home

World navies yesterday

1950

 

Soviet Union 01 January 1950

SUBMARINES

SS AG 1 1 M-52 1921 361/440t, 46.0x4.8x3.8m, 2d/em, 240/480hp, 12/8kts, 24p, 50m; 1x1-45/46, 4-450TT
ser. I 2 178 B-2 1931 933/1354(178)-989/1385(28)T, 76.0(178)-76.6(28)x6.4x3.8m, 2d/em, 2200/1050hp, 14/9(178)-11.3/8.7(28)kts, 47p, 75m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 8-533TT
28/193 B-32 1931
ser. II 3 197 B-3 1933 1051/1327(197)-1038/1330(31,32)t, 78.0(197,32)-78.5(31)x7.20(197,31)-7.0(32)x4.0(197)-4.2(31)-4.3(32)m, 2d/em, 2200/1300hp, 14.8/8.5(197)-12.5/8.2(31)-13.8/8.3(32)kts, 55p, 75m; 1x1-100/51, 1x1-45/46(197,32), 6-533TT, 20mines
31/201 B-34 1933
32/202 B-35 1933
ser. III 1 201 S-303 1933 578/706t, 57.0x6.2x3.9m, 2d/em, 1370/800hp, 12.5/8.5kts, 41p, 75m; 1x1-45/46, 6-533TT
ser. V 11 229 S-94 1933 585/700t, 58.5x6.2x3.9m, 2d/em, 1370/800hp, 11.9/8.5kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 1x1-12.7, 6-533TT, 20mines(233)
159 S-92 1933
230 S-93 1933
234 S-105 1933
457 S-106 1933
458 S-107 1933
233 S-108 1933
455 S-109 1934
456 S-110 1934
232 S-111 1934
231 S-112 1934
ser. Vbis 10 243/187 S-113 1934 601/722(185,225-227,241-244)-607/750(183,184)t, 58.0(185,225-227,241-244)-58.8(183,184)x6.2x3.9(185,225-227,241-244)-4.3(183,184)m, 2d/em, 1370/800hp, 12/8(185,225-227,241-244)-11.9/7.5(183,184)kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 1x1-12.7, 6-533TT, 20mines(225,242)
244/188 S-114 1934
225 S-115 1934
242 S-116 1935
226 S-117 1934
227 S-118 1934
241 S-119 1935
185 S-120 1935
183/1026 S-201 1935
184/1027 S-202 1935
ser. VI 25 237 M-1 1934 161/201t, 36.9x3.1x2.6m, 1d/em, 685/240hp, 11.1/6.4kts, 19p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
243 M-2 1934
236 M-3 1934
241 M-4 1934
245 M-5 1934
244 M-6 1934
242 M-7 1934
238 M-8 1934
240 M-9 1934
246 M-10 1934
252 M-11 1934
253 M-12 1934
254 M-13 1934
248 M-14 1934
247 M-15 1934
260 M-16 1934
257 M-17 1934
259 M-18 1934
258 M-19 1934
262 M-20 1934
263/566 M-21 1934
264/567 M-22 1934
249 M-26 1934
256 M-28 1935
239 M-51 1934
ser. Vbis-2 8 214 S-121 1935 618/721(214,215,217,251,252)-610/706(1029,1030)-589/708(550)t, 58.8(214,215,217,251,252,1029,1030)-57.8(550)x6.2x4.1(214,215,27,251,252)-4.3(1029,1030)-4.0(550)m, 2d/em, 1370/800hp, 11.9/6.7(214,215,217,251,252)-12.9/7.5(1029,1030)-12.3/8(550)kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 2x1-12.7, 6-533TT, 20mines(215,217,251)
251 S-122 1935
215 S-123 1935
252 S-124 1935
217 S-125 1936
1029 S-205 1936
1031 S-207 1936
550/4 S-310 1936
ser. VIbis 6 287 M-47 1935 161/202t, 37.8x3.1x2.6m, 1d/em, 685/240hp, 13.2/7.2kts, 17p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
1047 M-48 1936
58 M-43 1935
60 M-44 1935
61 M-45 1935
62 M-46 1935
ser. IV 2 219 B-31 1936 955/1690t, 87.7x8.0x2.9m, 2d/em, 5400/1100hp, 18.8/6.5kts, 56p, 50m; 2x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT
220 B-1 1936
ser. X 14 297 S-126 1936 590/708t, 58.8x6.2x4.0m, 2d/em, 1600/800hp, 14/8.5kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 1x1-25/82(1039), 1x1-12.7, 6-533TT, 20mines(258,259,292)
296 S-127 1936
258 S-128 1936
298 S-129 1936
257 S-130 1936
292 S-131 1936
299 S-132 1936
259 S-133 1936
293 S-134 1936
1033 S-209 1937
1039 S-215 1939
85 S-139 1937
262 S-404 1936
294 S-318 1936
ser. XI 6 263 B-23 1936 1040/1335t, 79.9x7.0x4.0m, 2d/em, 2200/1300hp, 14.5/8.5kts, 55p, 75m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT, 20mines
264 B-24 1936
265 B-19 1936
285 B-10 1937
284 B-11 1938
286 B-12 1938
ser. XII 19 255 M-30 1940 206/256t, 44.5x3.3x2.6m, 1d/em, 800/400hp, 14/8.2kts, 20p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT, 18mines(88)
259 M-32 1940
269 M-35 1941
253 M-62 1940
88 M-171 1937
91 M-90 1938
136 M-102 1940
301 M-104 Yaroslavskiy Komsomolets 1943
302 M-105 Cheliabinskiy Komsomolets 1943
304 M-107 Novosibirskiy Komsomolets 1943
275 M-111 1941
276 M-112 1941
277 M-113 1941
280 M-114 1941
281 M-115 1941
282 M-116 1941
287 M-117 1941
292 M-119 1942
289 M-120 1941
ser. XIII 5 273 B-13 1938 1120/1425t, 85.3x7.0x4.1m, 2d/em, 2200/1300hp, 15/9kts, 56p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 8-533TT, 18mines
274 B-14 1938
305 B-15 1938
307 B-17 1939
275 B-18 1939
ser. IXbis 10 263 S-13 1941 845/1078t, 77.7x6.4x4.03m, 2d/em, 4000/1100hp, 19.4/9.5kts, 46p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-12.7, 6-533TT
347 S-31 1940
349 S-33 1940
360 S-35 1948
284 S-51 1941
285 S-52 1943
286 S-53 1943
405 S-56 1941
243 S-101 1940
244 S-102 1940
ser. IXbis-2 15 264 S-14 Geroicheskiy Sevastopol 1942 845/1078t, 77.7x6.4x4.03m, 2d/em, 4000/1100hp, 19.4/9.5kts, 46p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-25/82(132), 1x1-12.7, 6-533TT; Tamir-5L sonar
271 S-15 Kolkhoznitsa 1942
272 S-16 Geroy Sovetskogo Soyuza Nurseitov 1943
273 S-17 Sovetskaya Svanetiya 1945
274 S-18 1945
132 S-19 1944
133 S-20 1945
134 S-21 1946
295 S-22 1946
296 S-23 1947
297 S-24 1947
298 S-25 1948
299 S-26 1948
265 S-103 1942
266 S-104 1942
ser. XIV 6 108 B-4 1940 1487/2110t, 97.8x7.4x4.0m, 2d/em, 8400/2400hp, 22.5/10.3kts, 66p, 80m; 2x1-100/51, 2x1-45/46, 10-533TT, 20mines
454 B-5 1943
455 B-6 1942
456 B-7 1943
289 B-8 1944
290 B-9 1942
Kalev 1 1 S-85 1937 665/853t, 59.5x7.2x3.5m, 2d/em, 1200/790hp, 13.5/8.5kts, 38p, 75m; 1x1-40/47, 4-533TT, 20mines
ser. Xbis 6 477 S-135 1941 589/705t, 58.8x6.4x4.0m, 2d/em, 1600/800hp, 14/8kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 1x1-12.7, 6-533TT
478 S-136 1941
479 S-137 1941
512 S-407 1941
514 S-411 1945
515 S-412 1946
ser. XIII-1938 3 302 B-20 1942 1108/1400t, 85.3x7.0x4.1m, 2d/em, 4000/1300hp, 18/9kts, 56p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 8-533TT, 20mines
303 B-21 1943
304 B-22 1942
ser. XV 28 122 M-200 Mest' 1943 280/351t, 49.5x4.4x2.8m, 2d/em, 1200/430hp, 15.5/7.9kts, 23p, 60m; 1x1-45/46, 4-533TT
123 M-201 1943
138 M-202 Rybnik Donbassa 1944
139 Irkutskiy Rybak 1944
140 M-204 1947
141 M-205 1947
142 M-206 1947
113/306 M-214 1948
114/307 M-215 1947
115/308 M-216 1947
116/309 M-217 1947
117/310 M-218 1947
353 M-234 1948
354 M-235 1948
355 M-236 1948
373 M-237 1948
374 M-238 1948
375 M-239 1949
376 M-240 1949
377 M-241 1949
378 M-242 1949
379 M-243 1949
380 M-244 1949
381 M-245 1949
382 M-246 1949
383 M-247 1949
384 M-248 1949
385 M-249 1949
U 1 1 V-3 1942 646/732t, 60.0x4.9x4.7m, 2d/em, 615/825hp, 11.2/10kts, 33p, 60m; 1x1-76/45, 4-533TT; type 291W radar, sonar
Ursula 1 1 V-4 1938 630/730t, 58.2x4.9x4.6m, 2d/em, 615/825hp, 11.2/10kts, 27p, 60m; 1x1-76/45, 3x1-12.7, 6-533TT; sonar
Requinul 1 1 S-39 1943 585/789t, 58.0x5.6x3.6m, 2d/em, 1840/860hp, 17/8kts, 45p, 80m; 1x1-88/45, 1x1-20/65, 6-533TT
pr. 95 1 135 M-401 1945 161/202t, 37.3x3.3x1.7m, 2d, 2000hp, 19.1/12.5kts, 9p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
ser. VIIC 2 1 S-81 1944 769/1070t, 67.1x6.2x4.7m, 2d/em, 3200/750hp, 17.7/7.6kts, 56p, 100m; 1x1-37/69, 2x2-20/65, 5-533TT, FuMO65 radar, sonar
2 S-82 1944
ser. VIIC/41 2 1 S-83 1944 769/1070t, 67.2x6.2x4.8m, 2d/em, 3200/750hp, 17.7/7.6kts, 44p, 120m; 1x1-37/69, 2x2-20/65, 5-533TT; FuMO65 radar
2 S-84 1944
ser. IXC/40 1 1 B-26 1944 1120/1257t, 76.8x6.9x4.7m, 2d/em, 4400/1000hp, 18.2/7.3kts, 48p, 100m; 1x1-37/69, 2x2-20/65, 6-533TT; FuMO65 radar
ser. XXI 4 1 B-27 1944 1621/1819t, 76.7x8.0x6.3m, 2d/em, 4000/4400hp, 15.6/17.2kts, 57p, 135m; 2x2-20/65, 6-533TT; FuMO65 radar
2 B-28 1945
3 B-29 1945
4 B-30 1945
ser. XXIII 1 1 M-31 1945 234/258t, 34.7x3.0x3.7m, 1d/em, 630/580hp, 9.7/12.5kts, 14p, 80m; 2-533TT
Flutto 1 1 S-41 1943 930/1093t, 63.2x7.0x4.9m, 2d/em, 2400/800hp, 16/8kts, 50p, 120m; 1x1-100/47, 2x1-20/70, 6-533TT
Acciaio 1 1 S-42 1942 697/850t, 60.2x6.4x4.8m, 2d/em, 1400/800hp, 14/7.7kts, 45p, 80m; 1x1-100/47, 2x1-20/70, 6-533TT
SSX SH 1 1 i 1948 15/17t, 11.9x1.7x1.5m, 1d/em, 60/25kts, 7.7/6kts, 2p, 50m; 2-533TC

