home

World navies yesterday

1960

 

China 01 January 1960

SUBMARINES

SS ser. VI-bis 6 200   1935 161/202t, 37.8x3.1x2.6m, 1d/em, 685/240hp, 13.2/7.2kts, 17p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
201   1936
202   1936
203   1935
204   1936
205   1935
pr. 96 4 200 Changcheng 200 1950 280/351t, 49.5x4.4x2.8m, 2d/em, 1200/430hp, 15.5/7.9kts, 23p, 60m; 1x1-45/46, 4-533TT
201 Changcheng 201 1951
202 Changcheng 202 1951
203 Changcheng 203 1951
ser. IX-bis 2 403 Changcheng 403 Xin Zhongguo 1943 856/1090t, 77.7x6.4x4.0m, 2d/em, 4000/1100hp, 18.9/8.6kts, 46p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-12.7, 6-533TT; Tamir-5L sonar
404 Changcheng 404 Fangyu 1943
ser. IX-bis-2 2 401 Changcheng 401 1947 844/1077t, 77.7x6.4x4.0m, 2d/em, 4000/1100hp, 19.4/9.5kts, 46p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-12.7, 6-533TT; Tamir-5L sonar
402 Changcheng 402 1948
pr. 613 7 119 Changcheng 119 1957 1045/1342t, 76.0x6.3x4.6m, 2d/em, 4000/2700hp, 18.3/13.1kts, 55p, 170m; 1x2-25/112, 6-533TT; Flag radar, Tamir-5L, Feniks sonars, Nakat ECM
120 Changcheng 120 1958
122 Changcheng 122 1958
123 Changcheng 123 1958
127 Changcheng 127 1959
128 Changcheng 129 1959
129 Changcheng 131 1959

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

DD pr. 7 4 101 Anshan 1941 2200t, 112.8x10.2x3.3m, 3b,2gst, 48000hp, 35kts, 246p; 4x1-130/51, 4x2-37/70, 2x3-533TT, 2dct, 2dcr, 60mines; Giuys-1, Rif-1, Vympel-2 radars, Tamir-5N sonar
102 Fushun 1942
103 Changchun 1941
104 Taiyuan 1941
FF Flower 2 1 Kaifeng 1941 1170t, 62.5x10.1x4.1m, 2b,1vte, 2750hp, 16.5kts, 109p; 2x1-100/56, 1x1-45/68(1), 4x1-37/73(1), 2x1-37/73(2)
2 Linyi 1940
Ukuru 1 218 Huian 1944 1020t, 78.8x9.1x3.1m, 2d, 4200hp, 19.5kts, 150p; (1x2+1x1)-120/45, (5x3+5x1)-25/60, 1x1-81/12 ASWM, 12dct; 22-go, 13-go radars, sonar
Castle 2 602 Kuangchou 1944 1630t, 76.8x11.2x4.2m, 2b,1vte, 2750hp, 16.5kts, 120p; 2x1-130/51, 1x1-45/69, 5x1-37/73; type 276, 291 radars, sonar
2 ex-Shihlin 1944
pr. 50 4 205 Kunming 1957 1337t, 90.9x10.2x2.9m, 2b,2gst, 20000hp, 29kts, 168p; 3x1-100/56, 2x2-37/70, 1x2-533TT, 2x24 MBU-200 ASWRL, 4dct, 2dcr; Giuys-1M4, Lin', Yakor' radars, Pegas-2M sonar, Bizan'-4 ECM
206 Chengdu 1957
207 Guiyang 1958
208 Henyang 1958
FS D 4 215 Wuchang 1944 940t, 69.5x8.6x3.1m, 2b,1gst, 2500hp, 17.5kts, 160p; 2x1-120/45, (2x3+2x2+4x1)-25/60, 1x1-81/12 ASWM, 12dct; 22-go, 13-go radars
216 Changsha 1944
219 Weihai 1945
220 Xian 1945
C 1 1 Shengyang 1945 810t, 67.5x8.4x2.9m, 2d, 1900hp, 16.5kts, 136p; 2x1-76/50, 2x3-25/60, 12dct; 22-go, 13-go radars
Bathurst 1 53 Loyang 1941 790t, 56.7x9.5x3.0m, 2b,2vte, 2000hp, 16kts, 90p; 2x1-100/56, 2x2-37/70; radar

