1x2-40/60(906), 2x3-324TT, 2x24 Hedgehog ASWRL, 2dcr(902,903,905), 1dcr(906); SPS-6, SPS-10(906), SPS-58(902,903,905), SPG-25(902,903,905), 2x HR-76C5(906), RTN-10X(902,903,905) radars, DSQS-21CZ(902,903,905), SQS-29(906) sonar, AR-680/681 ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6(902,903,905) td, H930(906) CCS
903 Hua Yang 1945
905 Yuen Yang 1944
906 Huei Yang 1944
Allen M. Sumner FRAM-II 2 914 Lo Yang 1944 3210t, 114.8x12.5x4.3m, 4b,2gst, 60000hp, 33.4kts, 302p; (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 1x2-127/38, 1x1-76/62, 1x2-40/60, 2x3-324TT, 2x24 Hedgehog ASWRL, 1 helicopter(Hughes 500MD); SPS-10, SPS-29(914), SPS-37(917), 2x HR-76C5 radars, SQS-29 sonar, AR-680/681 ECM, 4x King Fen dl, H930 CCS
917 Nan Yang 1945
Gearing radar picket 1 907 Fu Yang 1945 3493t, 119.0x12.5x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 32kts, 302p; (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 1x2-127/38, 1x1-76/62, 2x1-40/70, 2x3-324TT, 2x24 Hedgehog ASWRL; SPS-37, SPS-58A, SPG-25, 2x HR-76 radars, DE1191 sonar, AR-680/681 ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6 td, H930 CCS
Gearing FRAM-II 1 911 Dang Yang 1947 3493t, 119.0x12.5x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 32kts, 302p; (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5), 1x2-127/38, 1x1-76/62, 2x1-40/70, 2x3-324TT, 1 helicopter (Hughes 500MD); SPS-6C, SPG-25, EL/M-2208, RTN-10X radars, OGR7/2 e/o, DE1191 sonar, WLR-1, WLR-3, ULQ-6 ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6 td, H930 CCS
Gearing FRAM-I 12 912 Chien Yang 1946 3493t, 119.0x12.5x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 32kts, 310p; (3x2+2x2) Standard SM-1MR SSM/SAM(912,921,923,925,927-929), 1x3 Hsiung Feng I SSM(3)(930), (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5)(915,920,924,926), 1x4 Sea Chaparral SAM(16)(915,920,924,926), 1x8 ASROC ASuR(17)(930), 1x8 ASROC ASuR(8)(912,921,923,925-929), 2x2-127/38(930), 1x2-127/38(915,920,924,926), 1x1-76/62(912,915,920,921,923-929), 2x1-40/70(912,915,920,921,923-929), 1x6-20/76(912,921,923,925,927-929), 4x1-12.7(930), 2x3-324TT, 1helicopter (Hughes 500MD); SPS-29(930), SPS-37(930), SPS-40(915,920,924), SPS-58A(912,921,923,925-929), SPG-25(930), 2x HR-76(926), EL/M-2208(915,920,924), RTN-10X(915,920,924), DA-08/2(912,921,923,925,927-929), STIR-1.8(912,921,923,925,927-929), HW-160(912,921,923,925,927-929), Mk 90(912,921,923,925,927-929) radars, SQS-23(930), DE1191(912,915,920,921,923-929) sonar, BLR-1(930), WLR-1(915,920,924,926), ULQ-6(915,920,924,926), Chang Feng III(912,921,923,925,927-929) ECM, 4x King Fen(912,915,920,921,923-929) dl, T Mk 6(912,915,921,923-929) td, H930(912,915,920,921,923-929) CCS
915 Han Yang 1945
920 Lao Yang 1946
921 Liao Yang 1945
923 Shen Yang 1945
924 Kai Yang 1945
925 Te Yang 1945
926 Sui Yang 1946
927 Yun Yang 1946
928 Zheng Yang 1946
929 Shao Yang 1946
930 Tsu Yang 1945
FF APD 6 832 Yu Shan 1944 2130t, 93.3x11.3x3.8m, 2b,2stg,2em, 12000hp, 23.6kts, 203p; 1x2-40/60; SPS-5 radar, sonar
833 Hua Shan 1945
835 Fu Shan 1945
836 Lu Shan 1943
837 Shou Shan 1944
843 Chung Shan 1943
Rudderow 1 827 Tai Yuan 1944 1811t, 93.3x11.3x3.4m, 2b,2stg,2em, 12000hp, 23kts, 200p; 2x1-127/38, 2x2-40/60, 4x1-20/70, 2x3-324TT, 1x24 Hedgehog ASWRL, 2dcr; SPS-6, SPS-10 radars, sonar
Knox 3 932 Chih Yang 1972 4260t, 134.0x14.3x7.6m, 2b,1gst, 35000hp, 27kts, 285p; 1x(2 Harpoon SSM+6 ASROC ASuR)(4+12), 1x1-127/54, 1x6-20/76, 4x1-20/68, 2x1-12.7, 4-324TT, 1helicopter (Hughes 500MD); SPS-64(v)9, SPS-10F, SPS-40B, SPG-53F, Mk 90 radars, SQS-26CX, SQS-35, SQR-18A sonars, SLQ-32(v)1/2 ECM, 2x Mk 36 SRBOC dl, T Mk 6 td, FFISTS CCS
933 Feng Yang 1972
934 Fen Yang 1972
Cheung Kung 2 1101 Cheung Kung 1993 4200t, 138.8x14.3x8.6m, 2gt(1), 41000hp, 29kts, 206p; 2x4 Hsiung Feng II SSM(8), 1x1 Standard SM-1MR SAM(40), 1x1-76/62, 2x1-40/70, 1x6-20/76, 4x1-12.7, 2x3-324TT, 1hel(S-70C); SPS-55, SPS-49(v)5, STIR-2.4, Mk 92 mod. 6, Mk 90 radars, DE-1160B sonar, Chang Feng IV ECM, 2x Kung Fen dl, SLQ-25 td, SYS-2 CCS
1103 Cheng Ho 1994
FS Jin Chiang 1 603 Jin Chiang 1994 680t, 61.4x9.5x2.9m, 2d, 10000hp, 25kts, 32p; 4x1 Hsiung Feng I SSM(4), 1x1-40/70, 1x1-20/68, 2x1-12.7, 2dcr, 8mines; CS/UPX-60X, CS/SPG-21A radars, Sea Eye e/o, SS-247 sonar, WD-2A ECM, 2x DLT-6 dl