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

BB Sevastopol 2 1 Oktiabrskaya Revoliutsiya 1914 26692(1)-30395(2)t, 184.9x26.9(1)-32.5(2)x9.2m, 12b,4gst, 60600hp, 22.5kts, 1140p; 225belt, 37(1)-87(2)decks, 305turrets, 250CT; 4x3-305/52, 10x1-120/50(1), 16x1-120/50(2), (3x2+6x1)-76/55(1), 6x1-76/55(2), (1x4+16x1)-37/73(1), 16x1-37/73(2), (2x4+2x2+4x1)-12.7(1), 8x1-12.7(2), 1seaplane(Be-4)(1), 2seaplanes(Be-4)(2), SG-1(1), type 281, 284(1) radars
2 Sevastopol 1914
Giulio Cesare 1 3 Novorossiysk 1914 29100t, 186.4x28.6x9.2m, 8b,2gst, 93000hp, 28kts, 1236p; 250belt, 144decks, 280turrets, 260CT; (2x3+2x2)-320/44, 6x2-120/50, 4x2-100/47, 8x2-37/54, 8x2-20/65
BC Ilmarinen 1 1 Vyborg 1932 3900t, 93.0ppx16.9x4.5m, 4dg,2em, 6000hp, 15kts, 330p; 55belt, 20deck, 100turrets, 120CT; 2x2-254/45, 4x2-105/50, (1x2+2x1)-40/60, 8x1-20/60
MON pr. 1190 3 233/9671 Khasan 1942 2400t, 88.0x11.1x2.9m, 4d, 3200hp, 15kts, 242p; 77belt, 40deck, 100turrets, 100CT; 3x2-130/51, 2x2-76/55, 2x2-45/46, 5x2-12.7/79, 29mines
234/9672 Perekop 1943
235/9673 Sivash 1946
CA Krasnyy Kavkaz 1 1 Krasnyy Kavkaz 1932 8888t, 169.5x15.7x6.6m, 10b,4st, 55000hp, 29kts, 850p; 75belt, 45decks, 25turrets, 75CT; 4x1-180/59, 6x2-100/47, 14x1-37/73, 4x3-450TT, 100mines
pr. 26 2 269 Kirov 1938 9287(269)-9400(297)t, 191.3x17.7x6.2m, 6b,2gst, 110000hp, 35kts, 734p; 50belt, 50deck, 50turrets, 150CT; 3x3-180/58, 8x1-100/56(269), 6x1-100/56(297), 11x1-37/73(269), 12x1-37/73(297), (2x4+6x1)-12.7(269), (2x4+4x1)-12.7(297), 2x3-533TT, 4dct, 2dcr, 100mines; type 281(297), 2x 282, 284, 2x 285, 291 radars
297 Voroshilov 1940
pr. 26bis 4 270 Maksim Gorkiy 1940 9575-9882t, 191.4x17.7x5.9-6.3m, 6b,2gst, 110000hp, 35kts, 897p; 70belt, 50deck, 70turrets, 150CT; 3x3-180/58, 6x1-100/56(270,329), 8x1-85/52(7,8), 15x1-37/73(270), 12x1-37/73(329), 19x1-37/73(7), 21x1-37/73(8), (2x4+4x1)-12.7(270,329), 6x1-12.7(7,8), 2x3-533TT, 4dct(270), 2dcr(270), 100mines, 2seaplanes(Be-4)(329,7,8), 2x type 282(270,7,8), 284(270), 2x 285(270,8), 291(270,8), Redut-K(329), Mars-1(329), SG(7,8), 281(7,8), 2x Yupiter-1(7) radars
329 Molotov 1941
7 Kalinin 1942
8 Lazar' Kaganovich 1944
CL Profintern 1 1 Krasnyy Krym 1928 8041t, 158.4x15.4x6.7m, 13b,4st, 46300hp, 29kts, 830p; 75belt, 40decks, 25shields, 75CT; 15x1-130/55, 3x2-100/47, 14x1-37/73, (2x4+14x1)-12.7, 2x3-533TT, 90mines, type 291 radar
Nürnberg 1 2 Admiral Makarov 1935 8900t, 181.3x16.4x4.9m, 8b,3gst+4d, 60000+12400=72400hp, 32kts, 896p; 50belt, 25deck, 80turrets, 100CT; 3x3-149/61, 4x2-88/76, 2x1-40/60, 6x2-37/83, (2x4+10x2)-20/65, 2x3-533TT, 120mines; FuMO21, FuMO25, FuMO63 radars
Emanuele Filiberto Duca d'Aosta 1 3 Kerch' 1935 10374t, 186.9x17.5x6.5m, 6b,2gst, 110000hp, 36.5kts, 694p; 105belt, 35decks, 90turrets, 100CT; 4x2-152/53, 3x2-100/47, 4x2-37/54, 12x1-20/70, 2dct, 112mines; type 286 radar
DD Pobeditel 1 1 Uritskiy 1915 1450t, 98.0x9.3x3.2m, 4b,2st, 30000hp, 35kts, 112p; 4x1-102/60, 4x1-37/73, 2x1-20/70, 4x1-12.7, 3x3-450TT, 2dct, 2dcr, 58mines
Kapitan Izylmetyev 2 2 Valerian Kuybyshev 1927 2020t, 98.0x9.3x4.0m, 4b,2st, 31500hp, 34kts, 150p; 4x1-102/60, 2x1-45/69(2), 2x1-37/73(2), 4x1-37/73(3), 2x1-20/70(2), 3x1-12.7(2), 6x1-12.7(3), 3x3-450TT, 4dct, 2dcr, 50mines
3 Karl Libknekht 1928
Fidonisi 1 4 Zheleznyakov 1925 1760t, 92.5x9.1x3.8m, 5b,2st, 29000hp, 33kts, 136p; 4x1-102/60, 2x1-76/30, 2x1-45/69, 5x1-37/73, 2x1-20/70, 2x1-12.7, 4x3-450TT, 2dcr, 60mines
pr. 1 1 450 Leningrad 1936 2582t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gst, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, (1x2+2x1)-76/55, 6x1-37/73, 8x1-12.7, 2x4-533TT, 2dcr, 76mines; type 284 radar
pr. 7 19 502 Groznyy 1938 2039t, 112.8x10.2x3.3m, 3b,2gst, 48000hp, 37(298,312-314,319, 321,323-328,502, 503,513,516,1075)-35(315,515)kts, 246p; 4x1-130/50, 2x1-76/55(298,312-314,319, 321,323-328,502, 503,516,1075), 3x1-76/55(513), 3x1-37/73(298,312,313,319,323-325, 327,328,516), 4x1-37/73(502,503), 5x1-37/73(314,321), 6x1-37/73(513), 7x1-37/73(326,1075), 4x2-37/70(315,515), (1x2+2x1)-12.7(513), 4x1-12.7/79(298,312,313,319,323-325,327,328,516), (2x2+2x1)-12.7(314,321,326,502,503,1075), 2x3-533TT, 2dct, 2dcr, 56(298,312-314,319, 321,323-328,502, 503,513,516,1075)mines, 60mines(315,515); type 286M(326,502,503,1075), Giuys-1(315,515), Rif-1(315,515), Vympel-2(315,515) radars, type 128(298,312-314,319, 321,323-328,502, 503,513,516,1075), Tamir-5N(315,515) sonar
503 Gromkiy 1938
513/301 Groziashchiy 1939
515 Gremiashchiy 1938
516 Steregushchiy 1939
312 Rastoropnyy 1940
313 Raziashchiy 1940
314 Bodryy 1938
315 Ryanyy 1939
319 Rezkiy 1942
321 Boykiy 1939
323 Retivyy 1941
324 Reshitelnyy 1941
325 Revnostnyy 1941
326 Razyarionnyy 1941
327 Rekordnyy 1941
328 Redkiy 1942
298 Rezvyy 1940
1075 Razumnyy 1941
pr. 38 1 471 Minsk 1939 2597t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gst, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, (1x2+3x1)-76/55, 8x1-37/73, 6x1-12.7, 2x4-533TT, 2dcr, 76mines; type 285, SG radars
pr. 38bis 2 267 Baku 1939 2597t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gst, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, 3x1-76/55, 11x1-37/73(267), 8x1-37/73(268), 4x1-12.7(267), 6x1-12.7(268), 2x4-533TT, 2dcr, 76mines; type 285, SG radars
