home

World navies yesterday

1995

 

China 01 January 1995

SUBMARINES

SSBN type 092 1 406 Changzheng 406 1983 6500/8000t, 120.0x10.6x8.0m, 1nr,2gst(1), 14400hp, 20/22kts, 100p, 300m; 12 JL-1 SLBM(12), 6-533TT; Flag radar, SQZ-3, SQW-3, SQG-2B sonars, type 921A ECM, CCS
SSB type 6631 1 200 Changcheng 200 1966 2350/2950t, 97.5x8.6x6.6m, 3d/em, 6000/5400hp, 14.5/13kts, 87p, 260m; 2 JL-1 SLBM, 10-533TT; Flag radar, Arktika-M sonar, Nakat ECM
SSG type 033G1 1 351 Yuanzheng 351 1987 1650/2100t, 76.6x7.6x5.0m, 2d/2em, 4800/2700hp, 15/17kts, 58p, 240m; 6x1 YJ-81 SSM(8), 8-533TT; Flag, Kaskad radars, type 801, SQZ-D, SQG-2 sonars, type 921A ECM
SSN type 091 5 401 Changzheng 401 1974 4500/5000(401,402)-4800/5550(403-405)t, 90.0(401,402)-98.0(403-405)x9.0x7.4m, 1nr,2gst(1), 12000hp, 12/25kts, 75p, 300m; 6-533TT(401,402), 6-533TT(inc YJ-82 SSM(4))(403-405); Flag radar, SQZ-3, SQW-3, SQG-2B sonars, type 921A ECM, CCS
402 Changzheng 402 1980
403 Changzheng 403 1984
404 Changzheng 404 1987
405 Changcheng 405 1990
SS type 033 89 126 Changcheng 126 1965 1319/1712t, 76.6x6.7x5.0m, 2d/em, 4800/2700hp, 15.2/13kts, 58p, 240m; 8-533TT; Flag radar, type 801, SQZ-D, SQG-2 sonars, type 92-A ECM
128 Changcheng 128 1966
136 Changcheng 136 1966
137 Changcheng 137 1966
138 Changcheng 138 1966
139 Changcheng 139 1967
140 Changcheng 140 1967
141 Changcheng 141 1967
142 Changcheng 142 1967
143 Changcheng 143 1968
144 Changcheng 144 1968
145 Changcheng 145 1968
146 Changcheng 146 1968
147 Changcheng 147 1969
148 Changcheng 148 1969
149 Changcheng 149 1969
150 Changcheng 150 1969
151 Changcheng 151 1970
152 Changcheng 152 1970
153 Changcheng 153 1970
154 Changcheng 154 1970
160 Changcheng 160 1971
161 Changcheng 161 1971
162 Changcheng 162 1971
163 Changcheng 163 1971
164 Changcheng 164 1972
165 Changcheng 165 1972
170 Changcheng 170 1972
171 Changcheng 171 1972
172 Changcheng 172 1973
173 Changcheng 173 1973
175 Changcheng 175 1973
176 Changcheng 176 1973
208 Changcheng 208 1974
209 Changcheng 209 1974
210 Changcheng 210 1974
211 Changcheng 211 1975
212 Changcheng 212 1975
213 Changcheng 213 1975
214 Changcheng 214 1975
215 Changcheng 215 1976
216 Changcheng 216 1976
217 Changcheng 217 1976
218 Changcheng 218 1976
219 Changcheng 219 1977
220 Changcheng 220 1977
221 Changcheng 221 1977
222 Changcheng 222 1977
223 Changcheng 223 1978
224 Changcheng 224 1978
225 Changcheng 225 1978
226 Changcheng 226 1978
227 Changcheng 227 1979
228 Changcheng 228 1979
229 Changcheng 229 1979
230 Changcheng 230 1979
234 Changcheng 234 1980
235 Changcheng 235 1980
236 Changcheng 236 1980
238 Changcheng 238 1980
239 Changcheng 239 1981
245 Changcheng 245 1981
246 Changcheng 246 1981
247 Changcheng 247 1981
248 Changcheng 248 1982
249 Changcheng 249 1982
250 Changcheng 250 1982
254 Changcheng 254 1982
255 Changcheng 255 1983
256 Changcheng 256 1983
267 Changcheng 267 1983
268 Changcheng 268 1983
269 Changcheng 269 1984
270 Changcheng 270 1984
272 Changcheng 272 1984
281 Changcheng 281 1984
282 Changcheng 282 1985
283 Changcheng 283 1985
290 Changcheng 290 1985
291 Changcheng 291 1985
292 Changcheng 292 1986
293 Changcheng 293 1986
294 Changcheng 294 1986
343 Changcheng 343 1986
344 Changcheng 344 1987
345 Changcheng 345 1987
346 Changcheng 346 1987
349 Changcheng 349 1987
777 Changcheng 777 1987
type 035 2 232 Changcheng 232 1974 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em, 4800/2700hp, 15.2/12kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ sonar suite, type 925 ECM
233 Changcheng 233 1974
type 035A (ES5D) 1 342 Changcheng 342 1982 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em, 5200/7000hp, 15/18kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ sonar suite, type 925 ECM
type 035A 3 352 Changcheng 352 1988 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em, 5200/7000hp, 15/18kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ sonar suite, type 925 ECM
353 Changcheng 353 1989
354 Changcheng 354 1990
type 035G 4 356 Changcheng 356 1990 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em, 5200/7000hp, 15/18kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ-D sonar suite, type 925 ECM, ZLT-4A CCS
357 Changcheng 357 1992
358 Changcheng 358 1993
359 Changcheng 359 1994
pr. 877EKM 1 364 Changcheng 364 1994 2325/3075t, 72.6x9.9x6.6m, 2dg,1em, 4080/5500hp, 10.7/18kts, 60p, 240m; 1x8 Igla-1 SAM(8), 6-533TT; Kaskad radar, Rubikon-E, Arfa-E, Vint, MG-53, Shkert sonars, MRP-25E ECM, Uzel CCS

