home

World navies yesterday

1945

SOVIET UNION 01 January 1945

IN SERVICE: 3 battleships, 2 monitors, 7 heavy cruisers, 2 light cruisers, 53 destroyers, 164 submarines, 16 corvettes, 3 patrol ships, 15 auxiliary patrol vessels, 65 submarine chasers, 14 gunboats, 12 auxiliary gunboats, 1 auxiliary river floating battery, 11 floating AA batteries, 3 non-self-propelled floating AA batteries, 2 auxiliary floating AA batteries, 2 auxiliary AA sentry vessels, 14 river monitors, 5 river gunboats, 8 auxiliary river gunboats, 384 motor torpedo boats, 22 motor mortar boats, 269 motor anti-submarine boats, 189 patrol motor launches, 5 auxiliary patrol motor launches, 17 armoured motor gunboats, 174 armoured river motor gunboats, 21 AA motor launches, 4 medium landing ships, 5 non-self-propelled medium landing barges, 19 small landing ships, 80 landing launches, 5 minelayers, 9 auxiliary minelayers, 1 river minelayer, 4 netlayers, 3 auxiliary netlayers, 80 minesweepers, 71 auxiliary minesweepers, 18 auxiliary river minesweepers, 469 minesweeping boats, 24 auxiliary minesweeping boats, 2 Board Guard corvettes, 3 Board Guard patrols, 1 Board Guard submarine chaser, 2 auxiliary Board Guard ships, 44 Board Guard boats

CAPITAL SHIPS

BB Sevastopol 2 1 Oktyabrskaya Revolyutsiya 1914 26700(1)-30395(2)t, 184.9x26.9(1)-32.5(2)x8.4m, 12b,4t, 60600hp, 22.5kts, 1140p; 225(1)-275(2)belt, 75deck, 305turrets, 250CT; 4x3-305/52, 10x1-120/50(1), 16x1-120/50(2), 6x1-76/55(2), (3x2+6x1)-76/55(1), (1x4+16x1)-37/73(1), 16x1-37/73(2), (2x4+2x2+4x1)-12.7(1), 8x1-12.7(2), 1seaplane (KOR-1)(1), 2seaplanes(KOR-1)(2); radars: SG-1(1), type281, type284(1)
2 Sevastopol 1914
Arkhangelsk 1 3 Arkhangelsk 1916 34836t, 190.3x31.0x8.7m, 18b,4gt, 40000hp, 22kts, 1230p; 330belt, 127deck, 330turrets, 280CT; 4x2-381/42, 8x1-152/45, 4x2-102/45, (2x8+2x4)-40/39, (6x2+10x1)-20/70; radars: type 273, 279, 282, 284B, 285
MON pr. 1190 2 1 Khasan 1942 2400t, 88.0x11.1x2.9m, 4d, 3200hp, 15kts, 242p; 77belt, 40deck, 100turrets, 100CT; 3x2-130/51, 2x2-76/55, 2x2-45/46, 5x2-12.7, 29m
2 Perekop 1943

CRUISERS

CA Krasny Kavkaz 1 1 Krasny Kavkaz 1932 8888t, 169.5x15.7x6.6m, 10b,4t, 55000hp, 29kts, 850p; 75belt, 45deck, 25turrets, 75CT; 4x1-180/60, 6x2-100/47, 2x1-76/55, 4x1-45/46, 10x1-37/73, (2x4+6x1)-12.7, 4x3-450TT, 100m
pr. 26 2 2 Kirov 1938 9287(2)-9400(3)t, 191.3x17.7x5.8(2)-6.2(3)m, 6b,2gt, 110000hp, 35kts, 734p; 50belt, 50deck, 50turrets, 150CT; 3x3-180/57, 8x1-100/56(2), 6x1-100/56(3), 6x1-45/68(3), 11x1-37/73(2), 14x1-37/73(3), (2x4+6x1)-12.7(2), (2x4+4x1)-12.7(3), 2x3-533TT, 4DCT, 2DCR, 100m; radars: type 281(3), type 282, type 284, type 285, type 291
3 Voroshilov 1940
pr. 26-bis 4 4 Maxim Gorkiy 1940 9882t, 191.4x17.7x6.3m, 6b,2gt, 110000hp, 35kts, 897p; 70belt, 50deck, 70turrets, 150CT; 3x3-180/57, 6x1-100/56(4,5), 8x1-85/52(6,7), 6x1-45/46(5), 17x1-37/73(4), 19x1-37/73(6), 12x1-37/73(5), 21x1-37/73(7), (2x4+4x1)-12.7(4,5), 6x1-12.7(6,7), 2x3-533TT, 2seaplanes (KOR-2)(5-7), 4DCT, 2DCR, 100m; radars: Redut-K(5), Mars-1(5), Yupiter-1(6), SG(6,7), type281(6,7), type282(4,6,7), type284(4), type285(4,7), type291(4,7)
5 Molotov 1941
6 Kalinin 1942
7 Kaganovich 1944
CL Svetlana 1 1 Krasny Krym 1928 8041t, 158.4x15.4x6.7m, 13b,4t, 46300hp, 29kts, 830p; 75belt, 40deck, 25shields, 75CT; 15x1-130/55, 3x2-100/47, 14x1-37/73, (2x4+4x1)-12.7, 2x3-533TT, 90m
Murmansk 1 2 Murmansk 1923 10460t, 169.4x16.9x4.1m, 12b,4gt, 90000hp, 34kts, 458p; 76belt, 38deck, 32CT; (2x2+6x1)-152/53, 6x1-76/50, 3x2-40/56, 12x1-20/70, 2x3-533TT, 2seaplanes (OS2U); radars: SK, SG, Mk3

