home

World navies yesterday

1975

 

China 01 January 1975

SUBMARINES

SSB type 6631 1 200 Yuanzheng 200 1966 2350/2950t, 97.5x8.6x6.6m, 3d/em, 6000/5400hp, 14.5/13kts, 87p, 260m; 2 JL-1 SLBM, 10-533TT; Flag radar, Arktika-M sonar, Nakat ECM
SSN type 091 1 401 Changzheng 401 1974 4500/5000t, 90.0x9.0x7.4m, 1nr,2gst(1), 12000hp, 12/25kts, 75p, 300m; 6-533TT; Flag radar, SQZ-3, SQW-3, SQG-2B sonars, type 921A ECM, CCS
SS ser. XV 1 203 Changcheng 203 1951 280/351t, 49.5x4.4x2.8m, 2d/2em, 1200/430hp, 15.5/7.9kts, 23p, 60m; 4-533TT; sonar
ser. IXbis 2 403 Changcheng 403 Xin Zhongguo 403 856/1090t, 77.7x6.4x4.0m, 2d/2em, 4000/1100hp, 18.9/8.6kts, 46p, 80m; 6-533TT; Tamir sonar
404 Changcheng 404 Fangyu 404
ser. IXbis-2 2 401 Changcheng 401 401 844/1077t, 77.7x6.4x4.0m, 2d/2em, 4000/1100hp, 19.4/9.5kts, 46p, 80m; 6-533TT; Tamir sonar
402 Changcheng 402 402
type 03 21 119 Changcheng 119 1957 1045/1342t, 76.0x6.3x4.6m, 2d/em, 4000/2700hp, 18.3/13.1kts, 55p, 170m; 6-533TT; Flag radar, Tamir-5L, Feniks sonars, Nakat ECM
120 Changcheng 120 1958
122 Changcheng 122 1958
123 Changcheng 123 1958
127 Changcheng 127 1959
129 Changcheng 129 1959
131 Changcheng 131 1959
201 Changcheng 201 1960
202 Changchneg 202 1960
203 Changcheng 203 1960
204 Changcheng 204 1961
205 Changcheng 205 1961
206 Changcheng 206 1961
207 Changcheng 207 1962
221 Changcheng 221 1962
241 Changcheng 241 1962
243 Changcheng 243 1963
244 Changcheng 244 1963
265 Changcheng 265 1963
266 Changcheng 266 1964
270 Changcheng 270 1964
type 033 36 126 Changcheng 126 1965 1319/1712t, 76.6x6.7x5.0m, 2d/em, 4000-4800/2700hp, 15.2/13kts, 58p, 240m; 8-533TT; Flag radar, Arktika-M sonar, Nakat ECM
128 Changcheng 128 1966
136 Changcheng 136 1966
137 Changcheng 137 1966
138 Changcheng 138 1966
139 Changcheng 139 1967
140 Changcheng 140 1967
141 Changcheng 141 1967
142 Changcheng 142 1967
143 Changcheng 143 1968
144 Changcheng 144 1968
145 Changcheng 145 1968
146 Changcheng 146 1968
147 Changcheng 147 1969
148 Changcheng 148 1969
149 Changcheng 149 1969
150 Changcheng 150 1969
151 Changcheng 151 1970
152 Changcheng 152 1970
153 Changcheng 153 1970
154 Changcheng 154 1970
160 Changcheng 160 1971
161 Changcheng 161 1971
162 Changcheng 162 1971
163 Changcheng 163 1971
164 Changcheng 164 1972
165 Changcheng 165 1972
170 Changcheng 170 1972
171 Changcheng 171 1972
172 Changcheng 172 1973
173 Changcheng 173 1973
175 Changcheng 175 1973
176 Changcheng 176 1973
208 Changcheng 208 1974
209 Changcheng 209 1974
210 Changcheng 210 1974
type 035 2 232 Changcheng 232 1974 1584/2113t, 76.0x7.6x5.1m, 2d/2em, 4800/2700hp, 15.2/12kts, 57p, 300m; 8-533TT; type 353A radar, SQZ sonar suite, type 925 ECM
233 Changcheng 233 1974