268 Tbilisi 1940
pr. 7U/30 1 517 Storozhevoy 1940 2453t, 113.5x10.2x5.0m, 4b,2gst, 54000hp, 36kts, 273p; (1x2+2x1)-130/51, 3x1-76/55, 6x1-37/73, 4x1-12.7, 2x3-533TT, 2dct, 2dcr, 56mines
pr. 7U 8 518 Vitse-admiral Drozd 1940 2404t, 112.8x10.2x5.0m, 4b,2gst, 54000hp, 36kts, 273p; 4x1-130/51, 3x1-76/55(293,518-520,523,525,527), 4x1-37/73(519,525), 6x1-37/73(293,518,520,523,527), 8x1-37/73(1078), 3x1-12.7(293,518,520), 4x1-12.7(519,523,525,527), 6x2-12.7(1078), 2x3-533TT, 2dct, 2dcr, 56mines
519 Strashnyy 1941
520 Silnyy 1940
523 Strogiy 1942
525 Svirepyy 1941
527 Stroynyy 1942
293 Slavnyy 1941
1078 Soobrazitelnyy 1941
pr. 45 1 500 Opytnyy 1941 2016t, 113.5x10.2x3.4m, 4b,2gst, 70000hp, 42kts, 262p; 3x1-130/51, 4x1-45/46, 3x1-37/73, (1x2+2x1)-12.7, 2x4-533TT, 2dcr, 60mines
Wickes 3 1 Zhguchiy 1919 1390t, 95.8x9.4x2.8m, 4b,2gst, 26000(1,3)-27000(2)hp, 35kts, 146p; 3x1-102/50(1), 1x1-102/50(2,3), 1x1-76/50, 2x1-20/70(2), 4x1-20/70(3), 3x1-12.7, 2x3-533TT(1), 1x3-533TT(2,3), 1x24-178 Hedgehog ASW RL(2), 4dct, 2dcr; radars, sonar
2 Doblestnyy 1919
3 Druzhnyy 1918
Regina Maria 2 1 Letuchiy 1930 1850t, 102.0x9.6x3.5m, 4b,2gst, 48000hp, 35kts, 212p; 4x1-120/50, 1x1-88/45, 2x1-40/67, 4x1-20/65, 2x2-13.2, 2x3-533TT, 2dct, 2dcr, 50mines; S-Gerät sonar
2 Likhoy 1930
pr. 30 1 1056 Ognevoy 1945 2767t, 115.5x11.0x4.7m, 4b,2gst, 54000hp, 37kts, 293p; 2x2-130/51, 1x2-76/55, 6x1-37/73, 4x1-12.7, 2x3-533TT, 2dct, 2dcr, 60mines
pr. 30K 8 103 Osmotritelnyy 1947 2860t, 117.0x11.0x4.7m, 4b,2gst, 54000hp, 36.5kts, 301p; 2x2-130/51, 1x2-85/52, 6x1-37/73, 2x3-533TT, 2dct, 2dcr, 60mines; Giuys-1b, Rif-1, Vympel-2, Rym-1 radars, Tamir-5N sonar
104 Stalin 1948
3 Vnushitelnyy 1947
4 Vynoslivyy 1948
5 Vlastnyy 1948
538 Otlichnyy 1948
539 Obraztsovyy 1949
1087 Ozornoy 1949
Z14 1 1 Prytkiy 1938 3165t, 121.0x11.3x4.2m, 6b,2gst, 67000hp, 38kts, 315p; 4x1-128/45, 7x2-37/69, (1x4+3x2)-20/65, 2x4-533TT, 4dct, 60mines
Z20 1 1 Prochnyy 1939 3415t, 125.1x11.8x4.5m, 6b,2gst, 70000hp, 38.5kts, 330p; 5x1-128/45, 2x2-37/69, 2x1-37/57, (1x4+2x2+1x1)-20/65, 2x4-533TT, 4dct, 60mines
Z33 1 1 Provornyy 1943 3691t, 127.0x12.0x3.9m, 6b,2gst, 70000hp, 36kts, 332p; (1x2+3x1)-149/46, 6x2-37/69, 2x1-37/57, (1x4+2x2+2x1)-20/65, 2x4-533TT, 4dct, 60mines
Soldati 2 1 Lovkiy 1938 2460t, 106.7x10.2x3.5m, 3b,2gst, 48000hp, 38kts, 206p; (2x2+1x1)-120/50(1), 2x2-120/50(2), 2x1-37/54(2), (4x2+5x1)-20/65, 2x3-533TT(1), 1x3-533TT(2), 4dct, 48mines; EC.3/ter radar
2 Liogkiy 1939
pr. 30bis 8 1101 Bditelnyy 1949 3066t, 120.5x12.0x4.3m, 4b,2gst, 60000hp, 35.5kts, 286p; 2x2-130/51, 1x2-85/52, 7x1-37/73(6,9,12,601,1101), 4x2-37/70(178,179,1102), 2x5-533TT, 6dct, 2dcr, 60mines; Giuys-1M, P-10, Rif-1, Rym-1, Redan, Vympel-2, Redan-4(601) radars, Tamir-5N sonar
1102 Bezuderzhnyy 1949
6 Vstrechnyy 1949
9 Vedushchiy 1949
12 Vazhnyy 1949
601 Smelyy 1949
178 Ognennyy 1949
179 Otchotlivyy 1949
T12 1 1 Podvizhnyy 1940 1082t, 87.1x8.6x2.3m, 4b,2gst, 31000hp, 35kts, 119p; 1x1-105/45, 1x2-37/69, (2x4+4x1)-20/65, 1x3-533TT, 2dct, 30mines; FuMO28 radar
T33 1 1 Primernyy 1944 1754t, 102.5x10.0x2.7m, 4b,2gst, 29000hp, 206p; 4x1-105/45, 2x2-37/69, (1x4+5x1)-20/65, 2x3-533TT, 2dct, 50mines; FuMO21, FuMO63 radars
G7 1 1 Porazhayushchiy 1912 884t, 76.1x7.6x3.1m, 3b,2st, 16000hp, 30kts, 74p; 1x1-105/45, 2x1-20/65, (1x2+1x1)-500TT, 18mines
V158 1 1 Prozorlivyy 1908 691t, 72.5x7.8x3.0m, 4b,2vte, 10900hp, 30kts, 84p; 1x1-88/45, 1x1-20/65
Animoso 3 1 Ladnyy 1942 1683t, 87.8x9.9x3.8m, 2b,2gst, 16000hp, 26kts, 177p; 3x1-100/47(1), 2x1-100/47(2,3), (3x2+6x1)-20/70(1), (4x2+5x1)-20/70(2,3), 2x2-450TT, 6dct(1), 4dct(2,3), 20mines(1)
2 Liutyy 1942
3 Liotnyy 1942
FF pr. 2 2 324 Groza 1932 534t, 71.5x7.4x2.5m, 2b,2gst, 6300hp, 26kts, 85p; 2x1-102/60, 2x1-45/46(187), 3x1-37/73, 2x1-12.7(324), 3x2-12.7, 1x3-450TT, 2dct(324), 2dcr, 32mines; type 291 radar, sonar
187 Shkval 1933
pr. 4 4 423 Metel' 1934 531t, 71.5x7.4x2.3m, 2b,2gst, 6300hp, 25kts, 101p; 2x1-102/60, 3x1-37/73, 1x1-20/70(424), 3x2-12.7(423,220,221), 2x2-12.7(424), 1x3-450TT, 2dct, 2dcr, 32mines; type 291 radar, sonar
424 Vyuga 1934
220 Grom 1935
221 Burun 1935
pr. 39 2 478 Molniya 1936 568t, 71.5x7.4x2.4m, 2b,2gst, 6300hp, 24kts, 101p; 2x1-102/60, 3x1-37/73, 3x2-12.7, 1x3-450TT, 2dct, 2dcr, 24mines; type 291 radar, sonar
479 Zarnitsa 1936
pr. 29 1 530 Yastreb 1945 1248t, 85.7x8.4x2.9m, 2b,2gst, 26000hp, 32kts, 174p; 3x1-100/54, 6x1-37/73, 4x2-12.7, 1x3-450TT, 2dcr, 24mines; radar, Tamir-5N sonar
pr. 29K 2 1 Burevestnik 1947 1266t, 85.7x8.4x2.9m, 2b,2gst, 26000hp, 31kts, 171p; 3x1-100/56, 6x1-37/73, 4x2-12.7, 1x3-450TT, 2dcr, 24mines; radar, Tamir-5N sonar
2 Albatros 1945
Tacoma 3 1 EK-12 1944 2238t, 92.6x11.4x3.9m, 3b,2vte, 5500hp, 20kts, 190p; 3x1-76/50, 2x2-40/60, 9x1-20/70, 1x24-178 Hedgehog ASWRL, 8dct, 2dcr; SA, SU, Mk26 radars, sonar
2 EK-17  
3 EK-27  
D 4 1 EK-32 1944 940t, 69.5x8.6x3.1m, 2b,1gst, 2500hp, 17.5kts, 160p; 2x1-120/45, (2x3+2x2+4x1)-25/60, 1x1-81/12 ASWmortar, 12dct; 22-go, 13-go radars
2 EK-33 1945
3 EK-36 1944
4 EK-37 1946