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PC PC 2 1 ex-PC593 1943 463t, 52.9x7.1x3.3m, 2d, 2880hp, 19kts, 65p; 2x1-76/55, 3x1-37/73, 2dct, 2dcr; SU radar, sonar
2 ex-PC595 1943
PGM 3 1 Tungping 1945 463t, 52.9x7.1x3.3m, 2d, 2880hp, 19kts, 65p; 2x1-76/55, 3x1-37/73, 2dct, 2dcr; SU radar, sonar
2 ex-PGM14 1945
3 Kantang 1945
Isles 2 1 ex-Chunghai 1941 770t, 50.0x8.4x3.4m, 1b,1vte, 850hp, 12.2kts, 40p; 1x1-76/40, 3x1-20/70, 4dct, 2dcr, sweeps
2 ex-Sunghwei 1941
Basset 1 1 Sungming 1938 775t, 50.0x8.4x3.4m, 1b,1vte, 950hp, 13kts, 33p; 1x1-102/40, 3x1-20/70, 2dct, 2dcr, sweeps
Kiangyuan 1 1 Kiangyuan 1905 565t, 54.1x8.5x2.1m, 2b,2vte, 950hp, 13kts, 85p; 1x1-120/40, 1x1-76/40, 4x1-47/40
Chuyu 1 1 Chutung 1906 752t, 61.0x9.0x2.4m, 2b,2vte, 1350hp, 13kts, 117p; 2x1-120/40, 2x1-76/40
Yungchien 2 1 Yenan 1915 1039t, 65.7x9.0x3.5m, 2b,2vte, 1350hp, 13kts, 105p; 25deck; 1x1-102/50(2), 2x1-76/40(1), 1x1-76/40(2), 4x1-47/40(2), 2x1-37/27(2)
2 Haihsing 1916
Yungsui 1 1 Yungsui 1929 800t, 70.0x9.1x1.8m, 2b,2vte, 4000hp, 18.5kts, 100p; 1x1-152/50, 1x1-120/45, 3x1-76/40, 4x1-57/40, 1x1-40/39
Mingchuen 1 53 Zhangjiang 1930 500t, 61.8x7.9x1.8m, 2b,2vte, 2400hp, 16.6kts, 146p; 1x1-120/45, 1x1-102/45, 1x1-76/40, 2x1-57/40, 1x1-47/40
Ataka 1 1 Antung 1923 1094t, 71.7x9.8x2.3m, 2b,2vte, 1700hp, 16kts, 118p; 2x1-76/40, 5x1-25/60, 3x2-13.2
Uji 1 53 Nanchang 1941 1110t, 80.5x9.7x2.5m, 2b,2gst, 4600hp, 19.5kts, 170p; 2x1-130/51, 6x1-37/73
Ruijin 5 1 Xingguo 1940s No picture 704t, 55.0x10.0x3.0m, 2d, 500hp, 12kts, 100p; 1x1-105/22, 2x1-76/50, 2x2-37/83, 4x2-25/60
2 Zunyi 1940s
3 Handan 1940s
4 Huaiyang 1940s
5 Yancheng 1940s
PCR Gannet 1 1 Yingshan 1928 400t, 56.4x8.8x1.3m, 2b,2gst, 2250hp, 16kts, 55p; 2x1-76/45
Falcon 1 1 Yingteh 1931 470t, 45.7x8.8x1.8m, 2b,2gst, 2250hp, 15kts, 55p; 1x1-87/13, 2x1-57/40
Sandpiper 1 1 Yinghao 1933 215t, 51.0x9.4x0.6m, 1b,2vte, 600hp, 11.2kts, 35p; 1x1-87/13, 1x1-57/40
Wake 2 1 Meiyuan 1928 395t, 48.6x8.3x1.6m, 2b,2vte, 1950hp, 14.5kts, 70p; 2x1-76/50
2 Taiyuan 1927
Toba 1 1 Hohseuh 1911 291t, 55.9x8.2x0.8m, 2b,3vte, 1400hp, 15kts, 59p; 2x1-76/40, 3x1-25/60
Seta 1 1 Changteh 1923 400t, 56.1x8.2x1.0m, 2b,2vte, 2100hp, 16kts, 62p; 2x1-76/40, 5x1-13.2