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD type 051 11 106 Xian 1974 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 2x3 HY-1 SSM(6), 2x2-130/58, 4x2-37/63, 2x2-25/80, 2x12 type 75 ASWRL, 4dct, 38mines; type 354, type 517, type 381(110), type 352, type 343, type 347, type 751 radars, SJD-1, SJD-N sonar, RW-23-1 ECM, ZKJ-1(110) CCS
107 Yinchuan 1976
108 Xining 1980
110 Dalian 1984
131 Nanjing 1977
133 Chongqing 1983
134 Zunyi 1984
161 Changsha 1975
162 Nanning 1979
163 Nanchang 1982
164 Guilin 1987
type 051G 1 105 Jinan 1971 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 2x3 HY-1 SSM(6), 1x2-130/58, 3x2-37/63, 2x2-25/80, 2x3-324TT, 2x12 type 75 ASWRL, 38mines, 2hel(Z-9C); type 354, type 517, type 352, type 343, type 347, type 751 radars, SJD-1, SJD-N sonars, RW-23-1 ECM, SADOC-2 CCS
type 051Z 1 132 Hefei 1980 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 2x3 HY-1 SSM(6), 2x2-130/58, 4x2-37/63, 2x2-25/80, 2x12 type 75 ASWRL, 4dct, 38mines; type 354, type 517, type 381, type 352, type 343, type 347, type 751 radars, SJD-1, SJD-N sonar, RW-23-1 ECM, ZKJ-2 CCS
type 051DT 1 109 Kaifeng 1982 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 2x3 HY-1 SSM(6), 1x8 HQ-7 SAM(16), 2x2-130/58, 3x2-37/63, 2x2-25/80, 2x12 type 75 ASWRL, 4dct, 38mines; type 354, type 517, type 352, type 345, type 343, type 347, type 751 radars, SJD-1, SJD-N sonar, RW-23-1 ECM
type 051G1 1 165 Zhanjiang 1989 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 2x3 HY-1J SSM(6), 2x2-130/58, 4x2-37/63, 2x2-25/80, 2x12 type 75 ASWRL, 4dct, 38mines; type 354, type 381, type 515, type 352-III, type 343, type 347, type 756 radars, SJD-2, SJD-4 sonars, type 825, RW-23-1 ECM, ZKJ-4 CCS
type 051G2 1 166 Zhuhai 1991 3960t, 128.6x12.8x4.7m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 280p; 4x2 YJ-8 SSM(8), 2x2-130/58, 4x2-37/63, 2x2-25/80, 2x3-324TT, 2x12 type 75 ASWRL, 2dct, 38mines; type 354, type 381, type 517, type 344, EFR-1, type 756 radars, SJD-7 sonar, type 825, RW-23-1 ECM, ZKJ-3 CCS
type 052 1 112 Harbin 1994 5700t, 148.0x16.0x5.0m, CODOG:2d/2gt(2), 53600hp, 31.5kts, 230p; 4x2 YJ-1 SSM(8), 1x8 Crotale SAM(24), 1x2-100/56, 4x2-37/63, 2x3-324TT, 2x12 type 75 ASWRL, 2hel(Z-9A); type 363, type 362, Sea Tiger, type 344, 2x type 347G, type 345, 2x type 756 radars, 2x type 630 e/o detectors, DE-1164 sonar, type 726, type 726-4A ECM, 2x type 726 dl, ZKJ-3 CCS
FF type 01 1 207 Pinghsiang 1958 1337t, 90.9x10.2x2.9m, 2b,2gst, 20000hp, 29kts, 168p; 1x2 HY-2 SSM(2), 3x1-100/56, 2x2-37/70, 2x2-14.5, 2x24 MBU-200 ASWRL, 4dct, 2dcr; Giuys-1M4, Lin', Yakor' radars, Pegas-2M sonar, Bizan'-4 ECM
type 053H 13 509 Changde 1979 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 190p; 2x2 HY-2 SSM(4), 2x1-100/56, 6x2-37/63, 2x5 type 81 ASWRL(509-514,517-520,551,552), 4x5 type 81 ASWRL(515,516), 4dct, 2dcr, mines; type 756, type 354, type 352C radars, EH-5 sonar, RWD-8 ECM
510 Shaoxing 1979
511 Nantong 1977
512 Wuxi 1978
513 Huaiyin 1977
514 Zhenhjiang 1979
515 Xiamen 1975
516 Jiujiang 1975
517 Nanping 1977
518 Ji'an 1979
519 Changzhi 1979
551 Maoming 1980
552 Yibin 1980
type 053H1 8 533 Ningbo 1982 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 175p; 2x2 HY-2A SSM(4), 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x5 type 81 ASWRL, 4dct, 2dcr, mines; type 756, type 517, type 354, type 352C, type 343, type 341, type 756 radars, SJD-5, SJC-1B sonars, type 923 ECM, 2x SRBOC dl, ZKJ-3 CCS
534 Jinhua 1982
543 Dandong 1985
545 Linfen 1987
553 Shaoguan 1985
554 Anshun 1986
555 Zhaotong 1987
557 Jishou 1988
pr. 053H1Q 1 544 Siping 1985 1820t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 185p; 1x2 HY-2A SSM, 1x1-100/55, 4x2-37/63, 2x3-324TT, 2x5 type 81 ASWRL, 1hel(Z-9A); type 756, type 354, type 352C, type 341 radars, SJD-7 sonar, RWD-8 ECM, 2x SRBOC dl
type 053H2 3 535 Huangshi 1986 1960t, 103.2x10.8x3.1m, 2d, 16000hp, 28kts, 168p; 2x4 YJ-1 SSM(8)(535,536), 2x4 YJ-2 SSM(8)(537), 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x5 type 81 ASWRL, 2dct; type 756, type 354, type 352C, type 341, type 343, type 517A(537) radars, SJD-5, SJC-1B sonars, type 923, type 981, RWD-8 ECM, 2x type 945 dl, ZKJ-3A CCS
536 Wuhu 1987
537 Zhoushan 1990
type 053H2G 4 539 Anqing 1992 2180t, 114.5x12.4x3.5m, CODAD:4d(2), 22840hp, 27.2kts, 170p; 2x3 YJ-81 SSM(6), 1x6 HQ-61 SAM(6), 1x2-100/56, 4x2-37/63, 2x6 type 87 ASWRL, 1hel(Z-9C); type 756, type 360, type 517, 2x type 341, type 343 radars, SJD-7 sonar, NRJ-5 ECM, 2x type 946 dl, ZKJ-3A CCS
540 Huainan 1992
541 Huaibei 1993
542 Tongling 1994
type 053H1G 4 558 Zigong 1993 1702t, 103.2x10.2x3.1m, 2d, 16000hp, 25.5kts, 175p; 2x2 HY-2A SSM(4), 2x2-100/56, 4x2-37/63, 2x6 type 87 ASWRL, 4dct, 2dcr, 24mines; RM1290A/D, type 360, type 517H, type 343, type 347G, type 352 radars, SJD-5, SJC-1B sonars, 2x type 211, type 318, type 521 ECM, 2x type 946 dl, ZKJ-3A CCS
559 Foshan 1994
560 Dongguan 1993
561 Shantou 1994
pr. 65 2 504 Dongchuan 1966 1600t, 90.9x10.2x2.9m, 2b,2gst, 20000hp, 29kts, 168p; 3x1-100/56, 4x2-37/70, 2x2-14.5/93, 2x5 RBU-1200 ASWRL, 4dct, 2dcr, mines; Giuys-1M4, Lin', Yakor' radars, Pegas-2M sonar, Bizan'-4 ECM
502 Nanchong 1969