TORPEDO SHIPS

DD Pobeditel 2 1 Uritskiy 1915 1450t, 98.0x9.3x3.2m, 4b,2t, 30000hp, 35kts, 112p; 4x1-102/60, 2x1-45/46(2), 4x1-37/73(1), 2x1-37/73(2), 2x1-20/70(1), 4x1-12.7(1), 3x1-12.7(2), 3x3-450TT, 2DCT(1), 2DCR, 58m
2 Stalin 1916
Kapitan Izylmetyev 3 3 Voykov 1916 1450(3)-2020(4,5)t, 98.0x9.3x3.9(3)-4.0(4,5)m, 4b,2t, 31500hp, 34kts, 150p; 4x1-102/60, 1x1-76/30(3), 2x1-45/68(4), 2x1-45/46(3), 2x1-37/73(4), 4x1-37/73(5), 2x1-20/70(4), 4x1-12.7(3), 3x1-12.7(4), 6x1-12.7(5), 3x3-450TT, 4DCT(4,5), 2DCR, 58(3)-50(4,5)m
4 Valerian Kuybyshev 1927
5 Karl Libknekht 1928
Fidonisi 2 6 Nezamozhnik 1923 1760t, 92.5x9.1x3.8m, 5b,2t, 29000hp, 33kts, 136p; 4x1-102/60, 2x1-76/30, 2x1-45/68, 5x1-37/73, 2x1-20/70, 2x1-12.7, 4x3-450TT, 2DCR, 60m
7 Zheleznyakov 1925
pr. 1 1 8 Leningrad 1936 2582t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gt, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, (1x2+2x1)-76/55, 6x1-37/73, 8x1-12.7, 2x4-533TT, 2DCR, 76m; radar: type284
pr. 7 19 9 Gremyashchiy 1938 2039t, 112.8x10.2x3.3m, 3b,2gt, 48000hp, 37kts, 246p; 4x1-130/51, 2x1-76/55(9-14,16-27), 3x1-76/55(15), 4x1-37/73(9,11,12,23,25), 5x1-37/73(10,13), 3x1-37/73(14,16-22,24,26,27), 6x1-37/73(15), (2x2+2x1)-12.7(9,11,12), 2x1-12.7(10,13,23,25), (1x2+2x1)-12.7(15), 4x1-12.7(14,16-27), 2x3-533TT, 2DCT, 2DCR, 56m; radar: type286M(9,11,12,23,25), sonar: type128
10 Bodry 1938
11 Grozny 1938
12 Gromkiy 1938
13 Boykiy 1939
14 Ryany 1939
15 Grozyashchiy 1939
16 Steregushchiy 1939
17 Rastoropny 1940
18 Rezvy 1940
19 Razyashchiy 1940
20 Rekordny 1941
21 Reshitelny 1941
22 Retivy 1941
23 Razumny 1941
24 Revnostny 1941
25 Razyaryonny 1941
26 Rezkiy 1942
27 Redkiy 1942
pr. 38 1 28 Minsk 1939 2597t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gt, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, (1x2+3x1)-76/55, 8x1-37/73, 6x1-12.7, 2x4-533TT, 2DCR, 76m; radar: type285, SG
pr. 38-bis 2 29 Baku 1939 2597t, 127.5x11.7x4.1m, 3b,3gt, 66000hp, 36kts, 250p; 5x1-130/51, 3x1-76/55, 11x1-37/73(29), 8x1-37/73(30), 4x1-12.7(29), 6x1-12.7(30), 2x4-533TT, 2DCR, 76m; radar: type285, SG
30 Tbilisi 1940
pr. 7u/30 1 31 Storozhevoy 1940 2453t, 113.5x10.2x5.0m, 4b,2gt, 54000hp, 36kts, 273p; (1x2+2x1)-130/51, 3x1-76/55, 6x1-37/73, 4x1-12.7, 2x3-533TT, 2DCT, 2DCR, 56m
pr. 7u 8 32 Vitse-Admiral Drozd 1940 2404t, 112.8x10.2x5.0m, 4b,2gt, 54000hp, 36kts, 273p; 4x1-130/51, 3x1-76/55(32-34,36-39), 2x1-76/55(35), 3x1-45/46(36,38,39), 6x1-37/73(32-34,37-39), 4x1-37/73(36), 7x1-37/73(35), 3x1-12.7(32-34), (2x2+4x1)-12.7(35), 4x1-12.7(36-39), 2x3-533TT, 2DCT, 2DCR, 56m
33 Silny 1940
34 Slavny 1941
35 Soobrazitelny 1941
36 Strashny 1941
37 Svirepy 1941
38 Stroyny 1942
39 Strogiy 1942
pr. 45 1 40 Opytny 1941 2016t, 113.5x10.2x3.4m, 4b,2gt, 70000hp, 42kts, 262p; 3x1-130/51, 4x1-45/46, 3x1-37/73, (1x2+2x1)-12.7, 2x4-533TT, 2DCR, 60m
Zharkiy 8 41 Zharkiy 1919 1390t, 95.8x9.4x2.8m, 4b,2gt, 27000(41,44,46)-26000(42,43,45,47,48)hp, 35kts, 146p; 1x1-102/50(41,43-46,48), 3x1-102/50(42,47), 1x1-76/50, 1x1-76/23(47), 2x1-20/70(41), 4x1-20/70(43-45,48), 2x1-20/70(46), 3x1-12.7, 1x3-533TT(41,43-46,48), 2x3-533TT(42), 1x24-178Hedgehog(43-46), 4DCT, 2DCR
42 Zhguchiy 1919
43 Zhivuchiy 1918
44 Zhostkiy 1919
45 Derzkiy 1919
46 Doblestny 1919
47 Dostoyny 1919
48 Druzhny 1918
Deyatelny 1 49 Deyatelny 1920 1590t, 95.8x9.4x3.0m, 4b,2gt, 26000hp, 35kts, 146p; 1x1-102/50, 1x1-76/50, 4x1-20/70, 3x1-12.7, 1x3-533TT, 1x24-178Hedgehog, 4DCT, 2DCR
Letuchiy 2 50 Letuchiy 1930 1850t, 102.0x9.6x3.5m, 4b,2gt, 48000hp, 35kts, 212p; 4x1-120/50, 1x1-88/45, 2x1-40/67, 4x1-20/65, 2x2-13.2, 2x3-533TT, 2DCT, 2DCR, 50m
51 Likhoy 1930
Lyogkiy 2 52 Lyogkiy 1918 1723t, 94.7x9.5x3.5m, 5b,2t, 45000hp, 34kts, 139p; 2x2-120/45, (1x2+2x1)-37/83, 4x1-20/65, (2x2+2x1)-13.2, 2x2-450TT, 1DCT, 2DCR, 50m
53 Lovkiy 1917