Atami 2 1 Yungping 1929 249t, 46.3x6.3x0.9m, 2b,2vte, 1300hp, 16.7kts, 77p; 3x1-76/40, 3x1-25/60, 3x1-13.2
2 Yungan 1930
Fushimi 2 1 Chiangfeng 1939 368t, 50.3x9.8x1.3m, 2b,2gst, 2200hp, 17kts, 64p; 1x1-76/40, 1x1-25/60
2 Nanchang 1940
Ermanno Carlotto 1 1 Kiangkun 1921 218t, 48.8x7.5x0.9m, 2b,2vte, 14kts, 44p; 2x1-76/40
Macau 1 1 Wufeng 1909 133t, 36.5x6.0x0.7m, 1b,2vte, 250hp, 11.8kts, 24p; 2x1-57/40
PT pr. 123K 84 1-84   1951-1955 23t, 19.3x3.4x0.8m, 2d, 2000hp, 50kts, 7p; 1x2-14.5, 2-450TT, 6dc; Zarnitsa radar
pr. 183 12 1-12   1951-1952 67t, 25.5x6.2x1.2m, 4d, 4800hp, 43kts, 14p; 2x2-25/112, 2-533TT, 8dc; Zarnitsa radar
pr. 123K Chinese 50 1-50   1952-1959 23t, 19.3x3.4x0.8m, 2d, 2000hp, 50kts, 7p; 1x2-14.5, 2-450TT, 6dc; Zarnitsa radar
pr. 183 Chinese 30 1-30   1956-1959 67t, 25.5x6.2x1.2m, 4d, 4800hp, 43kts, 14p; 2x2-25/112, 2-533TT, 8dc; Zarnitsa radar
PB Yue 22 1 1 Haixin 1937 60t, 28.0x4.3x1.5m, 3pe, 3300hp, 33kts, 12p; 1x1-20/65
pr. 122a 6 1   1945 250t, 50.4x5.8x2.0m, 3d, 3600hp, 21kts, 54p; 1x1-85/52, 2x1-37/73, 2x2-12.7, 2dct, 1dcr; Tamir-1 sonar
2   1946
3   1946
4   1946
5   1946
6   1946
pr. 122-bis 20 611 Sizhou 1952 325t, 51.7x6.6x2.2m, 3d, 3300hp, 20kts, 54p; 1x1-85/52, 2x1-37/73, 3x2-14.5(ex-611-616), 2x2-12.7(611-616), 2x5 RBU-1200 ASWRL (ex-611-616), 2dct(611-616), 2dcr, 18mines; Giuys or Zarnitsa radar, Tamir-9/10/11 sonar
612 Kiaozhou 1952
613 Changzhou 1953
614 Tungzhou 1953
615 Wengzhou 1953
616 Taizhou 1953
257   1956
258   1956
262   1957
263   1957
630   1957
633   1957
634   1957
635   1957
651   1957
652   1957
653   1957
654   1957
655   1957
656   1957
type 55A 61 1-61   1956-1959 85t, 25.7x6.0x1.8m, 4d, 4800hp, 28kts, 17p; 2x2-37/63, 2x1-12.7, 8dc; Reya or Zarnitsa radar
Behai 30 1-30   1953-1954 80t, 27.5xxm, 3d, 900hp, 18kts; 2x2-25/80
Taishan 4 1-4   1955 60t, 29.0xxm, d; 2x1-37/73, 2x1-12.7
type 062 5 1   1959 120t, 35.1x5.5x1.6m, 4d, 4800hp, 28kts, 25p; 1x2-57/62, 1x2-37/63, 1x2-450TT(some), 8dc, 10mines; Reya radar, Tamir-11 sonar
2   1959
3   1959
4   1959
5   1959
PBR type 53A 82 1-82   1950-1955 50t, 27.0x4.0x1.5m, 2d, 1000hp, 14kts; 2x2-25/82
Fuijan 30 1-30   1952-1958 20.0xxm, d; 2x1-12.7

