home

World navies yesterday

1990

 

Taiwan 01 January 1990

SUBMARINES

SS Tench GUPPY II 2 791 Hai Shih 1945 1870/2440t, 93.6x8.3x5.2m, 4dg/4em(2), 4610/5400hp, 18/15kts, 81p, 135(791)-120(792)m; 10-533TT; SS-2 radar, BQR-2B, BQS-4C, DUUG-1B sonars, WLR-1, WLR-3 ECM
792 Hai Pao 1946
Hai Lung 2 793 Hai Lung 1987 2375/2660t, 66.9x8.4x6.7m, 3dg,1em, 5100hp, 11/20kts, 67p, 240m; 6-533TT; ZW-06 radar, SIASS Z sonar suite, Timnex 4 CH(v)2, AR-700 ECM, Gipsy CCS
794 Hai Hu 1988

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD Fletcher 4 908 Kwei Yang 1943 3050t, 114.7x12.1x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 35kts, 275p; 1x3 Hsiung Feng I SSM(3), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 2x1-127/38(908,909), 3x1-127/38(918,919), 1x1-76/62(908,909), 1x2-40/60, 2x3-324TT, 2x24 Hedgehog ASWRL, 1dcr; SPS-6, SPS-10, 2x R-76C5 radars, DSQS-21CZ sonar, AR680/681 ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6 td, H930 CCS
909 Chiang Yang 1943
918 An Yang 1943
919 Kuen Yang 1943
Allen M. Sumner 4 902 Heng Yang 1944 3218t, 114.8x12.5x4.3m, 4b,2gst, 60000hp, 36.5kts, 336p; 2x3 Hsiung Feng I SSM(6)(902,903,905), (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5)(906), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 3x2-127/38(902,903,905), 2x2-127/38(906), 1x1-76/62(906), 2x2-40/60(902,903,905), 1x2-40/60(906), 2x3-324TT, 2x24 Hedgehog ASWRL, 2dcr(902,903,905), 1dcr(906); SPS-6, SPS-10(906), SPS-58(902,903,905), SPG-25(902,903,905), 2x HR-76C5(906), RTN-10X(902,903,905) radars, DSQS-21CZ(902,903,905), SQS-29(906) sonar, AR-680/681 ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6(902,903,905) td, H930(906) CCS
903 Hua Yang 1945
905 Yuen Yang 1944
906 Huei Yang 1944
Allen M. Sumner FRAM-II 2 914 Lo Yang 1944 3210t, 114.8x12.5x4.3m, 4b,2gst, 60000hp, 33.4kts, 302p; (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 1x2-127/38, 1x1-76/62, 1x2-40/60, 2x3-324TT, 2x24 Hedgehog ASWRL, 1 helicopter(Hughes 500MD); SPS-10, SPS-29(914), SPS-37(917), 2x HR-76C5 radars, SQS-29 sonar, AR-680/681 ECM, 4x King Fen dl, H930 CCS
917 Nan Yang 1945
Gearing radar picket 1 907 Fu Yang 1945 3493t, 119.0x12.5x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 32kts, 302p; (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5), 1x4 Sea Chaparral SAM(16), 1x2-127/38, 1x1-76/62, 2x1-40/70, 2x3-324TT, 2x24 Hedgehog ASWRL; SPS-37, SPS-58A, SPG-25, 2x HR-76 radars, DE1191 sonar, AR-680/681 ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6 td, H930 CCS
Gearing FRAM-II 1 911 Dang Yang 1947 3493t, 119.0x12.5x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 32kts, 302p; (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5), 1x2-127/38, 1x1-76/62, 2x1-40/70, 2x3-324TT, 1 helicopter (Hughes 500MD); SPS-6C, SPG-25, EL/M-2208, RTN-10X radars, OGR7/2 e/o, DE1191 sonar, WLR-1, WLR-3, ULQ-6 ECM, 4x King Fen dl, T Mk 6 td, H930 CCS
Gearing FRAM-I 12 912 Chien Yang 1946 3493t, 119.0x12.5x4.4m, 4b,2gst, 60000hp, 32kts, 310p; 1x3 Hsiung Feng I SSM(3)(912,921,923,925,927-930), (1x3+2x1) Hsiung Feng I SSM(5)(915,920,924,926), 1x4 Sea Chaparral SAM(16)(915,920,924,926), 1x8 ASROC ASuR(17)(912,921,923,925,927-930), 1x8 ASROC ASuR(8)(926), 2x2-127/38(912,921,923,925,927-930), 1x2-127/38(915,920,924,926), 1x1-76/62(915,920,924,926), 2x1-40/70(915,920,924,926), 4x1-12.7(912,921,923,925,927-930), 2x3-324TT, 1helicopter (Hughes 500MD); SPS-29(912,921,923,925-930), SPS-37(912,921,923,925,927-930), SPS-40(915,920,924), SPS-58A(926), SPG-25, EL/M-2208(915,920,924), RTN-10X(915,920,924), 2x HR-76(926) radars, SQS-23(912,921,923,925,927-930), DE1191(915,920,924,926) sonar, BLR-1(912,920,921,923-930), WLR-1(915,920,924,926), ULQ-6(915,920,924,926) ECM, 4x King Fen(915,920,924,926) dl, T Mk 6(915,924,926) td, H930(915,920,924,926) CCS
915 Han Yang 1945
920 Lao Yang 1946
921 Liao Yang 1945
923 Shen Yang 1945
924 Kai Yang 1945
925 Te Yang 1945
926 Sui Yang 1946
927 Yun Yang 1946
928 Zheng Yang 1946
929 Shao Yang 1946
930 Tsu Yang 1945
FF APD 9 815 Tien Shan 1945 2130t, 93.3x11.3x3.8m, 2b,2stg,2em, 12000hp, 23.6kts, 203p; 2x1-127/38, 3x2-40/60, 4x1-20/70, 2x3-324TT or 2x24 Hedgehog ASWRL, 2dcr; 2 LCVP, 162troops; SPS-5 radar, sonar
832 Yu Shan 1944
833 Hua Shan 1945
834 Wen Shan 1943
835 Fu Shan 1945
836 Lu Shan 1943
837 Shou Shan 1944
838 Tai Shan 1945
843 Chung Shan 1943
Rudderow 1 827 Tai Yuan 1944 1811t, 93.3x11.3x3.4m, 2b,2stg,2em, 12000hp, 23kts, 200p; 2x1-127/38, 2x2-40/60, 4x1-20/70, 2x3-324TT, 1x24 Hedgehog ASWRL, 2dcr; SPS-6, SPS-10 radars, sonar