SUBMARINES

SS AG 3 1 A-2 1921 355/434t, 46.0x4.9x3.8m, 2d/em, 960/480hp, 13/8kts, 24p, 50m; 1x1-45/46, 4-450TT
2 A-4 1923
3 A-5 1918
ser. I 2 4 D-2 1931 933/1354(4)-989/1385(5), 76.0(4)-76.6(5)x6.4x3.8m, 2d/em, 2200/1050hp, 14/9(4)-11.3/8.7(5)kts, 47p, 75m; 1x1-102/45(1), 1x1-100/51(2), 1x1-45/46, 8-533TT
5 D-5 1931
Ser. II 3 6 L-3 1933 1051/1327(6)-1038/1330(7,8)t, 78.0(6,8)-78.5(7) x7.2(6,8)-7.0(7) x4.0(6)-4.2(7)-4.3(8)m, 2d/em, 2200/1300hp, 14.8/8.5(6)-12.5/8.2(7) -13.8/8.3(8)kts, 55p, 75m; 1x1-102/45(7), 1x1-100/51(6,8), 1x1-45/46(6,8), 6-533TT, 20m
7 L-4 1933
8 L-5 1933
Ser. III 1 9 Shch-303 1933 578/706t, 57.0x6.2x3.9m, 2d/em, 1370/800hp, 12.5/8.5kts, 41p, 75m; 1x1-45/46, 6-533TT
Ser. V 11 10 Shch-101 1933 585/700t, 58.5x6.2x3.9m, 2d/em, 1370/800hp, 11.9/8.5kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 1x1-12.7, 6-533TT, 20m(10,16)
11 Shch-102 1933
12 Shch-104 1933
13 Shch-105 1933
14 Shch-106 1933
15 Shch-107 1933
16 Shch-108 1933
17 Shch-109 1934
18 Shch-110 1934
19 Shch-111 1934
20 Shch-112 1934
Ser. V-bis 10 21 Shch-113 1934 601/772(21-28) -607/750(29,30)t, 58.0(21-28)-58.8(29,30)x 6.2x3.9(21-28)-4.3(29,30)m, 2d/em, 1370/800hp, 12/8(21-28) -11.9/7.5(29,30)kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 1x1-12.7, 6-533TT, 20m(23,24)
22 Shch-114 1934
23 Shch-115 1934
24 Shch-116 1935
25 Shch-117 1934
26 Shch-118 1934
27 Shch-119 1935
28 Shch-120 1935
29 Shch-201 1935
30 Shch-202 1935
Ser. VI 30 31 M-1 1934 161/201t, 36.9x3.1x2.6m, 1d/em, 685/240hp, 11.1/6.4kts, 19p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
32 M-2 1934
33 M-3 1934
34 M-4 1934
35 M-5 1934
36 M-6 1934
37 M-7 1934
38 M-8 1934
39 M-9 1934
40 M-10 1934
41 M-11 1934
42 M-12 1934
43 M-13 1934
44 M-14 1934
45 M-15 1934
46 M-16 1934
47 M-17 1934
48 M-18 1934
49 M-19 1934
50 M-20 1934
51 M-21 1934
52 M-22 1934
53 M-23 1934
54 M-24 1934
55 M-25 1934
56 M-26 1934
57 M-27 1934
58 M-28 1935
59 M-51 1934
60 M-52 (TS) 1934
Ser. V-bis-2 10 61 Shch-121 1935 618/721(61-65) -610/706(66,67) - 589/708(68-70), 58.8(61-67) -57.8(68-70)x4.1(61-65) -4.3(66,67) -4.0(68-70)m, 2d/em, 1370/800hp, 11.9/6.7(61-65) -12.9/7.5(66,67) -12.3/8(68-70)kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 2x1-12.7, 6-533TT, 20m(62,63,65)
62 Shch-122 1935
63 Shch-123 1935
64 Shch-124 1935
65 Shch-125 1936
66 Shch-205 1936
67 Shch-207 1936
68 Shch-307 1935
69 Shch-309 1935
70 Shch-310 1936
Ser. VI-bis 8 71 M-47 1935 161/202t, 37.8x3.1x2.6m, 1d/em, 685/240hp, 13.2/7.2kts, 17p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT
72 M-48 1936
73 M-77 1936
74 M-79 1936
75 M-43 1935
76 M-44 1935
77 M-45 1935
78 M-46 1935
Ser. IV 2 79 P-2 1936 955/1690t, 87.7x8.0x2.9m, 2d/em, 5400/1100hp, 18.8/6.5kts, 56p, 50m; 2x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT
80 P-3 1936
Ser. X 14 81 Shch-126 1936 590/708t, 58.8x6.2x4.0m, 2d/em, 1600/800hp, 14/8.5kts, 40p, 75m; 1x1-45/46(81-90,92-94), 1x1-25/77(91), 1x1-12.7(81-90,92-94), 2x1-12.7(91), 6-533TT, 20m(83,86,88)
82 Shch-127 1936
83 Shch-128 1936
84 Shch-129 1936
85 Shch-130 1936
86 Shch-131 1936
87 Shch-132 1936
88 Shch-133 1936
89 Shch-134 1936
90 Shch-209 1937
91 Shch-215 1939
92 Shch-139 1937
93 Shch-404 1936
94 Shch-318 1936
Ser. XI 6 95 L-7 1936 1040/1335t, 79.9x7.0x4.0m, 2d/em, 2200/1300hp, 14.5/8.5kts, 55p, 75m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT, 20m
96 L-8 1936
97 L-9 1936
98 L-10 1937
99 L-11 1938
100 L-12 1938
Ser. XII 19 101 M-30 1940 206/256(101-104,106-119)-236/288(105)t, 44.5x3.3x2.6m, 1d/em, 800/400hp, 14/8.2(101-104,106-119)-13.5/7.5(105)kts, 20p, 50m; 1x1-45/46, 2-533TT, 18m(105)
102 M-32 1940
103 M-35 1941
104 M-62 1940
105 M-171 1937
106 M-90 1938
107 M-102 1940
108 M-104 Yaroslavskiy Komsomolets 1943
109 M-105 Chelyabinskiy Komsomolets 1943
110 M-107 Novosibirskiy Komsomolets 1943
111 M-111 1941
112 M-112 1941
113 M-113 1941
114 M-114 1941
115 M-115 1941
116 M-116 1941
117 M-117 1941
118 M-119 1942
119 M-120 1941
Ser. XIII 6 120 L-13 1938 1120/1425t, 85.3x7.0x4.1m, 2d/em, 2200/1300hp, 15/9kts, 56p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 8-533TT, 18m
121 L-14 1938
122 L-15 1938
123 L-17 1939
124 L-18 1939
125 L-19 1939
Ser. IX-bis 10 126 S-4 1939 844/1077(126,127) -837/1085(128,129) -856/1090(130-133) -845/1078(134,135)t, 77.7x6.4x4.0(126,127,130-135) -4.4(128,129)m, 2d/em, 4000/1100hp, 19.4/9.5(126,127) -19.8/8.9(128,129) -18.9/8.6(130-133) -19/10.1(134,135)kts, 46p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT
127 S-13 1941
128 S-31 1940
129 S-33 1940
130 S-51 1941
131 S-52 1943
132 S-53 1943
133 S-56 1941
134 S-101 1940
135 S-102 1940
Ser. XIV 6 136 K-21 1940 1487/2110t, 97.8x7.4x4.0m, 2d/em, 8400/2400hp, 22.5/10.3kts, 66p, 80m; 2x1-100/51, 2x1-45/46, 10-533TT, 20m
137 K-51 1943
138 K-52 1942
139 K-53 1943
140 K-55 1944
141 K-56 1942
Kalev 1 142 Lembit 1937 665/853t, 59.5x7.2x3.5m, 2d/em, 1200/790hp, 13.5/8.5kts, 38p, 75m; 1x1-40/43, 4-533TT, 20m
Ser. X-bis 4 143 Shch-135 1941 589/705t, 58.8x6.4x4.0m, 2d/em, 1600/800hp, 14/8kts, 40p, 75m; 1x1-45/46, 1x1-12.7, 6-533TT
144 Shch-136 1941
145 Shch-137 1941
146 Shch-407 1941
Ser. XIII-1938 3 147 L-20 1942 1108/1400t, 85.3x7.0x4.1m, 2d/em, 4000/1300hp, 18/9kts, 56p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 8-533TT, 20m
148 L-21 1943
149 L-22 1942
Ser. IX-bis-2 6 150 S-14 Geroicheskiy Sevastopol 1942 844/1077t, 77.7x6.4x4.0m, 2d/em, 4000/1100hp, 19.4/9.5kts, 46p, 80m; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 6-533TT
151 S-15 Kolkhoznitsa 1942
152 S-16 Geroy Sovetskogo Soyuza Nurseitov 1943
153 S-19 1944
154 S-103 1942
155 S-104 1942
Ser. XV 4 156 M-200 Mest 1943 280/351t, 49.5x4.4x2.8m, 2d/em, 1200/430hp, 15.5/7.9kts, 23p, 60m; 1x1-45/46, 4-533TT
157 M-201 1943
158 M-202 Rybnik Donbassa 1944
159 M-203 Irkutskiy Rybak 1944
V-2 2 160 V-2 1942 646/732t, 60.0x4.9x4.7m, 2d/em, 615/825hp, 11.2/10kts, 33p, 60m; 1x1-76/45, 4-533TT
161 V-3 1942
V-4 1 162 V-4 1938 630/730t, 58.2x4.9x4.6m, 2d/em, 615/825hp, 11.2/10kts, 27p, 60m; 1x1-76/45, 3x1-12.7, 6-533TT
TS-1 1 163 TS-1 1943 585/789t, 58.0x5.6x3.6m, 2d/em, 1840/860hp, 17/8kts, 45p, 80m; 1x1-88/45, 1x1-20/65, 6-533TT
TS-2 1 164 TS-2 1943 636/860t, 68.7x6.5x3.6m, 2d/em, 1840/860hp, 16.6/8kts, 45p, 80m; 1x1-88/45, 1x1-20/65, 6-533TT, 20m