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD pr. 7 4 101 Anshan 1941 2200t, 112.8x10.2x3.3m, 3b,2gst, 48000hp, 35kts, 246p; 2x2 HY-2 SSM(4), 4x1-130/51, 4x2037/70, 2dct, 2dcr, 60mines; type 352, type 517, Rangout, Decca 707 radars, Pegas-2M sonar
102 Fushun 1942
103 Changchun 1941
104 Taiyuan 1941
type 051 3 105 Jinan 1971 3960t, 132.0x12.8x4.4m, 4b,2gst, 72000hp, 35kts, 302p; 2x3 HY-1 SSM(6), 2x2-130/58, 4x2-57/70, 2x2-25/80, 2x12 type 75 ASWRL, 4dct, 2dcr, 38mines; type 354, type 515, type 352, type 343, type 751 radars, SJD-1 sonar, RW-23-1 ECM
106 Xian 1974
160 Guangzhou 1974
FF type 01 4 205 Kunming 1957 1337t, 90.9x10.2x2.9m, 2b,2gst, 20000hp, 29kts, 168p; 1x2 HY-2 SSM(2), 3x1-100/56, 2x2-37/70, 2x24 MBU-200 ASWRL, 4dct, 2dcr; Giuys-1M4, Lin', Yakor' radars, Pegas-2M sonar, Bizan'-4 ECM
206 Chengdu 1957
207 Guiyang 1958
208 Henyang 1958
pr. 65 5 209 Haikou 1966 1600t, 90.9x10.2x2.9m, 2b,2gst, 20000hp, 29kts, 168p; 3x1-100/56, 4x2-37/70, 2x2-14.5/93, 2x5 RBU-1200 ASWRL, 4dct, 2dcr, mines; Giuys-1M4, Lin', Yakor' radars, Pegas-2M sonar, Bizan'-4 ECM
214 Dongchuan 1966
231 Xiaguan 1967
232 Nanchong 1969
233 Kaiyuan 1969
FS Flower 2 1 Kaifeng 1941 1170t, 62.5x10.1x4.1m, 2b,1vte, 2750hp, 16.5kts, 109p; 2x1-100/56, 1x1-45/68(1), 4x1-37/73(1), 2x1-37/73(2)
2 Linyi 1940
Etorofu 1 1 Chanbayshan 1943 1020t, 77.7x9.1x3.1m, 2d, 4200hp, 19.7kts, 147p; 3x1-120/45, 5x3-25/60, 1x1-81/12 ASWmortar, 6dct; 22go radar
Ukuru 1 218 Ruijin 1944 1020t, 78.8x9.1x3.1m, 2d, 4200hp, 19.5kts, 150p; 2x1-120/45, 6x1-12.7; 22go, 13go radars
D 4 215 Wuchang 1944 940t, 69.5c8.6x3.1m, 2b,1gst, 2500hp, 17.5kts, 160p; 2x1-76/50, 8x1-37/73, 4x2-25/80; 22go, 13go radars
216 Changsha 1944
219 Weihai 1945
220 Xian 1945
C 1 1 Shengyang 1945 810t, 67.5x8.4x2.9m, 2d, 1900hp, 16.5kts,136p; 2x1-120/45, (2x3+2x2+4x1)-25/60, 1x1-81/12 ASWmortar, 12dct; 22go, 13go radars
Castle 1 602 Kuangchou 1944 1630t, 76.8x11.2x4.1m, 2b,1vte, 2750hp, 16.5kts, 120p; 2x1-130/51, 1x1-45/69, 5x1-37/73; type 276, type 291 radars
Bathurst 1 53 Loyang 1941 790t, 56.7x9.5x3.0m, 2b,2vte, 2000hp, 16kts, 90p; 2x1-100/56, 2x2-37/70; radar
Hashidate 1 53 Nanchang 1941 1110t, 80.5x9.7x2.5m, 2b,2gst, 4600hp, 19.5kts, 170p; 2x1-130/51, 2x2-37/70, 2x2-25/80