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PS Auk 3 866 Wu Sheng 1945 1250t, 67.4x9.8x3.3m, 2dg,2em, 2880hp, 18kts, 80p; 2x1-76/50, 2x2-40/60, 2x2-20/70, 2x3-324TT, 1x24 Hedgehog ASWRL, 2dcr; SPS-5 radar, SQS-17 sonar
867 Ju Yong 1945
870 Ping Jing 1942
PM Lung Chiang 2 601 Lung Chiang 1978 240t, 50.1x7.3x1.7m, CODOG: 3d/3gt(3), 5400/15000hp, 36.2kts, 38p; 4x1 Hsiung Feng SSM(4), 1x1-76/62, 1x2-30/75, 2x1-12.7; RAN-11, SPS-58C, RAN IIL/X(601), HR-76(602) radars, WD-2A ECM, 2x AV-2(601), 2x SMOC-4(602) dl
602 Sui Chiang 1983
FABG1 52 1-3, 7-12, 14-21, 23-30, 32-39, 41-59   1979-1981 56t, 22.9x5.5x1.0m, 2d, 2605hp, 40kts, 10p; 2x1 Hsiung Feng SSM(2), 1x1-20/68, 2x1-12.7; CS/UPS-60X, HR-76C5 radars, WD-2A ECM, 2x AV-2 dl
FABG5 2 5, 6   1980 no picture 56t, 21.6x5.5x0.9m, 2d, 2860hp, 36kts, 10p; 2x1 Gabriel II SSM(2), 1x1-20/68, 2x1-12.7; Decca 926, EL/M-2221 radars, Elop e/o
PB PB60 22 60-81   1971-1973 no picture 11t, 12.8xxm, 2d, 1300hp, 32kts; 1x1-40/60; radar
Chie Kuo 2 35 Chie Kuo 1969 no picture 32t, 19.3x5.7x1.4m, 2d, 1300hp, 22kts, 8p; 4x1-12.7; radar
36   1969
Ning Hai 4 1 Ning Hai 1987 no picture 143t, 32.1x9.0x1.8m, 3d, 5760hp, 40kts, 16p; 1x1-40/60, 1x1-20/68, 2x1-12.7, 2dcr; Decca radar, sonar
2 An Hai 1988
3   1988
5   1989