ESCORTS

FS pr. 2 7 1 Uragan 1930 534t, 71.5x7.4x2.5m, 2b,2gt, 6300hp, 26kts, 85p; 2x1-102/60(1,3,4,6,7), 2x1-100/56(2,5), 2x1-45/68(6,7), 2x1-45/46(1), 2x1-37/73(1,2,5), 3x1-37/73(3,4,6,7), 2x1-12.7(1-5), (1x2+2x1)-12.7, 1x3-450TT(1,3,4,6,7), 2DCT(1-5), 2DCR, 32m, MS(2,5); radar: type291
2 Tayfun 1931
3 Smerch 1932
4 Groza 1932
5 Vikhr 1932
6 Shtorm 1932
7 Shkval 1933
pr. 4 4 8 Metel 1934 531t, 71.5x7.4x2.3m, 2b,2gt, 6300hp, 25kts, 101p; 2x1-102/60, 3x1-37/73, (1x2+2x1)-12.7, 1x3-450TT, 2DCT, 2DCR, 32m; radar: type291
9 Vyuga 1934
10 Grom 1935
11 Burun 1935
pr. 39 6 12 Molniya 1936 568t, 71.5x7.4x2.4m, 2b,2gt, 6300hp, 24kts, 101p; 2x1-102/60(12,13), 2x1-100/56(14), 3x1-37/73(12,13), 2x1-37/73(14), (1x2+2x1)-12.7(12,13), (2x2+2x1)-12.7(14), 1x3-450TT(12,13), 2DCT, 2DCR, 24m, MS(14); radar: type291
13 Zarnitsa 1936
14 Tucha 1938
pr. 43 2 15 Rubin 1936 580t, 62.0x7.2x3.0m, 2d, 2200hp, 17.2kts, 61p; 1x1-102/60, 3x1-37/73, 6x1-12.7, 2DCT, 31m
16 Sapfir 1937
PC Sputnik 1 1 Gangutets 1913 211t, 37.0x6.1x1.8m, 1b,1vte, 500hp, 12kts, 20p; 1x1-76/30, 2x1-45/46, (1x2+3x1)-12.7
Ametist 1 2 Ametist 1916 250t, 50.0x5.3x2.1m, 1b,1gt, 3250hp, 25kts, 46p; 3x1-45/46, 3x1-12.7, 2DCR
T.13 1 3 SKR-20 1916 580t, 43.2x7.2x3.5m, 1b,1vte, 500hp, 11kts, 35p; 2x1-45/46, 2x1-20/70
SC pr. 122a 15 1 Artillerist 1941 244(1-7)-250(8-15)t, 48.5(1-7)-50.4(8-15)x5.8x2.0m, 3d, 3300(1-7)-3600(8-15)hp, 23(1-7)-22.4(8-15)kts, 54p; 1x1-85/52(8-15), 1x1-76/55(1-7), 2x1-37/73, 3x1-12.7(1-7), 2x2-12.7(8-15), 2DCT(8-15), 2DCR(1-7), 1DCR(8-15); sonar: Tamir-1
2 Minyor 1941
3 Torpedist 1942
4 Zenitchik 1942
5 Botsman 1942
6 Dalnomershchik 1942
7 Marsovy 1943
8 Shturman 1944
9 Kirovets 1944
10 Mekhanik 1944
11 Mashinist 1944
12 Motorist 1944
13 Turbinist 1944
14 Elektrik 1944
15 Tryumny 1944
BO-201 44 16 BO-201 1943 136t, 33.8x5.5x2.0m, 2d, 2400hp, 21kts, 33p; 1x1-40/56, 3x1-20/70, 2x4-178Mousetrap, 2DCT, 2DCR; radar: SCR-517A or SO or SW-1C, sonar: QC
17 BO-202 1943
18 BO-203 1943
19 BO-204 1943
20 BO-205 1943
21 BO-206 1943
22 BO-207 1943
23 BO-208 1943
24 BO-209 1943
25 BO-210 1943
26 BO-211 1943
27 BO-212 1943
28 BO-213 1944
29 BO-214 1944
30 BO-215 1944
31 BO-216 1944
32 BO-217 1944
33 BO-218 1944
34 BO-219 1944
35 BO-220 1944
36 BO-221 1944
37 BO-222 1944
38 BO-223 1944
39 BO-224 1944
40 BO-225 1944
41 BO-226 1944
42 BO-227 1944
43 BO-228 1944
44 BO-231 1944
45 BO-232 1944
46 BO-233 1944
47 BO-234 1944
48 BO-235 1944
49 BO-236 1944
50 BO-237 1944
51 BO-238 1944
52 BO-239 1944
53 BO-240 1944
54 BO-241 1944
55 BO-242 1944
56 BO-243 1944
57 BO-244 1944
58 BO-245 1944
59 BO-246 1944
Musson 1 60 Musson 1914 No picture 320t, 58.2x5.7x1.5m, 2b,2t, 5000hp, 28kts, 38p; 1x1-66/30, 1x1-37/83, 1x1-20/65, 4DCT, 2DCR
Toros 1 61 Toros 1915 330t, 58.8x5.8x1.5m, 2b,2t, 5000hp, 28kts, 38p; 1x1-66/30, 1x1-37/83, 1x1-20/65, 4DCT, 2DCR
BO-51 3 62 BO-51 1941 126(62)-128(63,64)t, 35.4(62)-36.2(63,64)x5.6x1.4m, 2d, 1800hp, 31p; 1x1-37/83, (2x2+2x1)-20/65, 2DCR, 10m, MS
63 BO-53 1943
64 SK-751 1943
BO-52 1 65 BO-52 1939 126t, 35.4x5.6x1.4m, 2d, 1800hp, 23.5kts, 20p; 1x1-37/83, (2x2+2x1)-20/65, 2DCR, 10m, MS
APC - 15 1 SKR-15 1937   1200t, 55.4x9.0x4.9m, 1b,1vte, 650hp, 9kts; 1x1-76/30, 2x1-20/70, 2DCR
2 SKR-16 1934   1107t, 53.4x9.0x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 9.5kts; 2x1-85/52, 3x1-20/70, 1x1-12.7, 2DCR
3 SKR-22 1933   1200t, 53.5x9.0x4.3m, 1b,1vte, 650hp, 9.5kts; 2x1-76/55, 2DCR
4 SKR-25 1933   1200t, 53.5x9.0x4.3m, 1b,1vte, 650hp, 9.5kts; 2x1-85/52, 2DCR
5 SKR-26 1933   1200t, 53.5x9.0x4.3m, 1b,1vte, 650hp, 9.5kts; 2x1-85/52, 2x1-37/73, 1x1-20/70, 2DCR
6 SKR-84 1931   1107t, 53.4x9.0x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 9.5kts; 2x1-45/46, 2DCR
7 SKR-12 1934   1107t, 53.4x9.0x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 9.5kts; 3x1-76/30, 3x1-20/70, 2DCR
8 Dezhnyov 1938   7330t, 104.0x15.0x6.3m, 2500hp, 10.5kts; 4x1-76/55, 4x1-45/46, 6x1-12.7
9 Partizan 1938   1286t, 64.3x10.3x3.4m, 700hp, 9.5kts; 2x1-100/56
10 LK-1 1905   140t
11 Stepan Razin 1911   180t
12 Chapaev 1936   140t
13 SKR-83 1930s   1287t, 53.4x9.0x4.8m, 1b,1vte, 675hp, 9.5kts; 2x1-76/55
14 SKR-82 1932   1050t, 49.5x9.0x5.0m, 1b,1vte, 650hp, 10kts; 2x1-45/46
15 Uran 1908   247t