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PHM type 024mod/ 1 1   1970 100t, 28.6x6.5x1.8m, 4d, 4800hp, 40kts, 17p; 2x1 HY-2 SSM(2), 2x2-25/80; type 352 radar
PM pr. 183R 23 1-23   1959-1965 81t, 25.5x6.2x1.4m, 4d, 4800hp, 38kts, 17p; 2x1 P-15 SSM(2), 1x2-25/82; Rangout radar
type 024 75 1-75   1965-1974 79t, 27.0x6.5x1.8m, 4d, 4800hp, 37kts, 17p; 2x1 HY-2 SSM(2), 1x2-25/80; type 352 radar
pr. 205 7 1   1965 209t, 38.6x7.6x1.7m, 3d, 12000hp, 38.5kts, 28p; 4x1 P-15 SSM(4), 2x2-30/71; Rangout, Rys' radars
2   1966
3   1966
4   1967
5   1967
6   1968
7   1968
type 021 110 1   1965 205t, 38.8x7.6x1.7m, 3d, 12000hp, 35kts, 28p; 4x1 HY-2 SSM(4), 2x2-30/65(18 units), 2x2-25/80(103 units); type 352 radar, type 341 radar(18 units)
2   1965
3   1965
4   1965
5   1965
6   1965
7   1965
8   1965
9   1965
10   1965
11   1965
12   1966
13   1966
14   1966
15   1966
16   1966
17   1966
18   1966
19   1966
20   1966
21   1966
22   1966
23   1967
24   1967
25   1967
26   1967
27   1967
28   1967
29   1967
30   1967
31   1967
32   1967
33   1967
34   1968
35   1968
36   1968
37   1968
38   1968
39   1968
40   1968
41   1968
42   1968
43   1968
44   1968
45   1969
46   1969
47   1969
48   1969
49   1969
50   1969
51   1969
52   1969
53   1969
54   1969
55   1969
56   1970
57   1970
58   1970
59   1970
60   1970
61   1970
62   1970
63   1970
64   1970
65   1970
66   1970
67   1971
68   1971
69   1971
70   1971
71   1971
72   1971
73   1971
74   1971
75   1971
76   1971
77   1971
78   1972
79   1972
80   1972
81   1972
82   1972
83   1972
84   1972
85   1972
86   1972
87   1972
88   1972
89   1973
90   1973
91   1973
92   1973
93   1973
94   1973
95   1973
96   1973
97   1973
98   1973
99   1973
100   1974
101   1974
102   1974
103   1974
104   1974
105   1974
106   1974
107   1974
108   1974
109   1974
110   1974
type 021E-1MB 1 5100   1970 200t, 42.0x8.1x2.0m, 3d, 12000hp, 36kts, 28p; 4x1 HY-2 SSM(4); type 352, type 341 radars
PTH type 025/026 20 1-20   1966-1974 46t, 22.5x3.8/6.3x1.2m, 3d, 3600hp, 50kts, 11p; 2x2-14.5, 2-533TT; Zarnitsa radar
PT pr. 123K 84 1-84   1951-1955 23t, 19.3x3.4x0.8m, 2d, 2000hp, 50kts, 7p; 1x2-14.5, 2-450TT, 2dcr; Zarnitsa radar
pr. 183 12 1-12   1951-1952 67t, 25.5x6.2x1.2m, 4d, 4800hp, 43kts, 14p; 2x2-25/82, 2-533TT, 2dcr; Zarnitsa radar
Chinese 123K 35 1-35   1952-1960 23t, 19.3x3.4x0.8m, 2d, 2000hp, 50kts, 7p; 1x2-14.5, 2-450TT, 2dcr; Zarnitsa radar
Chinese 183 74 1-74   1956-1966 67t, 25.5x6.2x1.2m, 4d, 4800hp, 43kts, 14p; 2x2-25/82, 2-533TT, 2dcr; Zarnitsa radar
PC pr. 122bis 20 611 Sizhou 1952 325t, 51.7x6.6x2.2m, 3d, 3300hp, 20kts, 54p; 1x1-85/52, 2x1-37/73, 3x2-14.5(ex-611-616), 2x2-12.7(611-616), 2x5 RBU-1200 ASWRL (ex-611-616), 2dct(611-616), 2dcr, 18mines; Giuys or Zarnitsa radar, Tamir-9/10/11 sonar