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PG Ukrayna 3 1 Bakinskiy Rabochiy 1905 880t, 73.2x7.2x3.4m, 4b,2vte, 7000hp, 26kts, 88p; 3x1-102/60, 2x1-45/46, 2x1-37/73, 4x1-12.7, 25mines
2 Markin 1905
3 3-y DOSAAF 1905
Kopchik 1 1 Pioner 1916 550t, 51.2x7.3x2.9m, 3b,2vte, 1500hp, 15kts, 57p; 2x1-102/60, 1x1-76/30, 30mines
Khrabryy 1 1 Krasnoe Znamia 1897 2100t, 72.3x12.7x3.4m, 8b,2vte, 2100hp, 14kts, 188p; Harvey- 127belt, 38deck, 38shields, 25CT; 5x1-130/51, 6x1-45/46, 1x1-37/73, (2x4+2x1)-12.7, 50mines
Kars 2 1 Lenin 1910 635t, 61.6x8.5x2.6m, 2d, 2200hp, 15kts, 128p; 3x1-100/56, 4x1-37/73(1), 6x1-37/73(2), (2x2+2x1)-12.7(1), 2x1-12.7(2), 30mines
2 Krasnyy Azerbaydzhan 1910
Indigirka 1 1 Moskovskiy Komsomol 1920 320t, 47.5x8.0x1.5m, 2d, 400hp, 8.5kts, 67p; 2x1-75/50
DV Shimushu 1 1 PS-25 1940 1020t, 77.7x9.1x3.1m, 2d, 4200hp, 19.7kts, 150p; 3x1-120/45, 5x3-25/60, 1x1-76 ASWRL, 2dct
D 2 1 Arkhara 1946 940t, 69.5x8.6x3.1m, 2b,1gst, 2500hp, 17.5kts, 160p; 2x1-120/45, (2x3+2x2+4x1)-25/60, 1x1-81/12 ASWmortar, 12dct; 22-go, 13-go radars

 