OTHER FIGHTING SHIPS

PG Khrabry 1 1 Krasnoye Znamya 1897 2100t, 72.3x12.7x3.4m, 8b,2vte, 2100hp, 14kts, 188p; Harvey steel: 127belt, 38deck, 38shields, 25CT; 5x1-130/50, 6x1-45/46, 1x1-37/73, (2x4+2x1)-12.7, 50m
Kars 2 2 Lenin 1910 635t, 61.6x8.5x2.6m, 2d, 2200hp, 15kts, 128p; 3x1-100/56, 4x1-37/73(2), 6x1-37/73(3), (2x2+2x1)-12.7(2), 2x1-12.7(3), 30m
3 Krasny Azerbaydzhan 1910
Angara 3 4 Arax 1918 443t, 60.2x7.0x2.8m, 2d, 900hp, 14.5kts, 50p; 2x1-37/83, 2DCT
5 Akhtuba 1917
6 Angara 1917
Elpidifor 2 7 Krasnaya Abkhaziya 1920 1300t, 74.7x10.4x1.8m, 2b,2vte, 750hp, 8.5kts, 169p; 3x1-130/55(7), 2x1-130/55(8), 1x1-85/52(8), 2x1-76/55, 2x1-45/46, 2x1-37/73, 5x1-12.7, 180(7)-160(8)m, MS; 2000troops or 6 light tanks
8 Krasny Adzharistan 1921
Ukrayna 3 9 Bakinskiy Rabochiy 1905 880t, 73.2x7.2x3.4m, 4b,2vte, 7000hp, 26kts, 88p; 3x1-102/60, 2x1-45/46, 2x1-37/73, 4x1-12.7
10 Markin 1905
11 Altfater 1905
General Kondratenko 1 12 Konstruktor 1906 820t, 60.5x8.2x2.4m, 4b,2vte, 7300hp, 16.5kts, 102p; 3x1-100/56, 3x1-45/46, 2x1-37/73, 1x1-20/70, 1x2-12.7
Kopchik 1 13 Pioner 1916 550t, 51.2x7.3x2.9m, 3b,2vte, 1500hp, 15kts, 57p; 2x1-102/60, 1x1-76/30, 30m
Kuban 1 14 Moskovskiy Komsomolets 1920 320t, 47.5x8.0x1.5m, 2d, 400hp, 8.5kts, 67p; 2x1-85/55, 60m
APG - 12 1 Bira 1941 1100t, 59.5x11.9x3.9m, 2b,2vte, 800hp, 9kts; 3x1-100/56, 2x1-45/46, 2x1-37/73, 1x1-20/70
2 Bureya 1941   1100t, 59.5x11.9x3.9m, 2b,2vte, 800hp, 9kts; 2x1-130/50, 2x1-45/46, 4x1-37/73, 3x1-12.7
3 Volga 1940   1140t, 59.5x11.9x3.6m, 2b,2vte, 800hp, 8.5kts; 2x1-130/50, 4x1-45/46, 1x1-20/70
4 Zeya 1941   1140t, 59.5x11.9x3.9m, 1b,2vte, 800hp, 10kts; 2x1-130/50, 4x1-45/46, 2x1-20/70
5 Kama 1940   1140t, 59.5x11.9x3.6m, 2b,2vte, 800hp, 8.5kts; 2x1-130/50, 4x1-45/46, 1x1-20/70
6 Moskva 1940   1140t, 59.5x11.9x3.6m, 2b,2vte, 800hp, 8.5kts; 2x1-100/56, 4x1-45/46, 1x1-20/70
7 Nora 1941 1100t, 59.5x11.9x3.9m, 2b,2vte, 800hp, 9kts; 2x1-130/50, 2x1-45/46, 2x1-37/73, 3x1-12.7
8 Oka 1940   1140t, 59.5x11.9x3.6m, 2b,2vte, 800hp, 8.5kts; 2x1-130/50, 2x1-45/46, 4x1-37/73, 2x1-20/70
9 Selemdzha 1941   1100t, 59.5x11.9x3.9m, 2b,2vte, 800hp, 9kts; 2x1-130/50, 2x1-45/46, 2x1-37/73
10 Dnestr 1944   1300t, 67.5x11.0x3.1m, 3b,2vte; 2x1-75/46, 1x1-37/83, 2x1-20/70
11 Kuban 1944   1300t, 67.5x11.0x3.1m, 3b,2vte; 2x1-75/46, 1x1-37/83, 2x1-20/70
12 Terek 1944   1300t, 67.5x11.0x3.1m, 3b,2vte; 2x1-75/46, 1x1-37/83, 2x1-20/70
FBRA - 1 1 PAB-4 1941   365t; 3x1-100/56
FAAB No1220 11 1 - 11 PAB-1220, 1223-1229, 1271-1273 1943 - 1944 33t, 14.6x8.9x1.1m, 2pe, 152(1)-230(2,3)hp, 5kts, 20p; 1x1-100/56, 2x1-12.7
FAABx No1230 3 1 No1230 1941 No picture 591t, 90.6x15.0x0.5m; 4x1-85/52, 6x1-37/73, 8x1-12.7
2 No1231 1941
3 No1233 1941
FAABA - 2 1 No586 1894   400t; 4x1-76/30
2 No1232      
AASA - 2 1 VN-2 1902   1624t, 72.6x8.5x4.3m, 1000hp, 11.8kts; 2x1-45/46
2 No1234 1935   480t
RMON Tayfun 7 1 Dzerzhinskiy 1910 1000t, 70.9x12.8x1.4m, 4d, 1870(1,4,7) -1000(2) -2970(3,5,6)hp, 11.3(1,4,7) -10(2) -16.5(3,5,6)kts, 117p; 76belt, 19deck, 76turrets, 51CT; 4x1-152/50(6), 4x1-130/55(1,3,4), 4x2-120/50(2,5,7), 2x1-85/52(3,5,7), 2x1-76/30(2,6), 2x1-37/73(1,2,4-7), 4x1-37/73(3), 6x1-20/70(3,5,7), 4x1-12.7(1,4,6), (1x2+3x1)-12.7(2)
2 Lenin 1910
3 Dalnevostochny Komsomolets 1910
4 Kirov 1910
5 Krasny Vostok 1910
6 Sverdlov 1910
7 Sun-Yat-Sen 1910
pr. SB-30 1 8 Aktivny 1935 314t, 50.7x8.2x1.1m, 2d, 480hp, 8.5kts, 68p; 30belt, 16deck, 30turret, 30CT; 1x2-102/45, 2x2-45/46, 1x1-37/73, 3x1-12.7
pr. SB-37 1 9 Zheleznyakov 1936 263t, 51.2x8.2x0.9m, 2d, 280hp, 8.3kts, 78p; 16belt, 4deck, 30turrets, 30CT; 1x2-102/45, (1x2+1x1)-45/46, 2x1-37/73, (1x4+2x1)-12.7
Azov 2 10 Azov 1907 750t, 63.5x10.5x1.8m, 2b,2vte, 1800hp, 13.5kts, 119p; 75belt, 75deck, 75turrets, 75CT; 3x1-120/50, 5x1-37/73, 2x1-20/70(10), 4x1-20/70(11), 4x1-12.7(10)
11 Mariupol 1908
Berdyansk 1 12 Berdyansk 1905 650t, 59.0x9.5x1.6m, 2b,2vte, 1400hp, 10kts, 129p; 70belt, 70deck, 50turrets, 75CT; 3x1-120/50, 4x1-37/73, 4x1-20/70
Izmail 1 13 Izmail 1915 700t, 62.2x10.5x1.7m, 2b,2vte, 1600hp, 12kts, 125p; 40belt, 60deck, 50turrets, 50CT; 2x2-120/44, 5x1-37/73, 2x1-20/70, 4x1-12.7
Kerch 1 14 Kerch 1915 770t, 62.0x10.5x1.8m, 2b,2vte, 1600hp, 12.2kts, 133p; 40belt, 35deck, 50turrets, 40CT; 2x2-120/50, 5x1-37/73, 2x1-20/70, 4x1-12.7
PGR Buryat 2 1 Buryat 1907 288t, 54.5x8.2x0.9m, 2b,2vte, 480hp, 11.5kts, 40p; 12belt, 5deck, 8CT; 2x1-76/40, 2x1-45/46
2 Mongol 1907
Vogul 3 3 Krasnaya Zvezda 1909 349t, 54.5x8.2x1.2m, 2d(3)-2b,2vte(4,5), 480hp, 12(3)-10.5(4,5)kts, 63p; 13belt, 9deck, 13CT; 3x1-100/56(3), 2x1-100/56(4), 1x1-100/56(5), 1x1-76/30(5), 3x1-37/73(3,4), 3x2-12.7(3), 2x1-12.7(4)
4 Proletariy 1909
5 Krasnoye Znamya 1909
PGRA - 8 1 No31 1941   410t; 2x1-100/56
2 No32 1938   252t; 2x1-76/40
3 No33 1933   274t; 2x1-76/40
4 No34 1932   274t; 2x1-76/40
5 No35 1932   274t; 2x1-76/40
6 No36 1935   376t; 2x1-76/30
7 No37 1935   376t; 2x1-76/30
8 KL-41 1928 199t; 1x1-75/50