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PHM type 024mod/ 1 1   1970 100t, 28.6x6.5x1.8m, 4d, 4800hp, 40kts, 17p; 2x1 HY-2 SSM(2), 2x2-25/80; type 352 radar
PM type 024 56 1-56   1965-1976 79t, 27.0x6.5x1.8m, 4d, 4800hp, 37kts, 17p; 2x1 HY-2 SSM(2), 1x2-25/80; type 352 radar
type 021 80 42   1968 205t, 38.8x7.6x1.7m, 3d, 12000hp, 35kts, 28p; 4x1 HY-2 SSM(4), 2x2-25/80; type 352 radar
43   1968
44   1968
45   1969
46   1969
47   1969
48   1969
49   1969
50   1969
51   1969
52   1969
53   1969
54   1969
55   1969
56   1970
57   1970
58   1970
59   1970
60   1970
61   1970
62   1970
63   1970
64   1970
65   1970
66   1970
67   1971
68   1971
69   1971
70   1971
71   1971
72   1971
73   1971
74   1971
75   1971
76   1971
77   1971
78   1972
79   1972
80   1972
81   1972
82   1972
83   1972
84   1972
85   1972
86   1972
87   1972
88   1972
89   1973
90   1973
91   1973
92   1973
93   1973
94   1973
95   1973
96   1973
97   1973
98   1973
99   1973
100   1974
101   1974
102   1974
103   1974
104   1974
105   1974
106   1974
107   1974
108   1974
109   1974
110   1974
111   1975
112   1975
113   1975
114   1975
115   1975
116   1975
117   1975
118   1975
119   1975
120   1975
121   1975
type 021E-1MB 1 5100   1970 200t, 42.0x8.1x2.0m, 3d, 12000hp, 36kts, 28p; 4x1 HY-2 SSM(4); type 352, type 341 radars
type 037IG 6 751 Jiusha 1991 478t, 62.0x7.2x2.2m, 4d, 13200hp, 32kts, 60p; 2x2 YJ-8A SSM(4), 2x2-37/63, 2x2-14.5; type 723, type 352C, type 341 radars, ECM
752 Yuqing 1992
753 Dongan 1993
754 Linwu 1993
755 Chaoyang 1994
756 Chenghai 1994
type 037II 1 770 Yangjiang 1991 542t, 65.4x8.4x2.4m, 3d, 17280hp, 33.6kts, 47p; 2x3 YJ-8A SSM(6), 1x2-37/63, 2x2-30/65; type 348, type 765, type 347G radars, JM-83 e/o director, type 900 ECM, 2x type 945G dl, type 88C CCS
PTH type 025/026 80 1-80   1966-1980 46t, 22.5x3.8/6.3x1.2m, 3d, 3600hp, 50kts, 11p; 2x2-14.5, 2-533TT; Zarnitsa radar
PT Chinese 183 10 1-10   1956-1966 67t, 25.5x6.2x1.2m, 4d, 4800hp, 43kts, 14p; 2x2-25/82, 2-533TT, 2dcr; Zarnitsa radar
PC pr. 037 104 278   1964 430t, 58.8x7.2x2.2m, 4d, 8800hp, 30.5kts, 78p; 2x2-57/62, 2x2-25/80, 4x5 RBU-1200 ASWRL, 2dct, 2dcr, mines; type 351 radar, Tamir-11 sonar
279   1965
280   1969
281   1971
282   1972
283   1972
664   1974
665   1975
666   1977
667   1977
668 Wenchuan 1979
669   1979
672   1982
673   1980
674 Pingnan 1980
675   1980
679 Ningming 1981
680   1982
721 Ningxiang 1982
722 Anhua 1982
723 Deqing 1984
724   1984
725   1984
726   1984
727 Wuchuan 1985
728 Zhenyuan 1985
729 Tianzhou 1985
730   1985
267   1969
268   1970
269   1970
295   1972
296   1971
297   1972
298   1972
270   1973
615   1975
616   1975
641   1976
1 Shanghai Jiuyuan 1 1976
642   1977
643 Fengxian 1977
644   1977
645   1977
646   1977
647   1978
648   1978
620 Qingyuan 1978
621 Boxing 1978
622 Penglai 1978
623   1978
624 Wendeng 1978
670   1978
671   1979
409 Matou 409 1978
625 Taikang 1979
626 Xinbin 1979
627 Rongcheng 1979
680 Wuping 1979
628 Kaiyuan 1980
676   1980
677 Tian'e 1981
678   1981
J505   1979
J303   1980
J125   1980
681 Yunxiao 1981
682 Ningde 1981
683 Xianju 1981
684 Wuyi 1981
685 Yinchang 1981
686 Jiangyin 1982
687 Yixing 1981
630 Huai'an 1982
629 Kanping 1982
700 Fusong 1982
701   1982
702   1984
706 Huinan 1984
707 Huaide 1984
692 Lianshui 1985
731 Hanshou 1985
732   1985
695 Xianfeng 1986
696 Anlu 1986
742 Xingguo 1987
259   1973
617   1976
618   1977
619   1978
610   1980
703   1982
704   1983
705 Wugong 1984
649 Songjiang 1981
650 Hai'an 1981
689 Yinghua 1982
690   1985
691   1985
708   1986
709   1986
699 Qingyuan 1987
740 Ningyuan 1988
741 Taishun 1987
type 037I 4 688 Nanhui 1987 450t, 62.0x7.2x2.2m, 4d, 8800hp, 28kts, 70p; 2x2-57/62(693,694), 1x2-57/62(688,697), 2x2-30/65, 4x5 type 87 ASWRL, 2dct, 2dcr, mines; type 351, type 342 radars, Tamir-11, SS-12(688,697) sonars
693 Yongjia 1987
694 Ru'an 1987
697 Anji 1987