2 Abakan 1945
PC pr. 122A 30 307 BO-102 1941 250t, 50.4x5.8x2.1m, 3d, 3600hp, 21kts, 54p; 1x1-85/52(exc 307,337,338,343,344), 1x1-76/55(307,337,338,343,344), 2x1-37/73, 2x2-12.7(exc 307,337,338,343,344), 3x1-12.7(307,337,338,343,344), 2dct, 1dcr; Tamir-1 sonar
343 BO-103 1942
338 BO-105 1942
337 BO-106 1942
344 BO-107 1943
354 BO-108 1945
355 BO-109 1945
356 BO-110 1945
31 BO-122 1945
32 BO-123 1946
33 BO-124 1946
34 BO-125 1946
35 BO-126 1946
36 BO-127 1946
140 BO-131 1944
141 BO-132 1944
142 BO-133 1944
152 BO-137 1944
153 BO-138 1944
154 BO-139 1945
155 BO-140 1945
156 BO-141 1945
157 BO-142 1945
158 BO-143 1946
159 BO-144 1946
160 BO-145 1946
163 BO-148 1946
164 BO-149 1947
166 BO-151 1947
167 BO-152 1947
122bis 32 368 BO-171 1947 325t, 51.7x6.6x2.2m, 3d, 3600hp, 20kts, 54p; 1x1-85/52, 2x1-37/73, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 18mines; Giuys or Zarnitsa radar, Tamir-9 sonar
379 BO-172 1947
380 BO-173 1948
436 BO-181 1948
437 BO-182 1948
438 BO-183 1948
439 BO-184 1948
440 BO-185 1948
442 BO-187 1948
443 BO-188 1948
445 BO-190 1948
446 BO-191 1948
447 BO-192 1949
448 BO-193 1949
449 BO-194 1949
450 BO-195 1949
451 BO-196 1949
454 BO-199 1949
455 BO-200 1949
456 BO-201 1949
457 BO-247 1949
458 BO-248 1949
459 BO-249 1949
460 BO-250 1949
461 BO-251 1949
462 BO-252 1949
463 BO-253 1949
464 BO-254 1949
465 BO-255 1949
367 BO-270 1947
466 BO-271 1949
467 BO-272 1949
APC -   1 LK-1 1905   140t
RMON pr. SB-30 1 1 Aktivnyy 1935 314t, 50.7x8.2x1.1m, 2d, 480hp, 8.5kts, 68p; 30belt, 16deck, 30turret, 30CT; 1x2-102/45, 2x2-45/46, 1x1-37/73, 3x1-12.7
pr. SB-37 1 1 Zheleznyakov 1936 263t, 51.2x8.2x0.9m, 2d, 280hp, 8.3kts, 78p; 16belt, 4deck, 30turret, 30CT; 1x2-102/45, (1x2+1x1)-45/46, 2x1-37/73, (1x4+2x1)-12.7
Ion C. Bratianu 2 1 Azov 1907 750t, 63.5x10.5x1.8m, 2b,2vte, 1800hp, 13.5kts, 119p; 75belt, 75deck, 75turrets, 75CT; 3x1-120/50, 5x1-37/73, 2x1-20/70(1), 4x1-20/70(2), 4x1-12.7(1)
2 Mariupol 1908
Temes 1 1 Berdyansk 1905 650t, 59.0x9.5x1.6m, 2b,2vte, 1400hp, 10kts, 129p; 70belt, 70deck, 50turrets, 75CT; 3x1-120/50, 4x1-37/73, 4x1-20/70
Sava 1 1 Izmail 1915 700t, 62.2x10.5x1.7m, 2b,2vte, 1600hp, 12kts, 125p; 40belt, 60deck, 50turrets, 50CT; 2x2-120/44, 5x1-37/73, 2x1-20/70, 4x1-12.7
Inn 1 1 Kerch' 1915 770t, 62.0x10.5x1.8m, 2b,2vte, 1600hp, 12.2kts, 133p; 40belt, 35deck, 50turrets, 40CT; 2x2-120/50, 5x1-37/73, 2x1-20/70, 4x1-12.7
Tayfun 7 1 Dzerzhinskiy 1910 1000t, 70.9x12.8x1.4m, 4d, 1870(1,4,7)-1000(2)-2970(3,5,6)hp, 11.3(1,4,7)-10(2)-16.5(3,5,6)kts, 117p; 76belt, 19deck, 76turrets, 51CT; 4x1-152/50(6), 4x1-130/55(1,3,4), 4x2-120/50(2,5,7), 2x1-85/42(3,5,7), 2x1-76/30(6), 2x1-37/73(1,2,4-7), 4x1-37/73(3), 6x1-20/70(3,5,7), 4x1-12.7(1,4,6), (1x2+3x1)-12.7(2)
2 Lenin 1910
3 Dalnevostochnyy Komsomolets 1910
4 Kirov 1910
5 Krasnyy Vostok 1910
6 Sverdlov 1910
7 Suchan 1910
PR Buriat 1 1 Buriat 1907 288t, 54.5x8.2x0.9m, 2b,2vte, 480hp, 11.5kts, 40p; 12belt, 5deck, 8CT; 2x1-76/40, 2x1-37/73, 2x1-12.7
Vogul 2 1 Krasnaya Zvezda 1909 349t, 54.5x8.2x1.2m, 2d, 480(1)-800(2)hp, 12(1)-14(2)kts, 63p; 13belt, 9deck, 13CT; 3x1-100/56, 3x1-37/73(1), 2x1-37/73(2), 4x1-20/70(2), 3x2-12.7(1)
2 Krasnoe Znamia 1909
Shun Tien 4 1 Bashkiriya 1934 270(1,3)-290(2,4)t, 55.8(1,3)-59.4(2,4)x8.8x0.9m, 2d, 680(1,3)-800(2,4)hp, 12.5(1,3)-13(2,4)kts, 70p; (1x2+1x1)-120/45, 2x1-70/12, 3x2-13.2, 2dct, 80mines
2 Buriat-Mongoliya 1935
3 Yakutiya 1934
4 Chuvashiya 1935
PT G-5 98?    ?TK-73 Yunyy Tambovets, 83 Tambovskiy Remeslennik, 115 Altayskiy Shkolnik, 125 Altaets, 135 Tyumenskiy Rabochiy, 145 Kazanskiy Rechink, 305-308, 312 Tyumenskiy Rabochiy, 313-316, 326, 333, 335, 336 Morshanets, 354 Chkalovskiy Komsomolets, 355, 381, 383-385, 395, 396 Trudyashchiysya Kirgizii, 457-459, 462 Tambovets, 531-536, 541-546, 572, 574, 581-586, 592-596, 601, 602, 611-616, 631-636, 641-647, 661-665, 671-676, 691, 692, 694, 801, 803-808 1939 - 1944 17-20t, 19.1x3.3-3.4x1.0-1.2m, 2pe, 1700-2000hp, 45-52kts, 6-7p; (1-2)x1-12.7, 2-533TT
D-3 25   TK-16, 17, TK-20 Dzerzhinets, 36, 56, 60, TK-96 Irtysh, 114, 116, 121, 126, TK-136 Geroy Sovetskogo Soyuza Kuzin, 172, TK-183 Narodnyy Uchitel`, TK-185 Michurinets, TK-188 Dalnevostochnyy Moryak, TK-189 20-letie Proletarskoy Revolyutsii, TK-190 Krasnodarskiy Vodhozovets, 192, TK-193 Barnaulskiy Kolkhoznik, TK-195 Lenskiy Rechnik, TK-197 Mordovskiy Komsomolets, TK-198 Tambovskiy Komsomolets, TK-199 Tambovskiy Pioner, 403 1941 - 1945 36t, 22.4x4.0x1.8m, 3pe, 2550-3600hp, 32-48kts, 9p; 1x1-20/65, 2x2-12.7, 2-533TT, 4dc
pr. 123 1   TK-351 1940 17t, 18.5x3.4x1.2m, 2pe, 2400hp, 51kts, 7p; 1x1-12.7, 2-533TT
G-8 1   G-8 1940 31t, 24.2x3.8x1.5m, 4pe(2), 4000hp, 32kts, 10p; 3x1-12.7, 2-533TT
SM-3 1   SM-3 1941 34t, 20.8x3.9x1.3m, 3pe, 3600hp, 30kts, 8p; 2x1-12.7, 2-533TT
Higgins 46   TK-202, 204-208, 210, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 222, 851-882 1942 - 1945 48t, 24.0x6.1x1.6m, 3pe, 4500hp, 41kts, 17p; 1x1-40/60, 2x1-20/70, 4-533TT; SO or SCR-517A radar
pr. 123bis 120?   ?TK-7 Odesskiy Patriot, 8-12, 21-30, 46, 95, 100 Odesskiy Kolkhoznik, 110-112, 120, 122, 123, 130, 131 Rechik Angary, 133 Trudyashchiysya Artyoma, 140, 141 Odesskiy Komsomolets, 142, 143, 146, 148, 188-191, 271-301, 317-320, 327-332, 337, 350 Chernomorets, 352-380, 386-420, 460-471, 472 Moriak Dalstroya, 473 Livadiya, 474-512, 551-558, 574, 575, 597, 599, 601-606, 607 Komsomol Kazakhstana, 608 Pioner Kazakhstana, 609, 687-690, 721-740, 940-957, 972, 980-995 1944 - 1948 21t, 18.7x3.4x1.2m, 2pe, 2400hp, 48kts, 7p; 2x2-12.7, 2-450TT
TM-200 5?   ?TK-450 Yunga, 451-454 1944 - 1945 47t, 23.4x4.4x1.7m, 3pe, 3600hp, 30.7kts, 11p; 3x2-12.7, 2-533TT
Vosper 57   TK-220, 221, 223, 225, 227, 229, 231-236, 238, 252-272, 527, 517, 539, 559-561, 563, 566, 567, 580, 587-590, 597, 809-814 1943 - 1944 45t, 22.1x5.9x1.7m, 3pe, 3375hp, 39kts, 11p; 1x1-20/70, 2x2-12.7, 2-533TT, 2dc; SO or SCR-517A radar
ELCO 60   TK-417-419, 420-447, 484-510, 520, 530 1943 - 1945 61t, 24.4x6.3x1.6m, 3pe, 4500hp, 43kts, 17p; 1x1-40/60 or 1x1-37/71, 2x1-20/70, 2x2-12.7, 2-533TT, 2dc; SO or SCR-517A radar
No4 2   ?TK-963, 964 1940 - 1943 38t, 21.4x6.1x1.1m, 3pe, 3300hp, 40kts, 14p; 2x1-20/80, 2-533TT, 2dcr
TD-200 1   ?TK-16 1946 46t, 23.4x4.7x1.6m, 3pe, 3600hp, 38kts, 11p; 3x2-12.7, 2-533TT, 2dcr
TD-200bis 84?   ?TK-17-20, 31, 32, 36, 37, 40, 42, 47, 49-54, 74-78, 86, 91, 92, 96, 121, 126, 134, 149, 169, 170, 180-187, 202-220, 255-266, 421-433? 1947 - 1949 47t, 23.7x4.7x1.6m, 3d, 3000hp, 38kts, 11p; 3x2-12.7, 2-533TT
TM-200bis 17   TK-455-459, 708-711, 741-750 1946 - 1948 46t, 23.4x4.0x1.7m, 3pe, 3600hp, 38kts, 11p; 3x2-12.7, 2-533TT, 4dc
S50 10 1 TK-1005 1941 115t, 34.9x5.3x1.7m, 3d, 7500hp, 41kts, 31p; 1x1-40/60 or 1x1-37/83, (1x2+1x1)-20/65, 2-533TT, 2dcr, 6mines
2 TK-1006 1942
3 TK-1001 1942
4 TK-1008 1942
5 TK-1009 1942
6 TK-1010 1943
7 TK-1011 1940
8 TK-1012 1941
9 TK-1017 1943
10 TK-1018 1943
S16 1 1 TK-1003 1937 105t, 34.6x5.3x1.7m, 3d, 6150hp, 37.7kts, 23p; 1x1-40/60, (1x2+1x1)-20/65, 2-533TT, 6dc
S24 1 1 TK-1004 1939 105t, 34.6x5.3x1.7m, 3d, 6000hp, 39.8kts, 23p; 1x1-37/83, (1x2+1x1)-20/65, 2-533TT, 6dc
S175 7 1 TK-1019 1944 122t, 34.9x5.3x1.7m, 3d, 7500hp, 41kts, 31p; 1x1-40/60, (1x2+1x1)-20/65, 2-533TT, 2dcr, 6mines
2 TK-1020 1944
3 TK-1021 1944
4 TK-1022 1944
5 TK-1023 1944
6 TK-1024 1944
7 TK-1025 1944
S701 1 1 TK-1029 1945 124t, 34.9x5.3x1.7m, 3d, 9000hp, 43.6kts, 31p; 1x1-40/60, (1x2+1x1)-20/65, 2-533TT, 2dcr, 6mines
pr. M123bis 14?   ?TK-697, 940-952 1949 22t, 18.7x3.4x0.8m, 2d, 2000hp, 50kts, 7p; 2x2-12.7, 2-450TT, 6dc
pr. 183 28?   ?TK-20, 27, 28, 61-67, 69, 72, 97, 112-114, 151-161, 172 1949 67t, 25.5x6.2x1.2m, 4d, 4800hp, 43kts, 14p; 2x2-25/112, 2-533TT, 8dc; Zarnitsa radar
MAS516 2   TK-975, 976 1937 24t, 17.0x4.4x1.3m, 2pe, 2000hp, 42kts, 9p; 1x1-13.2, 2-450TT, 6dc