612 Kiaozhou 1952
613 Changzhou 1953
614 Tungzhou 1953
615 Wengzhou 1953
616 Taizhou 1953
257   1956
258   1956
262   1957
263   1957
630   1957
633   1957
634   1957
635   1957
651   1957
652   1957
653   1957
654   1957
655   1957
656   1957
pr. 201M 1 1   1960 216t, 41.7x6.2x1.9m, 3d, 6600hp, 27kts, 27p; 2x2-25/112, 4x5 RBU-1200 ASWRL, 2dcr, 18mines; Reya radar, Tamir-11 sonar
pr. 037 16 278   1964 430t, 58.8x7.2x2.2m, 4d, 8800hp, 30.5kts, 78p; 2x2-57/62, 2x2-25/80, 4x5 RBU-1200 ASWRL, 2dct, 2dcr, mines; type 351 radar, Tamir-11 sonar
279   1965
280   1969
281   1971
282   1972
283   1972
664   1974
267   1969
268   1970
269   1970
295   1972
296   1971
297   1972
298   1972
270   1973
259   1973
PB type 055A 56 1-56   1956-1960 85t, 25.7x6.0x1.8m, 4d, 4800hp, 28kts, 17p; 2x2-37/63, 2x1-12.7, 2dcr; Zarnitsa radar
Behai 10 1-10   1953-1958 80t, 27.5xxm, 3d, 900hp, 18kts; 2x2-25/80
Taishan 4 1-4   1955 60t, 29.0xxm, d; 2x1-37/73, 2x1-12.7
type 062 126 1   1965 135t, 38.8x5.4x1.6m, 4d, 4200hp, 28.5kts, 36p; 2x2-37/63, 2x2-25/80, 2x5 type 81 ASWRL, 2dcr; type 351 radar, Tamir-11 sonar
2   1965
3   1965
4   1965
5   1965
6   1965
7   1965
8   1965
9   1965
10   1965
11   1965
12   1965
13   1966
14   1966
15   1966
16   1966
17   1966
18   1966
19   1966
20   1966
21   1966
22   1966
23   1966
24   1966
25   1967
26   1967
27   1967
28   1967
29   1967
30   1967
31   1967
32   1967
33   1967
34   1967
35   1967
36   1967
37   1967
38   1968
39   1968
40   1968
41   1968
42   1968
43   1968
44   1968
45   1968
46   1968
47   1968
48   1968
49   1968
50   1968
51   1969
52   1969
53   1969
54   1969
55   1969
56   1969
57   1969
58   1969
59   1969
60   1969
61   1969
62   1969
63   1970
64   1970
65   1970
66   1970
67   1970
68   1970
69   1970
70   1970
71   1970
72   1970
73   1970
74   1970
75   1970
76   1971
77   1971
78   1971
79   1971
80   1971
81   1971
82   1971
83   1971
84   1971
85   1971
86   1971
87   1971
88   1971
89   1972
90   1972
91   1972
92   1972
93   1972
94   1972
95   1972
96   1972
97   1972
98   1972
99   1972
100   1972
101   1972
102   1973
103   1973
104   1973
105   1973
106   1973
107   1973
108   1973
109   1973
110   1973
111   1973
112   1973
113   1973
114   1974
115   1974
116   1974
117   1974
118   1974
119   1974
120   1974
121   1974
122   1974
123   1974
124   1974
125   1974
126   1974
Yingkou 20 1-20   1961-1964 30t, 21.3x3.7x0.9m, 2d, 600hp, 16kts; 2x1-12.7
type 53A 82 1-82   1950-1955 50t, 27.0x4.0x1.5m, 2d, 1000hp, 14kts; 2x2-25/80
Fuijan 30 1-30   1951-1955 20t, 20.0xxm, d; 2x1-12.7
Yulin 60 1-60   1964-1968 No picture 10t, 12.8x2.9x1.1m, 1d, 300hp, 20kts, 10p; 2x1-12.7