type 037IS 12 710 Jimo 1993 478t, 62.8x7.2x2.4m, 4d, 8000hp, 28kts, 71p; 2x2-37/63, 2x2-14.5, 2x6 type 87 ASWRL; type 723 radars, Tamir-11 sonar
711 Jiaonan 1993
712 Jinjiang 1993
713 Longhai 1993
714   1993
715   1993
716   1994
717   1994
743 Huangyan 1994
744 Yunhe 1994
761 Fuyang 1994
762 Xiaoshan 1994
PB type 055A 25 1-25   1956-1960 85t, 25.7x6.0x1.8m, 4d, 4800hp, 28kts, 17p; 2x2-37/63, 2x1-12.7, 2dcr; Zarnitsa radar
type 062 280 21   1964 135t, 38.8x5.4x1.6m, 4d, 4200hp, 28.5kts, 36p; 2x2-37/63, 2x2-25/80, 2x5 type 81 ASWRL, 2dcr; type 351 radar, Tamir-11 sonar
22   1964
23   1964
24   1964
25   1964
26   1964
27   1964
28   1964
29   1964
30   1964
31   1964
32   1964
33   1964
34   1964
35   1965
36   1965
37   1965
38   1965
39   1965
40   1965
41   1965
42   1965
43   1965
44   1965
45   1965
46   1965
47   1965
48   1965
49   1965
50   1965
51   1965
52   1965
53   1966
54   1966
55   1966
56   1966
57   1966
58   1966
59   1966
60   1966
61   1966
62   1966
63   1966
64   1966
65   1966
66   1966
67   1966
68   1966
69   1966
70   1967
71   1967
72   1967
73   1967
74   1967
75   1967
76   1967
77   1967
78   1967
79   1967
80   1967
81   1967
82   1967
83   1967
84   1967
85   1967
86   1967
87   1968
88   1968
89   1968
90   1968
91   1968
92   1968
93   1968
94   1968
95   1968
96   1968
97   1968
98   1968
99   1968
100   1968
101   1968
102   1968
103   1968
104   1968
105   1969
106   1969
107   1969
108   1969
109   1969
110   1969
111   1969
112   1969
113   1969
114   1969
115   1969
116   1969
117   1969
118   1969
119   1969
120   1969
121   1969
122   1970
123   1970
124   1970
125   1970
126   1970
127   1970
128   1970
129   1970
130   1970
131   1970
132   1970
133   1970
134   1970
135   1970
136   1970
137   1970
138   1970
139   1971
140   1971
141   1971
142   1971
143   1971
144   1971
145   1971
146   1971
147   1971
148   1971
149   1971
150   1971
151   1971
152   1971
153   1971
154   1971
155   1971
156   1971
157   1972
158   1972
159   1972
160   1972
161   1972
162   1972
163   1972
164   1972
165   1972
166   1972
167   1972
168   1972
169   1972
170   1972
171   1972
172   1972
173   1972
174   1973
175   1973
176   1973
177   1973
178   1973
179   1973
180   1973
181   1973
182   1973
183   1973
184   1973
185   1973
186   1973
187   1973
188   1973
189   1973
190   1973
191   1974
192   1974
193   1974
194   1974
195   1974
196   1974
197   1974
198   1974
199   1974
200   1974
201   1974
202   1974
203   1974
204   1974
205   1974
206   1974
207   1974
208   1974
209   1975
210   1975
211   1975
212   1975
213   1975
214   1975
215   1975
216   1975
217   1975
218   1975
219   1975
220   1975
221   1975
222   1975
223   1975
224   1975
225   1975
226   1976
227   1976
228   1976
229   1976
230   1976
231   1976
232   1976
233   1976
234   1976
235   1976
236   1976
237   1976
238   1976
239   1976
240   1976
241   1976
242   1976
243   1977
244   1977
245   1977
246   1977
247   1977
248   1977
249   1977
250   1977
251   1977
252   1977
253   1977
254   1977
255   1977
256   1977
257   1977
258   1977
259   1977
260   1977
261   1978
262   1978
263   1978
264   1978
265   1978
266   1978
267   1978
268   1978
269   1978
270   1978
271   1978
272   1978
273   1978
274   1978
275   1978
276   1978
277   1978
278   1979
279   1979
280   1979
281   1979
282   1979
283   1979
284   1979
285   1979
286   1979
287   1979
288   1979
289   1979
290   1979
291   1979
292   1979
293   1979
294   1979
295   1979
296   1980
297   1980
298   1980
299   1981
300   1982
Yingkou 10 1-10   1961-1964 30t, 21.3x3.7x0.9m, 2d, 600hp, 16kts; 2x1-12.7
type 53A 40 1-40   1950-1955 50t, 27.0x4.0x1.5m, 2d, 1000hp, 14kts; 2x2-25/80
type 062I 11 1201   1992 170t, 41.0x5.4x1.8m, 4d, 4800hp, 29kts, 28p; 2x2-37/63, 2x2-25/80, 2x2-14.5; type 726UA radar
1202   1992
1203   1992
1204   1993
1205   1993
1206   1993
1207   1993
1208   1994
1236   1994
1239   1994
1240   1994