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PM Lung Chiang 2 601 Lung Chiang 1978 240t, 50.1x7.3x1.7m, CODOG: 3d/3gt(3), 5400/15000hp, 36.2kts, 38p; 4x1 Hsiung Feng SSM(4), 1x1-76/62, 1x2-30/75, 2x1-12.7; RAN-11, SPS-58C, RAN IIL/X(601), HR-76(602) radars, WD-2A ECM, 2x AV-2(601), 2x SMOC-4(602) dl
602 Sui Chiang 1983
FABG1 50 3, 7-12, 14-21, 23-30, 32-39, 41-59   1979-1981 56t, 22.9x5.5x1.0m, 2d, 2605hp, 40kts, 10p; 2x1 Hsiung Feng SSM(2), 1x1-20/68, 2x1-12.7; CS/UPS-60X, HR-76C5 radars, WD-2A ECM, 2x AV-2 dl
FABG5 2 5, 6   1980 no picture 56t, 21.6x5.5x0.9m, 2d, 2860hp, 36kts, 10p; 2x1 Gabriel II SSM(2), 1x1-20/68, 2x1-12.7; Decca 926, EL/M-2221 radars, Elop e/o
PB PB60 22 60-81   1971-1973 no picture 11t, 12.8xxm, 2d, 1300hp, 32kts; 1x1-40/60; radar
Ning Hai 8 1 Ning Hai 1987 no picture 143t, 32.1x9.0x1.8m, 3d, 5760hp, 40kts, 16p; 1x1-40/60, 1x1-20/68, 2x1-12.7, 2dcr; Decca radar, sonar
2 An Hai 1988
3   1988
5   1989
6   1989
7   1990
8   1990
9   1991