COASTAL FORCES

PT Sh-4 14 1 - 14 TK-153, 163, 346, 551-558, U-6, UO-10 Osoaviakhimovets, UO-11 1929 - 1932 10t, 16.8x3.3x1.0m, 2pe, 1200hp, 45kts, 5p; 1x1-12.7, 2-450TT
S 2 15, 16 TK-144, 154 1931 28t, 23.5x3.8x1.9m, 3pe, 2250hp, 27kts, 6p; 3-450TT
ANT-5 1 17 U-1 1933 15t, 19.1x3.4x1.2m, 2pe, 2000hp, 58kts, 6p; 2-533TT, 4m
G-5 215 18 - 232 TK-14, 15, 18, 19, 25, 28, 29, 38, 39, 41, 44, 48, 49, 55, 58, 59, 61, TK-65 Tymenskiy Rabochiy, TK-68-70, TK-73 Yuny Tambovets, TK-77-81, TK-83 Tambovskiy Remeslennik, TK-84, TK-85 Molodoy Altaets, TK-87-90, 97-99, 101, TK-105 Pioner Altaya, TK-107-109, TK-115 Altayskiy Shkolnik, TK-117-119, 124, TK-125 Altaets, TK127-129, TK-135 Tyumenskiy Rabochiy, TK-137, 139, TK-145 kazanskiy Rechnik, TK-147, 157, 167, 177, 187, 301, 302, 305-308, 311, TK-312 Tyumenskiy Rabochiy, TK-313-316, 321-326, 331, 333, 335, TK-336 Morshanets, TK-341-345, 352, 353, TK-354 Chkalovskiy Komsomolets, TK-355, 361, 363-366, 371-373, 381-386, 391-395, TK-396 Trudyashchiysya Kirgizii, TK-411, TK-412 Moskovskiy Remeslennik Trudovykh Rezervov, TK-413 Trudovye Rezervy Tatarii, TK-457-459, TK-462 Tambovets, TK-511-516, 521-526, 531-536, 541-546, 571-577, 581-586, 592-596, 601-606, 611-616, 631-636, 641-647, 661-666, 671-676, 683-686, 691-696, 801-808 1934 - 1944 15-20t, 19.1 x3.3-3.4x 1.0-1.2m, 2pe, 1700-2000hp, 45-52kts, 7p; (1-2)x1-12.7, 2-533TT
G-6 1 234 G-6 1939 86t, 36.5x6.6x1.9m, 8pe(2), 7760hp, 50kts, 30p; 1x1-37/73, 1x1-12.7
D-3 41 235 - 275 TK-10, 12, 16, 17, TK-20 Dzerzhinets, TK-30 Severomorets, TK-36, 37, TK-40 Geroy Sovetskogo Soyuza Sivko, TK-47, TK-50 Boris Safonov, TK-56, 57, 60, 66, 76, TK-96 Irtysh, TK-114, 116, 126, TK-136 Geroy Sovetskogo Soyuza Kuzin, TK-166, 172, 176, TK-181 Patriot, TK-182 Trudyashchiysya Tambova, TK-183 Narodny Uchitel, TK-184 Morshanskiy Zheleznodorozhnik, TK-185 Michurinets, TK-186, TK-188 Dalnevostochny Moryak, TK-189 20-letie Proletarskoy Revolyutsii, TK-190 Krasnodarskiy Vodhozovets, TK-192, 193 Barnaulskiy Kolkhoznik, TK-195 Lenskiy Rechnik, TK-196 Mordovskiy Kolkhoznik, TK-197 Mordovskiy Komsomolets, TK-198 Tambovskiy Komsomolets, TK-199 Tambovskiy Pioner, TK-200 Tambovskiy Shkolnik 1941 - 1944 32t, 22.4x4.0x1.8m, 3pe, 3150-3600hp, 37-38kts, 9p; 1x1-20/65 or 1x1-25/77, 2x2-12.7, 2-533TT, 1DCR
pr. 123 1 276 TK-351 1940 17t, 18.5x3.4x1.2m, 2pe, 2400hp, 51.6kts, 7p; 1x1-12.7, 2-533TT
G-8 1 277 G-8 1940 31t, 24.2x3.8x1.5m, 4pe(2), 4000hp, 32kts, 10p; 3x1-12.7, 2-533TT
SM-3 1 278 SM-3 1941 No picture 34t, 20.8x3.9x1.3m, 3pe, 3600hp, 30kts, 8p; 2x1-12.7, 2-533TT
A-2 15 279 - 293 TK-202, 204-208, 210, 211, 213-216, 218, 219, 222 1942 - 1943 48t, 24.0x6.1x1.6m, 3pe, 4500hp, 41kts, 17p; 2x1-20/70, 2x2-12.7, 4-533TT; radar: SO or SCR-517A
STK DD 1 294 STK DD 1943 51t, 25.0x4.0x1.6m, 3d/1d(3), 3450hp, 34kts, 11p; 3x1-12.7, 4-450TT
pr. 123-bis 5 295 - 299 TK-131 Rechnik Angary, TK-132 Artyomovets, TK-133 Trudyashchiysya Artyoma, TK-141 Odesskiy Komsomolets, TK-350 Chernomorets 1944 21t, 18.7x3.4x1.2m, 2pe, 2400hp, 48kts, 7p; 2x2-12.7, 2-450TT
pr. TM-200 2 300, 301 TK-450 Yunga, TK-451 1944 47t, 23.4x4.4x1.7m, 3pe, 3600hp, 30.7kts, 11p; 3x2-12.7, 2-533TT
A-1 60 302 - 361 TK-220, 221, 223, 225-238, 240-250, 517, 518, 527, 528, 537-540, 547-550, 559-570, 578-580, 587-590, 597 1943 - 1944 45t, 22.1x5.9x1.7m, 3pe, 3375hp, 39kts, 11p; 1x1-20/70, 2x2-12.7, 2-533TT, 2DC; radar: SO or SCR-517A
A-3 9 362 - 370 TK-417-425 1943 - 1944 61t, 24.4x6.3x1.6m, 3pe, 4500hp, 43kts, 14p; 2x1-20/70, 2x2-12.7, 2-533TT, 2DC; radar: SO or SCR-517A
TK-951 6 371 - 376 TK-951-954, 956, 957 1943 - 1944 38t, 21.4x6.1x1.1m, 3pe, 2850hp, 35kts, 14p; 2x1-20/80, 2-533TT, 2DCR
TK-955 1 377 TK-955 1939 37t, 21.9x5.0x1.0m, 3pe, 3450hp, 42kts, 10p; 2-533TT, 2DCR
TK-958 3 378 - 380 TK-958-960 1939 63(378,379)-68(380)t, 28.0x4.5x1.5m, 3d, 1905(378,379)-2850(380)hp, 33(378,379)-37(380)kts, 19p; 1x1-20/65, 2-533TT, 2DCR
TK-961 4 381 - 384 TK-961-964 1940 - 1943 38t, 21.4x6.1x1.1m, 3pe, 3300hp, 40kts, 14p; 2x1-20/80, 2-533TT, 2DCR