MS52 5   TK-970-974 1943 66t, 28.0x4.3x1.6m, 3pe, 3450hp, 31kts, 19p; 2x2-20/65, 2-533TT, 2-450TT, 8dc
MAS440 1   TK-979 1935 No picture 42t, 22.5x4.3x1.4m, 2pe, 2000hp, 32kts, 19p; 1x1-13.2, dcr
PG pr. 161 14 1 BK-505 1943 158t, 36.2x5.5x1.3m, 2pe, 2400hp, 13kts, 38p; 50belt, 30deck, 45turrets, 8CT; 2x1-76/42, 2x1-45/69, 1x1-37/73, 2x1-12.7
2 BK-506 1943
3 BK-507 1943
4 BK-508 1943
5 BK-510 1943
6 BK-511 1944
7 BK-512 1944
8 BK-513 1944
9 BK-515 1944
10 BK-516 1944
11 BK-517 1944
12 BK-518 1944
13 BK-519 1944
14 BK-520 1944
pr. 186 35 1 BK-521 Komsomolets Armenii 1945 166t, 36.2x5.2x1.5m, 2d, 1000hp, 14kts, 42p; 20belt, 20deck, 90turrets, 20CT; 2x1-85/55, 1x1-37/73, 2x2-12.7, 2x1-82/12mortars
2 BK-522 1945
3 BK-523 1945
4 BK-524 1945
5 BK-525 1945
6 BK-526 1945
7 BK-527 1945
8 BK-528 1945
9 BK-529 1946
10 BK-530 1946
11 BK-531 1946
12 BK-532 1946
13 BK-533 1946
14 BK-534 1946
15 BK-535 1946
16 BK-536 1946
17 BK-537 1946
18 BK-538 1946
19 BK-539 1946
20 BK-540 1946
21 BK-541 1947
22 BK-542 1947
23 BK-543 1947
24 BK-544 1947
25 BK-545 1947
26 BK-546 1947
27 BK-547 1947
28 BK-548 1947
29 BK-549 1947
30 BK-550 1947
31 BK-554 1947
32 BK-555 1947
33 BK-556 1947
34 BK-557 1947
35 BK-558 1947
PB SC 72 1 BO-201 1943 136t, 33.8x5.5x2.0m, 2d, 2400hp, 21kts, 33p; 1x1-40/60, 3x1-20/70, 2x4-178 Mousetrap ASWRL, 2dct, 2dcr; SU radar, QC sonar
2 BO-202 1943
3 BO-203 1943
4 BO-204 1943
5 BO-205 1943
6 BO-206 1943
7 BO-207 1943
8 BO-208 1943
9 BO-209 1943
10 BO-210 1943
11 BO-211 1943
12 BO-212 1943
13 BO-213 1944
14 BO-214 1944
15 BO-215 1944
16 BO-216 1944
17 BO-217 1944
18 BO-218 1944
19 BO-219 1944
20 BO-220 1944
21 BO-221 1944
22 BO-222 1944
23 BO-223 1944
24 BO-225 1944
25 BO-226 1944
26 BO-227 1944
27 BO-228 1944
28 BO-231 1944
29 BO-232 1944
30 BO-233 1944
31 BO-234 1944
32 BO-235 1944
33 BO-236 1944
34 BO-237 1944
35 BO-238 1944
36 BO-239 1944
37 BO-240 1944
38 BO-241 1944
39 BO-242 1944
40 BO-243 1944
41 BO-244 1944
42 BO-245 1944
43 BO-246 1944
44 BO-301 1943
45 BO-303 1942
46 BO-304 1942
47 BO-305 1943
48 BO-307 1942
49 BO-308 1942
50 BO-309 1942
51 BO-310 1942
52 BO-311 1942
53 BO-312 1943
54 BO-313 1942
55 BO-314 1942
56 BO-315 1943
57 BO-316 1942
58 BO-317 1943
59 BO-318 1942
60 BO-319 1942
61 BO-321 1942
62 BO-322 1942
63 BO-323 1943
64 BO-324 1943
65 BO-325 1943
66 BO-326 1942
67 BO-327 1943
68 BO-328 1943
69 BO-329 1944
70 BO-331 1943
71 BO-332 1943
72 BO-335 1943
R163 3 1 BO-51 1941 128t, 36.2x5.6x1.4m, 2d, 1800hp, 23.5kts, 31p; 1x1-37/83, (2x2+2x1)-20/65, 2dcr, 10mines, sweeps
2 BO-53 1943
3 BO-54 1943
R37 1 1 BO-52 1939 126t, 35.4x5.6x1.4m, 2d, 1800hp, 23.5kts, 20p; 1x1-37/83, (2x2+2x1)-20/65, 2dcr, 10mines, sweeps
Vosper 16   SK-764-779 1943 - 1944 45t, 22.1x5.9x1.7m, 3pe, 3375hp, 39kts, 11p; 1x1-20/70, 2x2-12.7, 2dc; SO or SCR-517A radar
PP-19-OK 30   MO-600, 601, 603 Yunga Severa, 604-614, SK-52, 72, 82, 132, 142 Staryy Bolshevik, 152, 171-174, 176, 177, 179, 180, 272, 282 1943 - 1945 40t, 22.2x4.0x1.8m, 3pe, 2285hp, 24kts, 11p; 1x1-37/73, 2x2-12.7, 2x4-82 M-8 RL, 2dcr
OD-200 53   MO-216-221, 224-227, 229, 233, 234, 237-240, 242-247, 250, 317, 321, 322, 354-359, 362, 378, 379, 389, 393, 398, 461, 462, 554, 565, 567, SK-631, 633, 635-640, USK-324 1943 - 1945 47t, 23.4x4.0x1.8m, 2pe/2pe(2), 2400/170hp, 24kts, 21p; 1x1-37/73, 2x2-12.7, 2dcr
pr. 194 54   MO-418, 501, 502, 504, 505, 507-509, 513-516, 518, 519, 520 Chkalovets, 521 Yunyy Chkalovets, 523 Khabarovskiy Komsomol, 525 Geroy Sovetskogo Soyuza Kotov, 526, 528, 529, 530 Konstruktor-Sudostroitel, 531-537, 538 Sovetskiy Staratel, 539-541, 543-545, 621-638 1943 - 1945 55t, 24.8x4.2x1.6m, 2pe/1pe, 2400/68hp, 21kts, 22p; 10belt, 12deck, 12CT; 1x1-37/73, 3x2-12.7, 2dcr
OD-200bis 55   MO-270-289, 292-300, 310, 641-658, 660, 661-663, 691, 692, 694 1946 - 1948 48t, 23.4x4.0x1.8m, 2d, 2000hp, 29kts, 16p; 1x1-37/73, 2x1-12.7, 2dcr
VAS245 2   SK-748, 750 1943 69t, 28.0x4.7x1.3m, 3pe, 1750hp, 21.5kts, 26p; 2x1-20/65, 2-450TT, sweeps
A 20   SK-11-17, 21-26, 661-667 1942 - 1943 8t, 15.6x3.0x0.6m, 1pe, 63hp, 8kts, 6p; 1x1-12.7
BKM-2 5   SK-651-655 1943 - 1944 No picture 58t, 23.0x3.5x1.2m, 2d, 500hp, 12kts, 16p; 1x1-37/73, 1x2-12.7
PTC 54   SK-230-258, 436, 438, 440-442, 444-458, 521-523, 526, 527 1943 - 1944 27t, 19.2x4.6x1.2m, 2pe, 1260hp, 25kts, 12p; 1x1-20/70, 2x2-12.7, 8dc
R23 1 1 SK-341 1938 124t, 37.0x5.8x1.4m, 2d(vs), 1800hp, 21kts, 27p; (2x2+2x1)-20/65, 2dcr, 12mines, sweeps
R65 12 1 SK-342 1941 135t, 38.6x5.8x1.4m, 2d(vs), 1800hp, 20kts, 38p; 1x1-37/83, 3x1-20/65, 2dcr, sweeps
2 SK-343 1941
3 SK-344 1942
4 SK-345 1942
5 SK-346 1942
6 SK-473 1940
7 SK-474 1940
8 SK-475 1941
9 SK-353 1941
10 SK-476 1942
11 SK-477 1943
12 SK-478 1943
R149 1 1 SK-347 1944 155t, 41.1x5.8x1.6m, 2d(vs), 1800hp, 19kts, 41p; 1x1-37/83, (2x2+2x1)-20/65, 2dcr, sweeps
R305 8 1 SK-348 1943 184t, 41.0x6.0x1.8m, 2d, 3750hp, 23.5kts, 42p; 1x1-37/83, (3x2+1x1)-20/65, 2x1-86 R Ag M42/43 RL, 2-533TT, 16mines, 2dcr, sweeps
2 SK-349 1944
3 SK-350 1944
4 SK-351 1944
5 SK-462 1943
6 SK-463 1943
7 SK-464 1944
8 SK-465 1944
R417 14 1 SK-352 1945 150t, 39.4x5.7x1.5m, 2d, 2800hp, 25kts, 37p; 1x1-37/69, 3x2-20/65, 2x1-86 R Ag M42/43 RL, 12mines, 2dcr, sweeps
2 SK-492 1944
3 SK-493 1944
4 SK-494 1945
5 SK-495 1945
6 SK-496 1945
7 SK-466 1944
8 SK-467 1945
9 SK-468 1945
10 SK-469 1945
11 SK-470 1945
12 SK-471 1945
13 SK-472 1945
14 SK-482 1944
R234 11 1 SK-485 1943 148t, 39.4x5.7x1.5m, 2d, 2500hp, 21kts, 40p; 1x1-37/83, 3x2-20/65, 12mines, 2dcr, sweeps
2 SK-486 1944
3 SK-487 1944
4 SK-488 1944
5 SK-489 1945
6 SK-490 1945
7 SK-461 1945
8 SK-479 1944
9 SK-480 1945
10 SK-481 1944
11 SK-482 1945
R28 1 1 SK-484 1938 126t, 35.4x5.6x1.4m, 2d, 1800hp, 23.5kts, 20p; 1x1-37/83, (2x2+2x1)-20/65, 2dcr, 10mines, sweeps
PGR Pulia 2   BK-93, 94 1910 25t, 22.2x3.1x0.5m, 2pe, 200hp, 14.5kts, 12p; 8belt, 8deck, 8CT; 1x1-76/16
K 4   BK-71, 73-75 1917 25t, 20.4x3.2x0.6m, 2pe, 1600hp, 15kts, 12p; 5belt, 4deck, 6shields, 6CT; 2x1-76/16
Partizan 2   BK-91, 92 1932 No picture 56t, 32.0x3.4x0.9m, 2pe, 1600hp, 22kts, 13p; 5belt, 5CT; 1x1-76/30
pr. 1124 35?   BK-20, 47, 48, 67, 71, 103, 115, 154, 158-160, 162 Eyskiy Patriot, 163 Saratovskiy Patriot, 164 Bolgradets, 165 Izmailets, 221, 308 Trudyashchiysya Tatarii, 309, 310, 314, 318-320, 335, 337, 339, 343, 344, 346, 422 Stalinets, 431, 434-437 1943 - 1946 52t, 25.3x4.0x0.9m, 2pe, 1500hp, 18kts, 17p; 7belt, 4deck, 45turrets, 8CT; 2x1-76/42, 1x1-37/73, 1x2-12.7
pr. 1125 83?   BK-13, 14, 44, 76 Borodinets, 77 Reniyskiy Patriot, 78, 79, 85, 86, 87 Tuzlovskiy Patriot, 88 Kiliyskiy Patriot, 89 Kiliets, 90 Starokazitskiy Patriot, 93, 104-111, 139, 140, 141 Tuzlovets, 142 Trudyashchiysya Kilii, 143 Dunayskiy Patriot, 144 Otvet Izmaila, 145 Borodinskiy Patriot, 146 Rechnik Volgotankera, 147 Reniets, 148-153, 155-157, 186, 225-233, 239, 241-243, 261-266, 301, 302, 304, 305 Molotovskiy Remeslennik, 306, 307, 313, 322, 358, 359, 371-385 1943 - 1947 30t, 22.7x3.5x0.6m, 1pe, 750hp, 19.7kts, 13p; 7belt, 4deck, 45turret, 7CT; 1x1-76/42, 1x2-12.7
S-40 3?   BK-323, 331, 333 1942 37t, 24.7x3.9x0.6m, 2d, 800hp, 19kts, 13p; 7belt, 4deck, 45turret, 7CT; 1x1-76/42
Hsin Ya 3   BK-125-127 1940 No picture 65t, 29.7x4.0x0.8m, 2d, 240hp, 14kts, 20p; 5belt, 5CT; 2x1-45/69, 2x1-12.7
Hsiao Chaing 3   BK-128-130 1935 No picture 30t, 19kts; 5belt, 5CT; 1x1-45/69, 2x1-12.7
Ta Tung 2   SK-265, 266 1933 No picture 56t, 30.5x4.9x0.8m, 2d, 240hp, 10.5kts, 20p; 1x1-57/16
Hai Min 3   SK-267-269 1933 No picture 15t, 18.2x3.4x0.8m, 1d, 80hp, 11kts
pr. 191 1   BK-166 1947 57t, 25.9x4.3x0.7m, 2d, 1200hp, 16kts, 14p; 14belt, 10deck, 30turret, 14CT; 1x1-85/55, 2x2-12.7
pr. 191M 52?   ?BK-167-174, 439-444, 446, 447, 451-454, 459-462, 464-466, 468, 475-481, 486 and others 1948 - 1949 57t, 26.0x4.4x0.7m, 2d, 2000hp, 20.8kts, 15p; 14belt, 10deck, 30turret, 14CT; 1x1-85/55, 2x2-14.5, 8mines