AMPHIBIOUS

LCC LST 1 1 Kao Hsiung 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; (2x2+2x1)-40/60, 2x1-20/70, 4x1-12.7; SPS-10, SPS-6C radars
LSD Cabildo 2 191 Chung Cheng 1945 9375t, 139.5x22.0x5.5m, 2b,2gst, 9000hp, 15.6kts, 247p; 1x4 Sea Chaparral SAM(16), (2x4+2x2)-40/60, helodeck; 3 LCU(6), 1200troops; SPS-5, LN-66 radars
192 Zhen Hai 1946
LST LST(2) 15 201 Chung Hai 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; 2x1-76/50, (2x2+2x1)-40/60, 4x1-20/70; 6 LCVP, 20tanks, 163troops; CS/UPS-60 radar
204 Chung Hsing 1944
205 Chung Chien 1944
208 Chung Shun 1944
210 Chung Yung 1944
216 Chung Kuang 1943
217 Chung Suo 1943
218 Chung Chi 1943
221 Chung Chuan 1944
222 Chung Sheng 1944
223 Chung Fu 1944
226 Chung Chih 1945
227 Chung Ming 1945
230 Chung Pang 1944
231 Chung Yeh 1945
LSM LSM 4 341 Mei Chin 1944 1095t, 62.0x10.5x2.1m, 2d, 2800hp, 13kts, 60p; 2x2-40/60, 4x1-20/70, 4x1-12.7; 5tanks, 54troops; CS/UPS-60X radar
347 Mei Song 1945
353 Mei Ping 1945
356 Mei Le 1945
LSS LCT(6) 14 481 He Qin 1944 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
482 He Zhong 1944
483 He Cheng 1944
484 He Zhong 1944
485 He Zhang 1943
494 He Chun 1944
495 He Yong 1944
496 He Jian 1944
401 He Qi 1944
402 He Hui 1944
403 He Yao 1944
405 He Feng 1944
406 He Chao 1944
407 He Teng 1944
Ho Shan 6 488 Ho Shan 1955 350t, 36.3x10.4x1.6m, 3d, 675hp, 10kts, 15p; 2x2-20/70; 3tanks; radar
489 Ho Chuan 1955
490 Ho Seng 1955
491 Ho Meng 1955
492 Ho Mou 1955
493 Ho Shou 1955
Ho Fong 2 497 Ho Fong 1979 390t, 41.3x9.0x2.0m, 4d(2), 1200hp, 11kts, 10p; 2x1-12.7; 3tanks; CS/UPS-60X radar
498 Ho Hu 1979
LC LCVP 120 1-120   1943-1945 13t, 11.2x3.2x0.9m, 2d, 220hp, 8kts, 3p; 2x1-12.7; 36troops
LCM(3) 8 1-8   1942-1944 52t, 15.3x4.3x1.4m, 2d, 330hp, 8kts, 4p; 2x1-12.7; 1tank
LCM(6) 250 1-250   1955-1974 62t, 17.1x4.4x1.5m, 2d, 450hp, 9kts, 9p; 2x1-12.7; 1tank
type 272 30 1-30   1970-1974 13t, 11.2x3.2x0.9m, 2d, 450hp, 15kts, 3p; 2x1-12.7; 36troops

MINE WARFARE

MSO Yung Feng 4 1301 Yung Feng 1991 no picture 540t, 49.7x10.8x2.8m, 2d, 2180hp, 15kts, 45p; 2x1-12.7, Pinguin A1 USV, Pinguin B3 USV; Decca radar, TSM2022 sonar
1302 Yung Chia 1991
1303 Yung Ting 1991
1305 Yung Shun 1991
MSC Bluebird 7 158 Yung Chou 1959 390t, 44.3x8.1x2.1m, 2d, 880hp, 13kts, 39p; 1x2-20/70, magnetic, acoustic, mechanical minesweeping gear; Decca 707 radar, SA950 sonar
159 Yung Hsin 1965
162 Yung Fu 1953
163 Yung Ching 1953
165 Yung Cheng 1953
167 Yung Jen 1954
168 Yung Sui 1954
MSB MSML1 8 1, 3, 5-8, 11, 12   1943-1945 no picture 24t, 15.3x4.0x1.3m, 1d, 60hp, 8kts, 4p; mechanical minesweeping gear
MSB1 1 12   1945 42t, 17.5x4.8x1.3m, 2d, 300hp, 12kts, 6p; mechanical minesweeping gear