AMPHIBIOUS

LST LST(2) 11 1 Chanbaishan 1942 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; 2x1-76/50, 3x1-37/73, 3x2-37/63; 4LCVP, 20tanks, 163troops; radar
891 Takushan 1943
2 Wugongshan 1944
926 Dabieshan 1944
3 Luliangshan 1945
4 Tiangmushan 1944
925 Yimengshan 1944
924 Soraishan 1944
900 Dahushan 1944
907 Simingshan 1944
538 Jinggangshan 1944
LSM type 073 1 904   1969 850t, 69.0x10.5xm, 2d, 2200hp, 15kts, 75p; 2x2-37/63, 2x2-25/80; 3tanks, 100troops; radar
LSS LCT(6) 2 1   1943 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
2   1944
type 271I 1 G703   1970 500t, 54.0x9.2x1.7m, 2d, 1200hp, 13kts, 36p; 2x2-14.5/93; 2tanks; radar
LC type 067 280 1   1968 133t, 27.5x5.4x1.4m, 2d, 600hp, 10.5kts, 6p; 2x2-25/80; 1tank; radar
2   1968
3   1968
4   1968
5   1968
6   1968
7   1968
8   1968
9   1968
10   1968
11   1968
12   1968
13   1968
14   1968
15   1968
16   1968
17   1968
18   1968
19   1968
20   1968
21   1968
22   1968
23   1968
24   1968
25   1968
26   1968
27   1968
28   1968
29   1968
30   1968
31   1968
32   1968
33   1968
34   1968
35   1968
36   1968
37   1968
38   1968
39   1968
40   1968
41   1968
42   1968
43   1968
44   1968
45   1968
46   1968
47   1968
48   1968
49   1968
50   1968
51   1968
52   1968
53   1968
54   1968
55   1968
56   1968
57   1969
58   1969
59   1969
60   1969
61   1969
62   1969
63   1969
64   1969
65   1969
66   1969
67   1969
68   1969
69   1969
70   1969
71   1969
72   1969
73   1969
74   1969
75   1969
76   1969
77   1969
78   1969
79   1969
80   1969
81   1969
82   1969
83   1969
84   1969
85   1969
86   1969
87   1969
88   1969
89   1969
90   1969
91   1969
92   1969
93   1969
94   1969
95   1969
96   1969
97   1969
98   1969
99   1969
100   1969
101   1969
102   1969
103   1969
104   1969
105   1969
106   1969
107   1969
108   1969
109   1969
110   1969
111   1969
112   1969
113   1970
114   1970
115   1970
116   1970
117   1970
118   1970
119   1970
120   1970
121   1970
122   1970
123   1970
124   1970
125   1970
126   1970
127   1970
128   1970
129   1970
130   1970
131   1970
132   1970
133   1970
134   1970
135   1970
136   1970
137   1970
138   1970
139   1970
140   1970
141   1970
142   1970
143   1970
144   1970
145   1970
146   1970
147   1970
148   1970
149   1970
150   1970
151   1970
152   1970
153   1970
154   1970
155   1970
156   1970
157   1970
158   1970
159   1970
160   1970
161   1970
162   1970
163   1970
164   1970
165   1970
166   1970
167   1970
168   1970
169   1971
170   1971
171   1971
172   1971
173   1971
174   1971
175   1971
176   1971
177   1971
178   1971
179   1971
180   1971
181   1971
182   1971
183   1971
184   1971
185   1971
186   1971
187   1971
188   1971
189   1971
190   1971
191   1971
192   1971
193   1971
194   1971
195   1971
196   1971
197   1971
198   1971
199   1971
200   1971
201   1971
202   1971
203   1971
204   1971
205   1971
206   1971
207   1971
208   1971
209   1971
210   1971
211   1971
212   1971
213   1971
214   1971
215   1971
216   1971
217   1971
218   1971
219   1971
220   1971
221   1971
222   1971
223   1971
224   1971
225   1972
226   1972
227   1972
228   1972
229   1972
230   1972
231   1972
232   1972
233   1972
234   1972
235   1972
236   1972
237   1972
238   1972
239   1972
240   1972
241   1972
242   1972
243   1972
244   1972
245   1972
246   1972
247   1972
248   1972
249   1972
250   1972
251   1972
252   1972
253   1972
254   1972
255   1972
256   1972
257   1972
258   1972
259   1972
260   1972
261   1972
262   1972
263   1972
264   1972
265   1972
266   1972
267   1972
268   1972
269   1972
270   1972
271   1972
272   1972
273   1972
274   1972
275   1972
276   1972
277   1972
278   1972
279   1972
280   1972
type 363 20 1-20   1956 no picture 63t, 17.1x4.5x1.8m, 2d, 300hp, 10kts; 60troops
type 55 300 1-300   1957-1959 no picture 63t, 17.1x4.5x1.8m, 2d, 300hp, 10kts; 2x1-12.7; 60troops
type 066 300 1-300   1959-1969 no picture 85t, 24.8x5.2x1.3m, 2d, 600hp, 11.5kts, 12p; 1x2-14.5/93; 150troops
type 068/069 10 1-10   1967-1974 85t, 24.8x5.2x1.3m, 2d, 600hp, 11.5kts, 12p; 2x2-14.5/93; 150troops