MINE WARFARE SHIPS

ML Shtandart 1 1 Oka 1896 6189t, 122.3x15.4x7.0m, 4b,2vte, 11426hp, 18kts, 390p; 4x1-130/55, 7x1-76/55, 3x1-45/46, 3x1-12.7, 390mines
AML - 5 1 Argun' 1923 5400t, 97.0x13.7x5.5m, 2b,1vte, 1550hp, 11kts; 4x1-130/55, 3x1-76/30, 4x1-37/73, 530mines
2 Astrakhan' 1913   3725t, 91.1x12.3x5.2m, 2b,1vte, 1150hp, 9.8kts; 2x1-102/60, 2x1-76/30, 1x1-45/46, 820mines
3 Ayan 1935   1975t, 74.0x10.4x3.3m, 2d, 750hp, 9kts; 1x1-76/30, 2x1-45/46, 200mines
4 Voroshilovsk 1907   2300t, 63.5x10.0x4.6m, 2b,1vte, 750hp, 10.5kts; 4x1-76/30, 268mines
5 Gizhiga 1937   1600t, 74.1x10.4x3.3m, 2d, 750hp, 9kts; 1x1-76/30, 2x1-45/46, 138mines
NL pr. 149 4 1 Viatka 1941 527t, 56.8x9.8x1.7m, 3d, 330hp, 8.3kts, 54p; 3x1-45/46, 2x1-12.7(1,2), 1x4-12.7(3,4), 50mines, nets
2 Onega 1941
3 Mologa 1944
4 Sukhona 1944
MSO pr. 2 1 321 Tayfun 1931 534t, 71.5x7.4x2.5m, 2b,2gst, 6300hp, 26kts, 85p; 2x1-100/54, 2x1-37/73, 3x2-12.7, 2dct, 2dcr, 32mines, mechanical sweeping gear; type 291 radar, sonar
pr. 39 1 496 Tucha 1938 568t, 71.5x7.4x2.4m, 2b,2gst, 6300hp, 24kts, 101p; 2x1-102/60, 2x1-37/73, 3x2-12.7, 2dct, 2dcr, 24mines, mechanical sweeping gear; type 291 radar, sonar
pr. 59 2 108 Vladimir Polukhin 1942 879t, 79.2x8.1x2.5m, 2b,2gst, 8000hp, 22.4kts, 125p; 2x1-100/56, 1x1-45/46, 3x1-37/73, 2x1-20/70, 4x1-12.7, 2dcr, 20mines, mechanical sweeps
23 Vasiliy Gromov 1943
pr. 73K 12 111 Karl Zedin 1948 863t, 78.6x8.1x2.5m, 2d, 3200hp, 17.5kts, 119p; 2x1-85/52, 4x1-37/73, 4x1-12.7, 2dct, 20mines, mechanical, magnetic, acoustic sweeps; Giuys-1M, Zarnitsa, Rym radars, Tamir-5 sonar
26 Vladimir Trefolev 1947
124 Timofey Ulyantsev 1949
125 Mikhail Martynov 1948
29 Fiodor Mitrofanov 1947
30 Luka Pankov 1948
31 Pavlin Vinogradov 1949
32 Stepan Griadushko 1949
33 Semion Pelikhov 1949
249 EMTShch-15 1948
251 EMTShch-11 1948
253 EMTShch-13 1948
Admirable 19 1 Starshiy Leytenant Lekarev 1943 945t, 56.2x10.1x3.0m, 2d, 2000hp, 15.1kts, 96p; 1x1-76/50, 2x1-40/60, 6x1-20/70, mechanical, magnetic, acoustic sweeps
2 Starshiy Leytenant Vladimirov 1943
3 T-113 1943
4 T-115 1943
5 T-116 1943
6 T-117 1943
7 T-119 1943
8 T-279 1944
9 T-281 1944
10 T-284 1944
11 T-285 1943
12 T-332 1943
13 T-333 1944
14 T-334 1944
15 T-335 1944
16 T-336 1944
17 T-337 1944
18 T-338 1943
19 T-339 1943
M1940 28 1 T-701 1945 775t, 62.3x8.9x2.3m, 2b,2vteet, 2615hp, 17.2kts, 75p; 2x1-105/45, 2x1-37/83, (1x4+2x1)-20/65, 4dct, 2dcr, 12mines, sweeps
2 T-703 1942
3 T-704 1942
4 T-705 1944
5 T-706 1942
6 T-707 1943
7 T-708 1942
8 T-709 1942
9 T-710 1942
10 T-711 1943
11 T-712 1944
12 T-713 1943
13 T-714 1943
14 T-715 1943
15 T-716 1943
16 T-717 1943
17 T-718 1943
18 T-719 1942
19 T-720 1943
20 T-722 1942
21 T-723 1943
22 T-724 1943
23 T-725 1943
24 T-726 1943
25 T-727 1943
26 T-728 1943
27 T-729 1943
28 T-730 1943
M1935 2 1 T-912 1938 874t, 68.1x8.7x2.1m, 2b,2se, 3500hp, 18.1kts, 84p; 2x1-105/45, 1x2-37/83, (1x4+4x2)-20/65, 30mines, 2dct, sweeps
2 T-921 1940
M1938 2 1 T-914 1940 908t, 71.0x9.2x2.1m, 2b,2se, 3200hp, 18.1kts, 97p; 2x1-105/45, (1x4+4x2)-20/65, 30mines, 2dct, sweeps
2 T-920 1943
M1939(Mob) 6 1 T-915 1941 878t, 68.4x8.7x2.1m, 2b,2se, 3700hp, 18.3kts, 119p; 2x1-105/45, 1x2-37/83, (1x4+4x2)-20/65, 30mines, 2dct, sweeps
2 T-916 1941
3 T-917 1941
4 T-919 1941
5 T-923 1942
6 T-924 1942
pr. 254 7 90 T-43 1948 569t, 58.0x8.5x2.3m, 2d, 2200hp, 14kts, 65p; 2x2-37/70, 4x2-12.7, 2dct, 2dcr, 16mines, mechanical, magnetic, acoustic sweeps; Rif, Rym-K radars, Tamir-10 sonar
91 T-44 1949
92 T-45 1949
93 T-46 1949
105 T-47 1949
106 T-48 1949
111 T-92 1949
MSC pr. 3 2 67 Tral 1936 445t, 62.0x7.2x2.0m, 2d, 2800hp, 18.5kts, 42p; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 3x1-37/73, 2x1-12.7, 2dcr, 31mines, sweeps
70 Shchit 1937
pr. 53 8 491/111 Strela 1938 503t, 62.0x7.2x2.3m, 2d, 2800hp, 17.8kts, 44p; 1x1-100/56, 1x1-45/46(176,178), 3x1-37/73(178-180,491-494), 2x1-12.7(176,178), 4x1-12.7(179,180,491-494), 2dcr, 31mines, sweeps
492/112 Tros 1938
494/114 Podsekatel 1938
493/113 Provodnik 1938
179 Vekha 1938
180 Cheka 1938
176 Iskatel 1938
178 Mina 1938
pr. 53U 10 14 Gafel 1939 480t, 62.0x7.4x2.2m, 2d, 2900hp, 18.2kts, 47p; 1x1-100/56, 1x1-45/46(16,19,20,22,24,35,36), 1x1-37/73(28), 2x1-37/73(14,34), 2x1-20/70(14,16,19,20,22,24,25), 2x1-12.7(16,19,20,22,24,28,34-36), 4x2-12.7(14), 2dcr, 31mines, sweeps
16 Shpil 1939
19 Gak 1939
20 Rym 1940
24 T-215 1940
28 Kontr-admiral Yurkovskiy 1941
22 T-218 1940
34 Kontr-admiral Khoroshkhin 1944
35 T-220 1946
36 Dmitriy Lysov 1946
pr. 58 5 187 Paravan 1938 459t, 62.0x7.2x2.1m, 2d, 2900hp, 18.5kts, 47p; 1x1-100/56, 1x1-45/46(189,190), 4x1-37/73(255), 3x1-37/73(187-189), 4x1-12.7(187,188), 2x1-12.7(189,190,255), 2dcr, 31mines, sweeps
188 Kapsiul 1939
189 Yakor 1939
190 Garpun 1939
255 Arseniy Rasskin 1941
MMS1 2 1 T-108 1942 295t, 36.4x7.1x2.7m, 1d, 375hp, 10kts, 20p; 1x1-20/70, 1x2-12.7, mechanical sweeps
2 T-110 1942
MMS1001 12 1 T-121 1943 430t, 42.7x8.5x3.2m, 1d, 500hp, 10kts, 21p; 2x2-20/70, sweeps
2 T-122 1942
3 T-193 1945
4 T-194 1945
5 T-195 1945
6 T-196 1945
7 T-197 1945
8 T-198 1945
9 T-199 1946
10 T-200 1946
11 T-201 1946
12 T-202 1946
Viipuri 2 1 EMTShch-70 1941 335t, 31.6x7.5x4.0m, 1b,1vte, 368hp, 10kts; 2x1-45/46, 2x1-12.7, magnetic sweeps
2 EMTShch-72 1941
YMS 39 1 T-181 1944 320t, 41.5x7.5x2.4m, 2d, 800hp, 14kts, 60p; 1x1-76/50, 2x1-20/70, 2dct, 2dcr, mechanical, magnetic, acoustic sweeps; SU radar, sonar
2 T-182 1944
3 T-183 1944
4 T-184 1944
5 T-185 1944
6 T-186 1944
7 T-187 1944
8 T-188 1944
9 T-189 1944
10 T-190 1944
11 T-191 1944
12 T-192 1944
13 T-521 1942
14 T-522 1943
15 T-524 1943
16 T-525 1945
17 T-526 1945
18 T-527 1943
19 T-588 1943
20 T-589 1942
21 T-590 1943
22 T-592 1942
23 T-593 1942
24 T-594 1943
25 T-595 1943
26 T-596 1943
27 T-598 1943
28 T-599 1943
29 T-600 1943
30 T-601 1943
31 T-602 1942
32 T-603 1942
33 T-604 1942
34 T-605 1943
35 T-606 1943
36 T-607 1943
37 T-608 1942
38 T-609 1943
39 T-611 1943
MSI pr. 253L MT-1 25 1 T-351 1943 127t, 38.0x5.7x1.4m, 3d, 690hp, 14kts, 21p; 2x1-45/69, 2x1-12.7, 2dcr, 12mines, sweeps; Tamir-10 sonar
2 T-352 1944
3 T-354 1944
4 T-356 1944
5 T-358 1944
6 T-359 1944
7 T-360 1944
8 T-361 1944
9 T-362 1944
10 T-363 1944
11 T-364 1944
12 T-370 1944
13 T-371 1944
14 T-372 1944
15 T-373 1944
16 T-374 1944
17 T-375 1944
18 T-376 1944
19 T-378 1944
20 T-380 1944
21 T-381 1944
22 T-382 1945
23 T-386 1944
24 T-388 1944
25 T-389 1944
pr. 253L MT-2 53 1 T-222 1945 143t, 38.0x5.7x1.4m, 3d, 480hp, 12.5kts, 21p; 2x1-46/69, 2x2-12.7, 12mines, 2dcr, sweeps; Tamir-10 sonar
2 T-223 1945
3 T-224 1945
4 T-226 1945
5 T-227 1945
6 T-232 1945
7 T-233 1945
8 T-234 1945
9 T-235 1945
10 T-236 1945
11 T-237 1945
12 T-238 1945
13 T-239 1945
14 T-240 1945
15 T-242 1945
16 T-245 1945
17 T-247 1945
18 T-248 1945
19 T-249 1945
20 T-365 1945
21 T-366 1945
22 T-367 1945
23 T-368 1945
24 T-369 1945
25 T-383 1945
26 T-384 1945
27 T-385 1945
28 T-390 1944
29 T-391 1944
30 T-434 1945
31 T-435 1945
32 T-439 1945
33 T-440 1945
34 T-441 1945
35 T-459 1944
36 T-460 1944
37 T-461 1945
38 T-462 1945
39 T-463 1945
40 T-464 1945
41 T-466 1945
42 T-468 1945
43 T-469 1945
44 T-470 1945
45 T-471 1946
46 T-472 1945
47 T-473 1945
48 T-474 1945
49 T-475 1945
50 T-476 1945
51 T-477 1945
52 T-478 1945
53 T-479 1945
pr. 255 10 1 T-310 1948 160t, 38.0x5.7x1.6m, 3d, 480hp, 10kts, 35p; 2x1-45/68, 2x1-12.7, 2dcr, mechanical, magnetic, acoustic sweeps; Tamir-10 sonar
2 T-229 1948/49
3 T-230 1948/49
4 T-301 1948/49
5 T-302 1948/49
6 T-303 1948/49
7 T-304 1948/49
8 T-305 1948/49
9 T-306 1948/49
10 T-307 1948/49
MSB KFK 18? 1 KT-1265 1945 110t, 24.0x6.4x2.8m, 1d, 175hp, 9kts, 18p; 1x1-37/83, 2x1-20/65, 8dcr or sweeps
2 KT-1270 1945
3 KT-1282 1945
4 KT-i 1943/45
5 KT-ii 1943/45
6 KT-iii 1943/45
7 KT-iv 1943/45
8 KT-v 1943/45
9 KT-vi 1943/45
10 KT-vii 1943/45
11 KT-viii 1943/45
12 KT-ix 1943/45
13 KT-x 1943/45
14 KT-xi 1943/45
15 KT-xii 1943/45
16 KT-xiii 1943/45
17 KT-xiv 1943/45
18 KT-xv 1943/45
RA102 3   KT-i-iii 1943 - 1945 77-85t, 28.9-30.0x4.4-4.6x1.5m, 2d, 714hp, 14.6-15.5kts, 18p; 2x1-20/65, 6mines, sweeps
RA204 1   KT-i 1943 No picture 35t, 25.0x4.5x1.4m, 14kts, 22p; 2x1-20/65, sweeps
AMS - 2 1 T-660      
2 T-680 1930   180t