MARITIME POLICE

PB 35t 28 PP3501-3503, 3505-3513, 3516-3523, 2525-3532   1987-1992 no picture 35t, 21.0x5.0x1.5m, 2d, 2300hp, 28kts, 8p; 1x1-12.7; 2x Furuno radars
55t 10 PP5501-5503, 5505-5511   1989-1991 no picture 82t, 26.9x5.4xm, 2d, 2600hp, 15kts; 1x1-12.7; 2x radars
50t 13 PP5001-5003, 5005-5008, 5010-5013, 5015, 5016   1991-1993 no picture 52t, 26.4x6.2x1.1m, 2d(4wj), 4400hp, 37kts, 17p; 1x1-12.7; 2x radars
100t 4 PP10001   1992 no picture 140t, 34.3x6.8x1.6m, 2d, 6200hp, 30kts, 12p; 2x1-12.7; 2x Furuno radars
PP10002   1992
PP10005   1994
PP10006   1994

CUSTOMS

PS Pao Hsing 3 1 Pao Hsing 1980 no picture 694t, 60.8x7.8x2.1m, 2d, 7200hp, 24kts, 40p; 1x1-40/60, 2x1-20/68; 2x JRC radars
2 Chin Hsing 1985
3 Teh Hsing 1986
Yun Hsing 1 1 Yun Hsing 1987 no picture 964t, 65.0x10.0x2.9m, 2d, 7200hp, 18kts, 67p; 2x1-12.7; 2x JRC radars
Mou Hsing 2 1 Mou Hsing 1988 no picture 850t, 65.4x9.6x3.2m, 3d, 13200hp, 28kts, 54p; 2x1-12.7; 2x Decca radars
2 Fu Hsing 1988
Ho Hsing 2 1 Ho Hsing 1991 no picture 1795t, 82.3x11.6x4.1m, 2d, 13120hp, 22kts, 80p; 1x1-20/68, 2x1-12.7; 2x Decca radars
2 Wei Hsing 1991
PC Hsun Hsing 1 1 Hsun Hsing 1986 no picture 264t, 44.5x7.5x1.7m, 3d, 8160hp, 28kts, 41p; 3x1-12.7; 2x JRC radars
PB Hai Wei 2 1 Hai Wei 1977 no picture 70t, 23.8x5.6x1.5m, 2d, 1350hp, 19kts; 1x1-12.7
2 Hai... 1977
Hai Ping 3 1 Hai An 1979 no picture 63t, 26.0x5.6x2.7m, 2d, 28kts, 18p; 1x1-20/90
2 Hai Cheng 1979
3 Hai Ping 1979

FISHERY PROTECTION SERVICE

PS Shun Hu 1 1 HH No. 1 Shun Hu 1 1992 no picture 1125t, 58.8x9.6x4.5m, 2d, 3000hp, 16kts, 25p; 2x Furuno radars
Shun Hu 2 2 HH No. 2 Shun Hu 2 1992 no picture 496t, 51.5x8.4x3.7m, 1d, 2500hp, 16kts, 22p; 2x radars
HH No. 3 Shun Hu 3 1992
PC Shun Hu 6 1 HH No. 6 Shun Hu 6 1992 no picture 204t, 38.1x7.0x2.6m, 2d, 3640hp, 20kts, 15p; 2x radars
PB Shun Hu 5 1 HH No. 5 Shun Hu 5 1992 no picture 139t 31.5x6.0x1.3m, 2d, 2920hp, 20kts, 15p; 2x radars

 

AIRCRAFT

NAVY

Ship-based

12 Hughes 500MD, 10 S-70C(M)-1

Land-based combat capable 25 S-2E, 7 S-2G

ARMY

Land-based combat capable

20 O-1, 8 AH-1W, 4 OH-58

AIR FORCE

Combat capable

8 F-5B, 215 F-5E, 54 F-5F, 94 F-104D/DJ/G/J/TF, 22 Ching-Kuo, 6 RF-104G, 60 AT-3A/B

MARINES

equipment LVT-4, LVT-5 APC, 105mm, 155mm howitzers, 106mm RCL

Ivan Gogin, 2017