AMPHIBIOUS

LST LST(2) 14 341? Chanbaishan 1942 4080t, 100.0x15.2x4.3m, 2d, 1800hp, 12.1kts, 125p; 2x1-76/50, 3x2-37/63, 3x1-37/73; 4 LCVP, 20tanks, 163troops; radar
342? Takushan 1943
343? Wugongshan 1944
351? Taihashan 1944
355? Dabieshan 1944
901? ex-Chung 107 1944
902? Luliangshan 1945
903? Tiangmushan 1944
921? Yimengshan 1944
922? Soraishan 1944
923? Dahushan 1944
924? Simingshan 1944
925? Jinggangshan 1944
926? ex-Chungye 1944
LSM LSM 14 352? Yongming 1944 1095t, 62.0x10.5x2.1m, 2d, 2800hp, 13kts, 60p; 2x2-37/63; 5tanks, 54troops; radar
353? Meijian 1944
354? Meile 1945
393? Meicheng 1945
394? Meiping 1945
395? Meiwei 1945
396? Meihan 1945
511? Meigong 1945
931?   1944
932?   1944
933?   1944
934?   1944
935?   1944
936?   1944
LCU LCT(6) 10 1   1943 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
2   1944
3   1944
4   1944
5   1944
6   1944
7   1944
8   1944
9   1944
10   1944
LCI(L) 14 301?   1943 385t, 48.9x7.2x1.6m, 2d, 2320hp, 15.5kts, 29p; 5x1-20/70; 209troops; radar
302?   1943
303?   1943
304?   1943
305?   1943
306?   1943
307?   1943
308?   1943
309?   1944
310?   1944
311?   1944
312?   1944
313?   1944
314?   1944
LC type 336A 30? 1-30?   1956 No picture 63t, 17.1x4.5x1.8m, 2d, 300hp, 10kts; 2x1-12.7; 60troops
type 55 300 1-300   1957-1959 No picture 63t, 17.1x4.5x1.8m, 2d, 300hp, 10kts; 2x1-12.7; 60troops
type 066 1 1   1959 No picture 85t, 24.8x5.2x1.3m, 2d, 600hp, 11.5kts, 12p; 1x2-14.5; 150troops

MINE WARFARE

ML Tunghsi 2 1 Tunghsi 1949 No picture 500t, 52.0x9.7x3.3m, 2vte, 2000hp, 13kts; 1x1-76/50, 4x1-47/40, mines
2 Tungteh 1949
MSO pr. 254K 2 366   1948 569t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 65p; 2x2-37/70, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, acoustic, magnetic sweeps; Rif, Neptun radars, Tamir-10 sonar
367   1949
type 6605 4 341?   1956 577t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 68p; 2x2-37/63, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, acoustic, magnetic sweeps; Lin', Rym-K radars, Tamir-10 sonar
342?   1957
362?   1957
363?   1957
type 6610 3 364   1958 590t, 60.0x8.6x2.2m, 2d, 2200hp, 14kts, 70p; 2x2-37/63, 2x2-25/80, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, acoustic, magnetic sweeps; Lin' radar, Tamir-11 sonar
375   1959
376   1959
MSC YMS 5 1 ex-BYMS2017 1942 320t, 41.5x7.5x2.4m, 2d, 800hp, 14kts, 60p; 1x1-76/50, 2x1-20/70, 2dct, 2dcr, sweeps; radar
2 ex-YMS339 1943
3 ex-YMS346 1943
4 ex-YMS367 1943
5 ex-YMS393 1943
MSI Wa1 2 200 ex-No4 1942 222t, 33.0x5.9x2.3m, 1d, 300hp, 9.5kts, 43p; 1x1-76/23, 4x1-25/60, sweeps, 1dcr
201 ex-No14 1943

Ivan Gogin, 2015