home

World navies yesterday

1965

 

South Vietnam 01 January 1965

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PS PCE 1 HQ07 Đống Đa II 1944 903t, 56.2x10.1x2.9m, 2d, 2000hp, 15kts, 90p; 1x1-76/50, 2x1-40/60, 4x2-20/70, 1x24 Hedgehog ASWRL, 4dct, 2dcr; SO radar, sonar
Admirable 4 HQ08 Chi Lăng II 1944 945t, 56.2x10.1x3.0m, 2d, 1710hp, 14kts, 80p; 1x1-76/50, 2x1-40/60, 4x2-20/70, 1x24 Hedgehog ASWRL, 2dcr; SO radar, sonar
HQ09 Kỳ Hòa 1944
HQ10 Nhut Tảo 1944
HQ11 Chí Linh 1944
PC PC 173ft 4 HQ03 Vạn Kiếp 1943 450t, 52.9x7.1x3.1m, 2d, 2880hp, 19kts, 50p; 1x1-76/50, 1x1-40/60, 4x1-20/70, 2x4 Mousetrap ASWRL 2dct, 2dcr; radar, sonar
HQ04 Tuy Dong 1944
HQ05 Tay Cây 1944
HQ06 Van Don 1945
PB PGM59 12 HQ600 Phù Du 1963 142t, 30.8x6.5x2.3m, 2d, 1950hp, 18kts, 30p; 1x1-40/60, 2x2-20/70; Raytheon 1500 radar
HQ601 Tiền Mới 1963
HQ602 Minh Hòa 1963
HQ603 Kiến Vàng 1963
HQ604 Kéo Ngựa 1963
HQ605 Kim Qui 1963
HQ606 Mây Rút 1963
HQ607 Nam Du 1963
HQ608 Hoa Lư 1963
HQ609 Tổ Yến 1963
HQ610 Duyên Hải 1963
HQ611 Trường Sa 1963
PBR LCM(3) 14 1-14   1942-1944 No picture 52t, 15.3x4.3x1.4m, 2d, 330hp, 8kts, 20p; 2x1-12.7

AMPHIBIOUS

LST LST1 3 HQ500 Cam Ranh 1945 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1700hp, 11kts, 110p; (2x2+4x1)-40/60(500,501), (1x2+5x1)-40/60(502), 12x1-12/70; 4 LCVP, 20tanks, 163troops; radar
HQ501 Đà Nẵng 1944
HQ502 Thị Nại 1944
LSM LSM1 6 HQ400 Hát Giang 1944 1095t, 62.0x10.5x2.1m, 2d, 2800hp, 13kts, 73p; 1x2-40/60, 4x1-20/70; 5tanks, 54troops; radar
HQ401 Hàn Giang 1944
HQ402 Lam Giang 1944
HQ403 Ninh Giang 1944
HQ404 Hương Giang 1944
HQ405 Tiền Giang 1944
LSS LCI(L) 5 HQ327 Long Dao 1944 385t, 48.9x7.2x1.6m, 8d(2), 14.4kts, 55p; 1x1-76/50, 1x1-40/60, 2x1-20/70, 2x1-81/12, 2x1-60/12; 209troops; radar
HQ328 Thần Tiên 1944
HQ329 Thiên Kích 1944
HQ330 Loi Cong 1944
HQ331 Tam Sat 1944
LCU1466 5 HQ533   1953 347t, 35.1x10.4x1.6m, 3d, 675hp, 8kts, 14p; 2x1-20/70; 4tanks
HQ534   1953
HQ537   1953
HQ538   1953
HQ539   1953
LCT(6) 2 HQ535   1944 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
HQ536   1944
LSF LCS(L) 4 HQ225 No Than 1945 387t, 48.2x7.2x1.7m, 8d(2), 1600hp, 14kts, 71p; 1x1-76/50, 2x2-40/60, 4x1-20/70, 4x1-12.7; radar
HQ226 Le Trong Dam 1944
HQ227 Le Van Binh 1944
NQ228 Đoàn Ngọc Tang 1944

MINE WARFARE

MSC Bluebird 3 HQ114 Hàm Tử II 1959 400t, 44.3x8.1x2.1m, 2d, 1000hp, 12.5kts, 39p; 1x2-20/70, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; SPS-53 radar, UQS-1 sonar
HQ115 Chương Dương II 1959
HQ116 Bạch Đằng II 1960
MSB MLMS 12 HQ150-161   1963 No picture 15.3xxm; minesweeping gear

Ivan Gogin, 2016