AMPHIBIOUS

LCC LST 1 1 Kao Hsiung 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; (2x2+2x1)-40/60, 2x1-20/70, 4x1-12.7; SPS-10, SPS-12 radars
LSD Cabildo 2 191 Chung Cheng 1945 9375t, 139.5x22.0x5.5m, 2b,2gst, 9000hp, 15.6kts, 247p; (2x4+2x2)-40/60, helodeck; 3 LCU(6), 1200troops; SPS-5, LN-66 radars
192 Zhen Hai 1946
LST LST(2) 21 201 Chung Hai 1944 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; (2x2+6x1)-40/60, 12x1-20/70; 6 LCVP, 20tanks, 163troops; SO radar
203 Chung Ting 1944
204 Chung Hsing 1944
205 Chung Chien 1944
206 Chung Chi 1944
208 Chung Shun 1944
209 Chung Lien 1945
210 Chung Yung 1944
216 Chung Kuang 1943
217 Chung Suo 1943
218 Chung Chi 1943
221 Chung Chuan 1944
222 Chung Sheng 1944
223 Chung Fu 1944
225 Chung Chiang 1945
226 Chung Chih 1945
227 Chung Ming 1945
228 Chung Shu 1944
229 Chung Wan 1944
230 Chung Pang 1944
231 Chung Yeh 1945
LSM LSM 4 341 Mei Chin 1944 1095t, 62.0x10.5x2.1m, 2d, 2800hp, 13kts, 60p; 1x2-40/60, 4x1-20/70; 5tanks, 54troops; SO radar
347 Mei Song 1945
353 Mei Ping 1945
356 Mei Le 1945
LSS LCT(6) 14 481 He Qin 1944 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
482 He Zhong 1944
483 He Cheng 1944
484 He Zhong 1944
485 He Zhang 1943
494 He Chun 1944
495 He Yong 1944
496 He Jian 1944
401 He Qi 1944
402 He Hui 1944
403 He Yao 1944
405 He Feng 1944
406 He Chao 1944
407 He Teng 1944
Ho Shan 6 488 Ho Shan 1955 350t, 36.3x10.4x1.6m, 3d, 675hp, 10kts, 15p; 2x2-20/70; 3tanks; radar
489 Ho Chuan 1955
490 Ho Seng 1955
491 Ho Meng 1955
492 Ho Mou 1955
493 Ho Shou 1955
Ho Fong 2 497 Ho Fong 1979 390t, 41.3x9.0x2.0m, 4d(2), 1200hp, 11kts, 10p; 2x1-12.7; 3tanks; CS/UPS-60X radar
498 Ho Hu 1979
LC LCVP 120 1-120   1943-1945 13t, 11.2x3.2x0.9m, 2d, 220hp, 8kts, 3p; 2x1-12.7; 36troops
LCM(3) 8 1-8   1942-1944 52t, 15.3x4.3x1.4m, 2d, 330hp, 8kts, 4p; 2x1-12.7; 1tank
LCM(6) 250 1-250   1955-1974 62t, 17.1x4.4x1.5m, 2d, 450hp, 9kts, 9p; 2x1-12.7; 1tank
type 272 30 1-30   1970-1974 13t, 11.2x3.2x0.9m, 2d, 450hp, 15kts, 3p; 2x1-12.7; 36troops