AMPHIBIOUS

LSM T101 1 1 DK-55 1944 1020t, 80.5x9.1x2.9m, 2b,1gst, 2500hp, 16kts, 90p; 1x1-76/40, (4x3+9x1)-25/60; 14tanks or 320troops; 13-go radar
LCU MFP-A 7 1 DK-221 1942 220t, 47.0x6.5x1.5m, 3d, 390hp, 10.5kts, 21p; 1x1-75/35, 2x1-20/65; 2 tanks or 200 troops
2 DK-332 1942
3 DK-333 1942
4 DK-334 1942
5 DK-380 1942
6 DK-383 1942
7 DK-399 1942
MFP-B 1 1 DK-393 1942 220t, 47.0x6.5x1.5m, 3d, 390hp, 10.5kts, 21p; 1x1-75/35, 2x1-20/65; 2 tanks or 200 troops
MFP-C 3 1 DK-341 1942 220t, 47.0x6.5x1.5m, 3d, 390hp, 10.5kts, 21p; 1x1-75/35, 2x1-20/65; 2 tanks or 200 troops
2 DK-403 1942
3 DK-404 1943
MFP-D 17 1 DK-82 1943 239t, 49.8x6.6x1.4m, 3d, 375hp, 10.3kts, 21p; 1x1-75/35, 2x1-37/83, 4x1-20/65; 3tanks or 200troops
2 DK-4 1943
3 DK-83 1943
4 DK-84 1943
5 DK-7 1943
6 DK-29 1944
7 DK-327 1944
8 DK-346 1945
9 DK-369 1944
10 DK-378 1944
11 DK-407 1943
12 DK-408 1943
13 DK-409 1944
14 DK-412 1944
15 DK-413 1944
16 DK-414 1944
17 DK-415 1944
MFP-AM 4 1 DK-322 1942 240t, 47.0x8.3x1.5m, 3d, 390hp, 10kts, 21p; 1x1-75/35, 2x1-20/65, 52mines or 8LC
2 DK-335 1942
3 DK-384 1942
4 DK-392 1942
MFP-C2M 2 1 DK-68 1943 240t, 47.0x8.4x1.5m, 3d, 390hp, 10kts, 21p; 1x1-75/35, 2x1-20/65, 52mines or 8LC
2 DK-337 1942
MFP-DM 4 1 DK-430 1945 256t, 49.8x8.6x1.4m, 3d, 375hp, 8kts, 21p; 1x1-75/35, 2x1-37/83, 4x1-20/65, 54mines or 10LC
2 DK-27 1945
3 DK-28 1945
4 DK-40 1946
LCI(L) 25 1 DK-104 1943 385t, 48.9x7.2x1.6m, 8d(2), 2320hp, 15.5kts, 29p; 5x1-20/70; 209troops; SO or SCR-517A radar
2 DK-105 1943
3 DK-106 1943
4 DK-107 1944
5 DK-91 1944
6 DK-92 1943
7 DK-93 1944
8 DK-31 1944
9 DK-32 1944
10 DK-33 1944
11 DK-34 1944
12 DK-35 1944
13 DK-36 1944
14 DK-37 1944
15 DK-38 1944
16 DK-39 1944
17 DK-40 1944
18 DK-41 1944
19 DK-42 1944
20 DK-44 1944
21 DK-45 1944
22 DK-94 1943
23 DK-95 1944
24 DK-96 1944
25 DK-50 1944
LCT(6) 11 1 DK-97 1944 320t, 36.3x10.0x1.2m, 3d, 675hp, 8kts, 13p; 2x1-20/70; 4tanks
2 DK-98 1944
3 DK-99 1944
4 DK-102 1944
5 DK-103 1944
6 DK-108 1944
7 DK-109 1944
8 DK-110 1944
9 DK-111 1944
10 DK-351 1944
11 DK-352 1944
LCT(5) 1 1 DK-81 1942 286t, 34.8x10.0x1.3m, 3d, 675hp, 8kts, 11p; 2x1-20/70; 4tanks
MZ780 2 1 DK-75 1943 279t, 46.5x6.5x1.0m, 3d, 450hp, 11kts, 13p; 1x1-76/40, 2x1-20/65; 200troops
2 DK-76 1943
LCM Siebel 41 1 1 DK-357 1941 130t, 24.3x13.7x1.2m, 2pe, 420hp, 6.6kts, 10p; 1x1-37/83, 2x1-20/65; 80t of cargo
LCR AFP-A 3 1 DK-11 1942 410t, 47.0x6.6x1.7m, 3d, 390hp, 9kts, 53p; 20shields, 20CT; 2x1-88/45, 1x1-37/83, 2x4-20/65, 1x1-15, 1dcr, 26mines
2 DK-160 1942
3 DK-371 1942
AFP-B 1 1 DK-304 1942 410t, 47.0x6.6x1.7m, 3d, 390hp, 9kts, 53p; 20shields, 20CT; 2x1-88/45, 1x1-37/83, 2x4-20/65, 1x1-15, 1dcr, 26mines
AFP-C 4 1 DK-1 1942 410t, 47.0x6.6x1.7m, 3d, 390hp, 9kts, 53p; 20shields, 20CT; 2x1-88/45, 1x1-37/83, 2x4-20/65, 1x1-15, 1dcr, 26mines
2 DK-15 1942
3 DK-159 1942
4 DK-400 1943
AFP-D 5 1 DK-14 1943 440t, 49.8x6.6x1.7m, 3d, 375hp, 8kts, 65p; 40belt, 20shields, 20CT; 2x1-88/45, 1x1-37/83, 2x4-20/65, 1x1-15, 1dcr
2 DK-60 1947
3 DK-80 1947
4 DK-90 1947
5 DK-100 1947

BOARD GUARD

PS Kunitsa 1 1 Atarbekov 1916 273t, 39.2x5.8x2.4m, 2d, 1600hp, 14kts, 46p; 2x1-76/55, 2x1-12.7
Barsuk 1 1 Mogilevskiy 1916 202t, 30.5x5.8x2.7m, 1b,1vte, 350hp, 11kts, 46p; 3x1-45/46, 2x1-12.7
A32 1 1 Ametist 1916 250t, 50.0x5.3x2.1m, 1b,1gst, 3250hp, 25kts, 46p; 3x1-45/46, 3x1-12.7, 2dcr
pr. 19 2 1 Dzerzhinskiy 1935 1161t, 80.0x8.3x3.8m, 3d, 4500hp, 18.5kts, 131p; 3x1-102/60, 4x1-45/46, 3x1-12.7, 2dct, 24mines
2 Kirov 1935
pr. 43 2 28 Rubin 1936 580t, 62.0x7.2x3.0m, 2d, 2200hp, 17.2kts, 61p; 1x1-102/60, 3x1-37/73, 6x1-12.7, 2dct, 31mines
30 Sapfir 1937
APS - 2 1 Vorovskiy 1901   2300t, 97.2x12.2x5.5m, 4b,2vte, 7000hp, 12kts, 140p; 2x1-102/60, 4x1-45/46, 2x1-12.7
2 Uran 1908   247t
PC pr. 122 1 1 Yakhont 1941 238t, 48.5x5.8x1.9m, 3d, 3300hp, 24kts, 49p; 1x1-76/55, 3x1-12.7, 2dcr; Tamir-1 sonar
pr. 122A 5 143 BO-134 1944 250t, 50.4x5.8x2.1m, 3d, 3600hp, 21kts, 54p; 1x1-85/52, 2x1-37/73, 2x2-12.7, 2dct, 1dcr; Tamir-1 sonar
150 BO-135 1944
151 BO-136 1944
162 BO-162 1946
168 BO-168 1948
pr. 122bis 4 441 BO-441 1948 325t, 51.7x6.6x2.2m, 3d, 3600hp, 20kts, 54p; 1x1-85/52, 2x1-37/73, 2x2-12.7, 2dct, 2dcr, 18mines; Giuys or Zarnitsa radar, Tamir-9 sonar
444 BO-444 1948
452 BO-452 1949
453 BO-453 1949
PB SC 1 1 BO-320 1943 136t, 33.8x5.5x2.0m, 2d, 2400hp, 21kts, 33p; 1x1-40/60, 3x1-20/70, 2x4-178 Mousetrap ASWRL, 2dct, 2dcr; SU radar, QC sonar
K-1 5?   SK-610-614 1928 No picture 15t, 12.9x2.9x1.4m, 100hp, 8kts, 9p
GK-1 2?   SK-134, 144 1930 No picture 20t, 22.5x3.9x1.1m, 2pe, 1000hp, 23kts, 13p; 1x1-12.7
ZK 10?   SK-23, 33-36, 38-40, 43, 73 1931 - 1932 19t, 19.8x3.3x1.2m, 2pe, 600hp, 16kts, 12p; 1x1-45/46
K-229 1?   SK-93 1931 No picture 23t, 22.5x3.9x1.3m, 1700hp, 12kts; 1x1-12.7
GK 1?   SK-47 1931 30t, 24.0x3.9x1.1m, 2pe, 1650hp, 23kts, 10p; 1x1-45/46
K-17 1?   SK-615 1931 No picture 17t, 18.9x3.6x1.4m, 600hp, 11kts, 9p
K-164 1?   SK-164 1932 No picture 14t, 12.9x2.7x1.2m, 100hp, 9.9kts, 7p
K-18 1?   SK-616 1932 No picture 14t, 13.6x2.8x1.7m, 300hp, 7kts
BK-02 1?   MO-411 1934 No picture 75t, 26.9x4.0x1.9m, 3pe, 2550hp, 18kts, 20p; 2x1-45/46, 21-12.7, 2dcr, 4mines
MO-1 1?   SK-132 1935 51t, 26.0x3.8x1.2m, 3pe, 1130hp, 14kts, 21p; 2x1-12.7, 2dcr
MO-2 12?   MO-15, 56, 66, 75, 82, 109, 161, 171, 202, 261, 262, 413 1935 - 1940 50t, 26.2x3.9x1.5m, 3pe, 2250hp, 26kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2dcr
MO-3 3?   MO-73, 301, 305 1935 55t, 26.2x4.0x1.2m, 3pe, 2065hp, 24kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2dcr
PK-2 1?   SK-605 1936 No picture 15t, 15.3x2.9x1.4m, 300hp, 12kts, 12p
MO-4 75?   MO-1-24, 26, 28-42, 44, 61-67, 65, 69, 72, 74, 77, 78, 102, 108, 203-205, 213, 233, 234, 251, 252, 306, 337-339, 347-349, 402, 403, 408, 409 1937 - 1945 57t, 26.9x4.0x1.5m, 2pe, 2000hp, 22kts, 21p; 2x1-45/68, 1x1-25/80, 2dcr
MKM 5?   SK-50, 51, 67, 138, 335 1940 No picture 18t, 16.2x3.6x1.2m, 1pe, 850hp, 21kts, 10p
BK 2?   SK-17, 27 1940 - 1941 No picture 20t, 17.6x3.9x1.3m, 2pe, 1650hp, 32kts, 10p; 2x1-12.7
BKM-1 2?   SK-210, 609 1940 - 1942 No picture 38t, 21.7x4.0x1.1m, 280hp, 12.5kts, 12p

Ivan Gogin, 2015