home

World navies yesterday

1960

 

South Vietnam 01 January 1960

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PC PC 173ft 5 HQ01 Chi Lăng 1944 450t, 52.9x7.1x3.1m, 2d, 2880hp, 19kts, 50p; 1x1-76/50, 1x1-40/60, 4x1-20/70, 2x4 Mousetrap ASWRL 2dct, 2dcr; radar, sonar
HQ02 Đống Đa 1943
HQ03 Vạn Kiếp 1943
HQ04 Tuy Dong 1944
HQ05 Tay Cây 1944
PB SC 110ft 2 HQ600   1943 138t, 33.8x5.2x1.9m, 2d, 1000hp, 16kts, 27p; 1x1-40/60, 3x1-20/70, 2x4 Mousetrap ASWRL, 2dct, 2dcr; radar, QC sonar
HQ601   1942
PBR LCM(3) 14 1-14   1942-1944 No picture 52t, 15.3x4.3x1.4m, 2d, 330hp, 8kts, 20p; 2x1-12.7

AMPHIBIOUS

LSM LSM1 4 HQ400 Hát Giang 1944 1095t, 62.0x10.5x2.1m, 2d, 2800hp, 13kts, 73p; 1x2-40/60, 4x1-20/70; 5tanks, 54troops; radar
HQ401 Hàn Giang 1944
HQ402 Lam Giang 1944
HQ403 Ninh Giang 1944
LSS LCI(L) 5 HQ327 Long Dao 1944 385t, 48.9x7.2x1.6m, 8d(2), 14.4kts, 55p; 1x1-76/50, 1x1-40/60, 2x1-20/70, 2x1-81/12, 2x1-60/12; 209troops; radar
HQ328 Thần Tiên 1944
HQ329 Thiên Kích 1944
HQ330 Loi Cong 1944
HQ331 Tam Sat 1944
LCU1466 5 HQ533   1953 347t, 35.1x10.4x1.6m, 3d, 675hp, 8kts, 14p; 2x1-20/70; 4tanks
HQ534   1953
HQ537   1953
HQ538   1953
HQ539   1953
LCT(6) 2 HQ535   1944 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
HQ536   1944
LSF LCS(L) 4 HQ225 No Than 1945 387t, 48.2x7.2x1.7m, 8d(2), 1600hp, 14kts, 71p; 1x1-76/50, 2x2-40/60, 4x1-20/70, 4x1-12.7; radar
HQ226 Le Trong Dam 1944
HQ227 Le Van Binh 1944
NQ228 Đoàn Ngọc Tang 1944

MINE WARFARE

MSC YMS 2 HQ112 Chương Dương 1942 320t, 41.5x7.5x2.4m, 2d, 800hp, 14kts, 60p; 1x1-76/50, 2x1-20/70, 2dct, 2dcr; mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; SF radar
HQ113 Bạch Đằng 1942
Bluebird 2 HQ114 Hàm Tử II 1959 400t, 44.3x8.1x2.1m, 2d, 1000hp, 12.5kts, 39p; 1x2-20/70, mechanical, magnetic, acoustic minesweeping gear; SPS-53 radar, UQS-1 sonar
HQ115 Chương Dương II 1959

Ivan Gogin, 2016