AMPHIBIOUS

LST LST(2) 5 926 Dabieshan 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; 2x1-76/50, 3x1-37/73, 3x2-37/63; 4LCVP, 20tanks, 163troops; type 756 radar
4 Tiangmushan 1944
925 Yimengshan 1944
924 Soraishan 1944
907 Simingshan 1944
type 072 3 927 Yuntaishan 1978 4170t, 120.0x15.3x2.9m, 2d, 9600hp, 18kts, 130p; 2x2-57/62, 2x2-25/80; 2 LCVP, 11tanks, 120troops; 2x type 753 radars
928 Wufengshan 1980
929 Zijinshan 1982
type 072III 1 991 Emeishan 1992 4800t, 119.5x16.4x2.8m, 2d, 9600hp, 18kts, 104p; 3x2-37/63, 2x40-122 rl, heldeck; 2 LCVP, 10tanks, 250troops: 2x type 756, JPT-4G radars
type 072II 3 930 Lingyanshan 1993 4170t, 119.5x15.6x2.9m, 2d, 9600hp, 18kts, 109p; 1x2-57/62, 3x2-37/63; 2 LCVP, 10tanks, 200troops; 2x type 756 radars
931 Dongtingshan 1994
932 Helanshan 1994
LSM type 079I 1 965   1976 833t, 60.3x10.0x2.4m, 2d, 1200hp, 12kts, 36p; 2x2-25/80; 5tanks, 100troops; radar
type 079II 31 957   1979 1100t, 72.0x13.8x2.6m, 4d(2), 1680hp, 14kts, 109p; 2x2-25/80, 2x40-122 type 81H RL, 5tanks, 100troops; type 756 radar
958 Fenhe 1979
959   1979
960   1979
961 Quanhe 1979
962   1979
963   1980
964   1980
966   1980
967   1980
968   1980
969   1980
970   1981
971   1981
972   1981
973 Wuzhishan 1981
974 Lianhuashan 1981
975 Lanhe 1981
976   1982
977 Dingjunshan 1982
978   1982
979 Yihe 1982
980 Qinghe 1982
981   1982
982   1983
983   1983
984   1983
985   1983
986 Sihe 1983
987   1983
988   1983
type 073II 1 757 Dongyun 757 1980 1040t, 77.4x10.4x2.5m, 2d, 2200hp, 15kts, 60p; 2x2-37/63, 2x2-25/80; 3tanks, 100troops; type 756 radar
type 073IIY 2 800 Dongyun 800 1985 1100t, 79.0x10.5x2.5m, 2d, 2200hp, 16kts, 106p; 2x2-37/63; 4tanks; type 756 radar
801 Dongyun 801 1985
type 073III 1 990 Wudangshan 1991 1850t, 90.0x12.6x2.3m, 2d, 4800hp, 17kts, 74p; 2x2-37/63, 2x40-122 rl, 6tanks, 180troops; type 756 radar
LPA Nanyun 830 3 830 Nanyun 830 1980 2150t, 86.0x13.4x3.9m, 3d, 3960hp, 16kts, 59p; 4x2-14.5/93; 400troops, 350t cargo; 2x type 753 radars
831 Nanyun 831 1982
836 Nanyun 836 1985
LSS type 271I 1 G703   1970 500t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 2tanks; radar
type 271II 1 G3806   1975 500t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 3tanks; radar
type 271IID 22 GD410   1979 507t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 3tanks; radar
GD411   1979
GD417   1979
JD200   1979
JD302   1980
K1740   1980
KD260   1980
KD261   1980
N1122   1981
N1123   1981
N1208   1981
N2102   1981
ND101   1981
ND312   1982
ND621   1982
ND737   1982
ND800   1982
ND801   1982
ND832   1983
ND833   1983
S2209   1983
S2226   1983
type 271III 1 G2323   1989 600t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 2284hp, 15kts, 36p; 2x2-14.5; 3tanks; type 756 radar
type 271IIIA 5 481   1989 800t, 56.5x10.4x2.3m, 2d, 2284hp, 15kts, 56p; 2x2-14.5; 3tanks, 70troops; type 756 radar
3703   1989
6562   1990
7559   1990
5   1990
LCAC type 716 1 1   1978 no picture 19t, 17.9x8.3x0m, 1pe(1ap), 60kts; 32troops
type 722 1 1   1979 no picture 65t, 22.0x8.0x0m, 4pe(2ap), 5980hp, 50kts; 100troops
type 722II 8 1-8   1989-1994 no picture 70t, 22.0x8.0x0m, 4pe(2ap), 5980hp, 50kts; 100troops
LC type 067 280 1   1968 133t, 27.5x5.4x1.4m, 2d, 600hp, 10.5kts, 6p; 2x2-25/80; 1tank; radar
2   1968