PM Ya-5 6 1 - 6 MK-14-19 1943 23t, 18.7x3.6x1.0m, 1d, 65hp, 9kts, 10p; 1x25-82RL
Ya-5M 4 7 - 10 MK-25, 28-30 1942 - 1943 23t, 18.7x3.6x1.0m, 1pe, 93hp, 10kts, 10p; 2x1-12.7, 1x24-82RL
Ya-6 2 11, 12 MK-36, 37 1944 23t, 19.8x3.4x1.0m, 1d, 100hp, 10kts, 10p; 2x1-12.7, 1x24-82RL
Ya-6M 6 13 - 18 Ya-20-24, 31 1943 23t, 19.8x3.4x1.0m, 1pe, 93hp, 10kts, 10p; 2x1-12.7, 1x24-82RL
pr. 165 4 19 - 22 MK-112-115 1943 - 1944 19t, 14.6x3.6x0.9m, 2pe, 76-174hp, 9kts, 3p; 1x24-82RL
PS MO-4 123 1 - 123 MO-1, 7-9, 11-14, 16-32, 36, 38, 44, 46, 49, 62, 65, 69, 72, 74, 77, 78, 81, 85, 91, 95, 98-108, 111, 112, 114, 115, 118, 121, 122, 124, 129, 131, 141, 144, 152, 162, 198, 199, 201, 203-206, 208-210, 213-215, 217, 223, 227, 228, 251, 252, 302-304, 306, 307, 309, 313, 314, 320, 337-339, 347-349, 402, 403, 408, 409, 412, 421-434, 459, 512, 712, MO-812 Morskaya Dusha 1937 - 1944 57t, 26.9x4.0x1.5m, 3pe, 2550hp, 25.5kts, 21p; 2x1-45/68, 2x1-20/70 or 2x1-25/83, 2DCR
MO-5 1 124 MO-113 1941 60t, 27.2x4.0x1.5m, 3pe, 2550hp, 26kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-20/70 or 2x1-25/83, 2DCR
MO-6 4 125 - 128 MO-61, 151, 172, 308 1943 66t, 26.8x4.0x1.4m, 3pe, 3600hp, 23kts, 23p; 2x1-45/68, 2x1-20/70 or 2x1-25/83, 2DCR
PP-19-OK 30 129 - 158 SK-52, 72, 82, 132, SK-142 Stary Bolshevik, SK-152, 171-175, 178-180, 272, 282, 292, MO-588-593, 595, 596, 600, 601, 615-617 1943 - 1944 40t, 22.2x4.0x1.8m, 3pe, 2285hp, 24kts, 11p; 1x1-37/73, 2x2-12.7, 2x4-82RL, 2DCR
OD-200 54 159 - 212 MO-317, 321-329, 336, 340, 354-362, 367-371, 375, 377-380, 385, 389, 393, 398, 461, 462, 547-556, 558, 559, 563-567 1943 - 1944 47t, 23.4x4.0x1.8m, 2pe/pe, 2400/170hp, 24kts, 21p; 1x1-37/73, 2x2-12.7, 2DCR
pr. 194 37 213 - 249 MO-418, 501, 502, 504, 505, 507-509, 513-515, 518, 519, MO-520 Chkalovets, MO-521 Chkalovskiy Komsomolets, MO-523 Khabarovskiy Komsomol, MO-525 Geroy Sovetskogo Soyuza Kotov, MO-526, 528, 529, MO-530 Konstruktor-Sudostroitel, MO-531-537, MO-538 Sovetskiy Staratel, MO-539-546 1943 - 1944 55t, 24.8x4.2x1.6m, 2pe/1pe(2), 2400/68hp, 21kts, 22p; 10belt, 12deck, 12CT; 1x1-45/68, 1x1-37/73, 2x2-12.7, 2DCR
KFK 3 250 MO-851 1943 110t, 24.0x6.4x2.8m, 1d, 175hp, 9kts, 18p; 1x1-37/83, 2x2-20/65, 2DCR or MS
251 MO-852 1943
252 MO-853 1943
BK-02 1 253 MO-411 1934 No picture 75t, 26.9x4.0x1.9m, 3pe, 2550hp, 18kts, 20p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR, 4m
MO-1 1 254 SK-132 1935 51t, 26.0x3.8x1.2m, 3pe, 1130hp, 14kts, 21p; 2x1-12.7, 2DCR
MO-2 12 255 - 266 MO-15, 56, 66, 75, 82, 109, 161, 171, 202, 261, 262, 413 1935 - 1936 50t, 26.2x3.9x1.5m, 3pe, 2250hp, 26kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR
MO-3 3 267 - 269 MO-73, 301, 305 1935 55t, 26.2x4.0x1.2m, 3pe, 2065hp, 24kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR
YP No1 1 1 No312 1906 35t, 27.4x3.7x1.5m, 2pe, 600hp, 20kts, 11p; 2x1-20/70, 2x2-12.7, 2DCR
D-3 10 2 - 11 SK-37, 102, 112, 181-185, 192, 202 1941 - 1944 32t, 22.4x4.0x1.8m, 3pe, 2550hp, 32kts, 9p; 1x1-37/73, 2x1-12.7, 2x4-82RL, 2DCR
KM-II 22 12 - 33 SK-14, 18, 21, 23-25, 28, 38, 48, 87, 96, 116, 117, 127, 135, 145, 161-165, 606   KT-407, 455, 604, 845, 846 1935 - 1942 No picture 7t, 13.8x3.1x0.8m, 1pe, 63hp, 9kts, 10p
KM-IV 26 34 - 59 SK-16, 26, 32, 58, 68, 78, 88, 94, 97, 98, 107, 108, 198, 208, 211-214, 311-316, 607, 608   KT-43, 44, 93, 95, 98, 99, 102, 110, 112, 119, 609, 847-849 1938 - 1943 12t, 19.3x3.4x0.8m, 2pe, 126hp, 10kts, 10p
SKA-1 3 60 - 62 SKA-200-202 1935 32t, 20.9x3.9x1.1m, 2d, 300hp, 14kts, 15p; 1x1-45/46, 1x1-12.7
Large drifter 2 63 SK-509 1941 No picture 100t, 26.0x4.5x3.0m, 1d, 100hp, 6.5kts, 15p; 2x1-45/46, 1x1-12.7
64 SK-519 1941
A 24 65 - 88 SK-11-17, 21-26, 47, 49, 661-669 1940 - 1943 8t, 15.6x3.0x0.6m, 1pe, 63hp, 8kts, 6p; 1x1-12.7
Small drifter 8 89 - 96 SK-619-626 1942 59t, 16.6x4.9x2.4m, 1d, 50hp, 7kts, 17p; 1x1-12.7
BKM-2 5 97 - 101 SK-651-655 1943 - 1944 No picture 58t, 23.0x3.5x1.2m, 2d, 500hp, 12kts, 16p; 1x1-37/73(97), 1x2-12.7, 1x16-132RL(93-96)