MINE WARFARE

MSO pr. 254 2 366   1948 569t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 65p; 2x2-37/70, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Rif, Neptun radars, Tamir-10 sonar
367   1949
type 6605 4 341   1956 577t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 68p; 2x2-37/70, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin', Rym-K radars, Tamir-10 sonar
342   1957
362   1957
363   1957
type 6610 4 364   1958 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 70p; 2x2-37/70, 2x2-25/80, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin' radar, Tamir-11 sonar
375   1959
376   1959
377   1960
type 05 19 378   1961 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 70p; 1x1-85/52, 1x2-37/70, 2x2-25/80, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; Lin' radar, Tamir-11 sonar
379   1961
380   1962
386   1963
387   1963
388   1964
389   1965
396   1965
397   1966
398   1967
399   1967
801   1968
802   1969
803   1969
804   1970
805   1971
806   1971
807   1972
813   1974
MSC YMS 4 1   1942 320t, 41.5x7.5x2.4m, 2d, 800hp, 14kts, 60p; 1x1-76/50, 2x1-20/70, 2dct, 2dcr, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
2   1943
3   1943
4   1943
type 058 13 1   1971 no picture 275t, 40.0x5.5x3.0m, 4d, 4220hp, 18kts, 30p; 1x2-37/63, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
2   1971
3   1971
4   1972
5   1972
6   1972
7   1973
8   1973
9   1973
10   1974
11   1974
12   1974
13   1974
MSI Wa 2 200   1942 222t, 33.0x5.9x2.3m, 1d, 300hp, 9.5kts, 43p; 1x1-76/23, 4x1-25/60, 1dcr, minesweeping gear
201   1943
type 057K 1 1   1962 no picture 190t, 40.0x8.0x3.5m, 1d, 400hp, 12kts; 1x2-37/63, 1x2-14.5, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; radar
MSB type 312 16 1-16   1972-1974 no picture 47t, 20.9x4.2x1.3m, 1d, 300hp, 11.5kts, 0/3p; magnetic, acoustic minesweeping gear

Ivan Gogin, 2017