3   1968
4   1968
5   1968
6   1968
7   1968
8   1968
9   1968
10   1968
11   1968
12   1968
13   1968
14   1968
15   1968
16   1968
17   1968
18   1968
19   1968
20   1968
21   1968
22   1968
23   1968
24   1968
25   1968
26   1968
27   1968
28   1968
29   1968
30   1968
31   1968
32   1968
33   1968
34   1968
35   1968
36   1968
37   1968
38   1968
39   1968
40   1968
41   1968
42   1968
43   1968
44   1968
45   1968
46   1968
47   1968
48   1968
49   1968
50   1968
51   1968
52   1968
53   1968
54   1968
55   1968
56   1968
57   1969
58   1969
59   1969
60   1969
61   1969
62   1969
63   1969
64   1969
65   1969
66   1969
67   1969
68   1969
69   1969
70   1969
71   1969
72   1969
73   1969
74   1969
75   1969
76   1969
77   1969
78   1969
79   1969
80   1969
81   1969
82   1969
83   1969
84   1969
85   1969
86   1969
87   1969
88   1969
89   1969
90   1969
91   1969
92   1969
93   1969
94   1969
95   1969
96   1969
97   1969
98   1969
99   1969
100   1969
101   1969
102   1969
103   1969
104   1969
105   1969
106   1969
107   1969
108   1969
109   1969
110   1969
111   1969
112   1969
113   1970
114   1970
115   1970
116   1970
117   1970
118   1970
119   1970
120   1970
121   1970
122   1970
123   1970
124   1970
125   1970
126   1970
127   1970
128   1970
129   1970
130   1970
131   1970
132   1970
133   1970
134   1970
135   1970
136   1970
137   1970
138   1970
139   1970
140   1970
141   1970
142   1970
143   1970
144   1970
145   1970
146   1970
147   1970
148   1970
149   1970
150   1970
151   1970
152   1970
153   1970
154   1970
155   1970
156   1970
157   1970
158   1970
159   1970
160   1970
161   1970
162   1970
163   1970
164   1970
165   1970
166   1970
167   1970
168   1970
169   1971
170   1971
171   1971
172   1971
173   1971
174   1971
175   1971
176   1971
177   1971
178   1971
179   1971
180   1971
181   1971
182   1971
183   1971
184   1971
185   1971
186   1971
187   1971
188   1971
189   1971
190   1971
191   1971
192   1971
193   1971
194   1971
195   1971
196   1971
197   1971
198   1971
199   1971
200   1971
201   1971
202   1971
203   1971
204   1971
205   1971
206   1971
207   1971
208   1971
209   1971
210   1971
211   1971
212   1971
213   1971
214   1971
215   1971
216   1971
217   1971
218   1971
219   1971
220   1971
221   1971
222   1971
223   1971
224   1971
225   1972
226   1972
227   1972
228   1972
229   1972
230   1972
231   1972
232   1972
233   1972
234   1972
235   1972
236   1972
237   1972
238   1972
239   1972
240   1972
241   1972
242   1972
243   1972
244   1972
245   1972
246   1972
247   1972
248   1972
249   1972
250   1972
251   1972
252   1972
253   1972
254   1972
255   1972
256   1972
257   1972
258   1972
259   1972
260   1972
261   1972
262   1972
263   1972
264   1972
265   1972
266   1972
267   1972
268   1972
269   1972
270   1972
271   1972
272   1972
273   1972
274   1972
275   1972
276   1972
277   1972
278   1972
279   1972
280   1972
type 55 50 1-50   1957-1959 no picture 63t, 17.1x4.5x1.8m, 2d, 300hp, 10kts; 2x1-12.7; 60troops
type 066 250 1-250   1959-1969 no picture 85t, 24.8x5.2x1.3m, 2d, 600hp, 11.5kts, 12p; 1x2-14.5/93; 150troops
type 068/069 40 1-40   1967-1994 85t, 24.8x5.2x1.3m, 2d, 600hp, 11.5kts, 12p; 2x2-14.5/93; 150troops