MINE WARFARE

MSC Bluebird 14 156 Yung An 1954 400(156)-390(157-168)t, 44.3x8.1x2.1m, 2d, 1200(156)-880(157-168)hp, 13kts, 39p; 1x2-20/70, magnetic, acoustic, mechanical minesweeping gear; Decca 707 radar, SA950 sonar
157 Yung Nien 1959
158 Yung Chou 1959
159 Yung Hsin 1965
160 Yung Ju 1965
161 Yung Lo 1966
162 Yung Fu 1953
163 Yung Ching 1953
164 Yung Shan 1953
165 Yung Cheng 1953
166 Yung Chi 1954
167 Yung Jen 1954
168 Yung Sui 1954
MSB MSML1 12 1-12   1943-1945 no picture 24t, 15.3x4.0x1.3m, 1d, 60hp, 8kts, 4p; mechanical minesweeping gear
MSB1 1 12   1945 42t, 17.5x4.8x1.3m, 2d, 300hp, 12kts, 6p; mechanical minesweeping gear

MARITIME POLICE

PB 35t 12 PP3501-3503, 3505-3513   1987-1989 no picture 35t, 21.0x5.0x1.5m, 2d, 2300hp, 28kts, 8p; 1x1-12.7; 2x Furuno radars
55t 3 PP5501-5503   1989 no picture 82t, 26.9x5.4xm, 2d, 2600hp, 15kts; 1x1-12.7; 2x radars

CUSTOMS

PS Pao Hsing 3 1 Pao Hsing 1980 no picture 694t, 60.8x7.8x2.1m, 2d, 7200hp, 24kts, 40p; 1x1-40/60, 2x1-20/68; 2x JRC radars
2 Chin Hsing 1985
3 Teh Hsing 1986
Yun Hsing 1 1 Yun Hsing 1987 no picture 964t, 65.0x10.0x2.9m, 2d, 7200hp, 18kts, 67p; 2x1-12.7; 2x JRC radars
Mou Hsing 2 1 Mou Hsing 1988 no picture 850t, 65.4x9.6x3.2m, 3d, 13200hp, 28kts, 54p; 2x1-12.7; 2x Decca radars
2 Fu Hsing 1988
PC Hsun Hsing 1 1 Hsun Hsing 1986 no picture 264t, 44.5x7.5x1.7m, 3d, 8160hp, 28kts, 41p; 3x1-12.7; 2x JRC radars
PB Hai Wei 2 1 Hai Wei 1977 no picture 70t, 23.8x5.6x1.5m, 2d, 1350hp, 19kts; 1x1-12.7
2 Hai... 1977
Hai Ping 3 1 Hai An 1979 no picture 63t, 26.0x5.6x2.7m, 2d, 28kts, 18p; 1x1-20/90
2 Hai Cheng 1979
3 Hai Ping 1979

AIRCRAFT

NAVY

Ship-based

12 Hughes 500MD

Land-based combat capable 25 S-2E, 7 S-2G

ARMY

Land-based combat capable

20 O-1, 118 UH-1H

AIR FORCE

Combat capable

8 F-5B, 220 F-5E, 55 F-5F, 8 F-104D/DJ, 120 F-104G, 33 TF-104G, 3 RF-104G, 60 AT-3

MARINES

units

2 divisions, support
equipment LVT-4, LVT-5 APC, 105mm, 155mm howitzers, 106mm RCL

Ivan Gogin, 2017