MINE WARFARE

ML type 918 1 814 Liaonyang 1988 2418t, 93.8x14.4x3.9m, 4d(2), 6400hp, 18kts, 200p; 4x2-37/63, 300mines; 2x type 756 radars
MSO pr. 254 2 366   1948 569t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 65p; 2x2-37/70, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Rif, Neptun radars, Tamir-10 sonar
367   1949
type 6605 4 341   1956 577t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 68p; 2x2-37/70, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin', Rym-K radars, Tamir-10 sonar
342   1957
362   1957
363   1957
type 6610 4 364   1958 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 70p; 2x2-37/70, 2x2-25/80, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin' radar, Tamir-11 sonar
375   1959
376   1959
377   1960
type 05 21 378   1961 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 70p; 1x1-85/52, 1x2-37/70, 2x2-25/80, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin' radar, Tamir-11 sonar
379   1961
380   1962
386   1963
387   1963
388   1964
389   1965
396   1965
397   1966
398   1967
399   1967
801   1968
802   1969
803   1969
804   1970
805   1971
806   1971
807   1972
813   1974
821   1975
822   1975
type 010 20 823   1984 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 80p; 1x1-85/52, 1x2-37/70, 4x2-25/80, 4x2-14.5, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; type 756 radar, Tamir-11 sonar
829   1984
830 Suzhou 1984
831 Taizhou 1985
832 Changzhou 1985
833 Quanzhou 1985
808 Yunzhou 1986
809 Changningjian 1986
834 Sizhou 1986
845 Zhuzhou 1986
849 Meizhou 1986
850 Chouzhou 1987
851 Huizhou 1987
852 Miluo 1987
853 Wuzhou 1987
854 Luizhou 1988
863   1988
994   1989
995   1989
996   1990
MSC type 058 20 1   1971 no picture 275t, 40.0x5.5x3.0m, 4d, 4220hp, 18kts, 30p; 1x2-37/63, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
2   1971
3   1971
4   1972
5   1972
6   1972
7   1973
8   1973
9   1973
10   1974
11   1974
12   1974
13   1974
14   1975
15   1975
16   1975
17   1975
18   1976
19   1976
20   1976
type 082 1 4422 Chung'an 1987 310t, 44.8x6.2x2.3m, 2d, 2200hp, 15.5kts, 28p; 2x2-25/80, mines, mechanical minesweeping gear; type 753 radar, sonar
MSI type 057K 1 1   1962 no picture 190t, 40.0x8.0x3.5m, 1d, 400hp, 12kts; 1x2-37/63, 1x2-14.5, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
type 7102 1 1   1975 no picture 142t, 38.9x5.4x1.6m, 2d, 19kts; 1x2-25/80, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
MSB type 312 70 1-70   1972-1984 no picture 47t, 20.9x4.2x1.3m, 1d, 300hp, 11.5kts, 0/3p; magnetic, acoustic minesweeping gear

MARINE SURVEILLANCE

PC Haijian 20 2 20   1989 400t, 58.8x7.3x2.4m, 4d, 8800hp, 30.5kts; 1x2-37/63, 2x2-14.5; type 351 radar
32   1989
Haijian 1003 1 1003   1992 no picture 253t, 42.0x7.2x2.6m, 2d, 1000hp, 13kts, 24p; radar
Haijian 1011 1 1011   1992 no picture 42.0xxm
Haijian 76 2 76   1992 no picture 300t, 40.0xxm
77   1992
Haijian 4006 1 4006   1992 no picture 38.0xxm
Haijian 4001 1 4001   1992 no picture 37.0xxm
Haijian 4075 1 4075   1992 no picture 37.0xxm
Haijian 2001 1 2001   1992 no picture 173t, 36.6x6.0x1.6m, 2d, 815hp, 13kts; radar
Haijian 59 1 59   1992 no picture 36.0xxm
Haijian 21 1 21   1978 no picture 36.0xxm
PB Haijian 7652 4 7652, 8017, 8041, 8046   1992 no picture 24.0xxm

MARITIME SAFETY ADMINISTRATION

PC Haixiun 51 1 51   1986 400t, 60.1x7.4x2.6m, 2d, 2600hp, 18kts; 2x radars
type 206/611 63 1   1987 no picture 180t, 43.8x6.5x1.7m, 2d, 2448 or 4000hp, 17 or 28.5kts, 24p; 1x2-25/80, 2x2-14.5; radar
2   1987
3   1987
4   1988
5   1988
6   1988
7   1989
8   1989
9   1989
10   1990
11   1990
12   1990
13   1990
14   1990
15   1990
16   1990
17   1990
18   1990
19   1990
20   1990
21   1991
22   1991
23   1991
24   1991
25   1991
26   1991
27   1991
28   1991
29   1991
30   1991
31   1991
32   1992
33   1992
34   1992
35   1992
36   1992
37   1992
38   1992
39   1992
40   1992
41   1992
42   1992
43   1993
44   1993
45   1993
46   1993
47   1993
48   1993
49   1993
50   1993
51   1993
52   1993
53   1993
54   1994
55   1994
56   1994
57   1994
58   1994
59   1994
60   1994
61   1994
62   1994
63   1994
pr. 206mod 6 1   1989 no picture 165t, 28.0x4.2x1.6m, 2d, 2200hp, 13kts, 26p; 2x2-14.5; radar
2   1990
3   1991
4   1992
5   1993
6   1994
Haiguan 901 3 901   1990 no picture 435t, 58.0x7.6x2.2m, 4d, 8720hp, 28kts, 50p; 1x2-37/63, 2x2-14.5; radar
902   1992
903   1993
PB Haiguan 801 16 801-816   1992-1994 no picture 98t, 31.0x4.7x1.7m, 2d, 2200hp, 32kts, 26p; 2x2-14.5; 2x Decca 1290 radars

FISHERIES LAW ENFORCEMENT COMMAND

PS Yuzheng 302 1 302   1992 no picture 2d; 2x2-14.5; 2x radars
Yuzheng 31001 1 31001   1992 66.0xxm, 2d; 2x radars
Yuzheng 203 1 203   1992 no picture 2d; 2x radars
Yuzheng 204 1 204   1992 no picture 2d; 2x radars
Yuzheng 306 1 306   1992 no picture 2d; 2x radars
Yuzheng 31 1 31   1992 1000t, 69.4x9.6x3.3m, 2d, 13kts, 25p; 2x2-14.5; 2x radars
Yuzheng 117 2 117   1992 500t, 50.0xxm, 2d; 2x radars
37016   1992
Yuzheng 118 6 118   1993 970t, 69.4x9.6x3.3m, 2d, 3550hp, 35p; 2x radars
201   1993
202   1993
301   1993
302   1993
303   1993

 

AIRCRAFT

 

NAVY

Ship-based 15 SA-321, 40 Z-5, 3 Z-8, 10 Z-9

Land-based combat capable

25 H-6, 130 H-5, 100 Q-5, 600 J-5/-6/-7/-8, some HZ-5, 15 Be-6, 5 PS-5

ARMY

Land-based combat capable

4 DF-5, 10 DF-4, 60 DF-3

30 Z-9, 8 SA-342 HOT

AIR FORCE

Combat capable

120 H-6, 350 H-5, 500 Q-5, 400 J-5, 3000 J-6/B/D/E, 500 J-7, 100 J-8, 20 Su-27, 4 Su-27UB, 40 HZ-5, 150 JZ-5, 100 JZ-6

MARINES

equipment type 59 MBT, type 60, type 63, PT-76 light tanks, type 531, LVT, type 77 APC, 122mm towed howitzers, 122mm type 54 SP howitzers, type 63 MRL
coastal regional defence forces equipment 85mm, 100mm, 130mm guns, Hai Ying 2, Hai Ying 4 SSM

Ivan Gogin, 2017