MO-1 56 102 - 157 SK-230-258, 436, 438, 440-442, 444-458, 521-527 1943 - 1944 27t, 19.2x4.6x1.2m, 2pe, 1260hp, 25kts, 12p; 1x1-20/70, 2x2-12.7, 2DCR
SK-752 2 158, 159 SK-752, 753 1940 No picture 51t, 23.0x4.5x1.1m, 2d, 220hp, 11kts; 1x1-37/83, 3x1-20/65, MS
SK-754 3 160 - 162 SK-754-756 1907 51t, 30.4x4.0x0.8m, 2b,2vc, 550hp, 18kts, 18p; 1x1-47/44, 1x1-20/65, MS
SK-757 2 163, 164 SK-757, 758 1917 - 1918 87t, 33.5x4.5x1.8m, 3pe, 660hp, 17kts, 20p; 1x1-37/83, 1x1-20/65, 2DCR
K-105 1 165 SK-143 1928 No picture 29t, 22.6x3.8x1.5m, 300hp, 12kts, 13p; 1x1-45/46
K-1 5 166 - 170 SK-610-614 1928 No picture 15t, 12.9x2.9x1.4m, 100hp, 8kts, 9p
GK-1 2 171, 172 SK-143, 144 1930 No picture 20t, 22.5x3.9x1.1m, 2pe, 1000hp, 23kts, 13p; 1x1-12.7
ZK 10 173 - 182 SK-23, 33-36, 38-40, 43, 73 1931 - 1932 19t, 19.8x3.3x1.2m, 2pe, 600hp, 16kts, 12p; 1x1-45/46
K-229 1 183 SK-93 1931 No picture 23t, 22.5x3.9x1.3m, 1700hp, 12p; 1x1-12.7
GK 1 184 SK-47 1931 30t, 24.0x3.9x1.1m, 2pe, 1650hp, 23kts, 10p; 1x1-45/46
K-17 1 185 SK-615 1931 No picture 17t, 18.9x3.6x1.4m, 600hp, 11kts, 9p
K-164 1 186 SK-164 1932 No picture 14t, 12.9x2.7x1.2m, 100hp, 9.9kts, 7p
K-18 1 187 SK-616 1932 No picture 14t, 13.6x2.8x1.7m, 300hp, 7kts
K-165 1 188 SK-165 1935 No picture 16t, 17.0x3.4x0.8m, 720hp, 13kts, 7p
PK-2 1 189 SK-605 1936 No picture 15t, 15.3x2.9x1.4m, 300hp, 12kts, 12p
AYP - 5 1 SK-501 1940   150t
2 SK-504 1937   133t
3 SK-508 1931   170t
4 SK-601 1937   110t
5 SK-77 1936   125t
PGA pr. 161 17 1 BK-501 1943 158t, 36.2x5.5x1.3m, 2pe, 2400hp, 13kts, 38p; 50belt, 30deck, 45turrets, 8CT; 2x1-76/42, 2x1-45/68, 1x1-37/73, 2x1-12.7
2 BK-502 1943
3 BK-503 1943
4 BK-505 1943
5 BK-506 1943
6 BK-507 1943
7 BK-508 1943
8 BK-510 1943
9 BK-511 1944
10 BK-512 1944
11 BK-513 1944
12 BK-515 1944
13 BK-516 1944
14 BK-517 1944
15 BK-518 1944
16 BK-519 1944
17 BK-520 1944
PGRA Kopyo 2 1, 2 BK-93, 94 1910 25t, 22.2x3.1x0.5m, 2pe, 200hp, 14.5kts, 12p; 8belt, 8deck, 8CT: 1x1-76/16
K 4 3 - 6 BK-71, 73-75 1917 25t, 20.4x3.2x0.6m, 2pe, 150hp, 12.5kts, 12p; 5belt, 4deck, 6shields, 6CT; 2x1-76/16
N 2 7, 8 BK-81, 84 1916 - 1917 18t, 15.2x3.1x0.7m, 2pe, 100hp, 11.5kts, 8p; 7belt, 5deck, 7turret, 7CT; 1x1-76/16
D 2 9, 10 BK-36, 37 1916 - 1917 7t, 9.2x2.4x0.7m, 1pe, 80hp, 10.5kts, 7p; 5belt, 6turret, 6CT; 1x1-12.7
Partizan 2 11, 12 BK-91, 92 1932 No picture 56t, 32.0x3.4x0.9m, 2pe, 1600hp, 22kts, 13p; 5belt, 5CT; 1x1-76/30
pr. 1124 75 13 - 87 BK-11-15, 20-25, 32, 33, 41-47, 51-56, 61-66, 71, 75, 99-103, 111, 115, 121, 154, 158-160, BK-162 Eyskiy Patriot, BK-165 Izmailets, 211, 212, BK-215 Kapitan 3 ranga Lysenko, BK-221, BK-308 Trudyashchiysya Tatarii, BK-309, 310, 314, 318-320, 324, 335-337, 339, 343, 411, 412, BK-422 Stalinets, BK-423, 431-435, 437 1936 - 1944 41t, 25.3x3.6x0.8m, 2pe, 1500hp, 21kts, 17p; 7belt, 4deck, 45turrets, 8CT; 2x1-76/42, 1x2-12.7
pr. 1125 82 88 - 169 BK-1, BK-3 Leytenant Glazunov, BK-4-8, 11-14, 16-19, 26-29, 31-34, 41-44, 50, 60, 93, BK-124 Geroy Sovetskogo Soyuza Golubets, BK-131 Geroy Sovetskogo Soyuza Filchenkov, BK-132 Geroy Sovetskogo Soyuza Tsibulko, BK-134 Geroy Sovetskogo Soyuza Krasnoselskiy, BK-139, 140, 186, 200-206, 212-214, 222-224, 231, 232, BK-233 Minyor Nikulin, BK-234 Kalyuzhny, BK-241, 242, BK-243 Kapitan-Leytenant Savitskiy, BK-244, 301, 302, 304, BK-305 Molotovskiy Remeslennik, BK-306, 307, 313, 322, 325, 371-385 1938 - 1944 30t, 22.7x3.5x0.6m, 1pe, 750hp, 19.7kts, 13p; 7belt, 4deck, 45turret, 7CT; 1x1-76/42, 1x2-12.7
KU 2 170, 171 BK-36, 37 1930s No picture 12t, 11.2x3.0x0.6m, 1d, 40hp, 6kts; 2x1-12.7
pr. S-40 3 172 - 174 BK-323, 331, 333 1942 37t, 24.7x3.9x0.6m, 2d, 800hp, 19kts, 13p; 7belt, 4deck, 45turrets, 7CT; 1x1-76/42
PAA pr. 165 21 1 - 21 PVO-29, 61 - 80 1943 - 1944 19t, 14.6x3.6x0.9m, 1pe, 115hp, 10kts, 13p; 1x1-37/73, 1x1-20/70 or 1x1-12.7

AMPHIBIOUS SHIPS

LCM SB-1 4 1 SB-1 1940 720t, 69.5x14.5x0.9m, 2d, 280hp, 6kts, 18p; troops, tanks
2 SB-2 1940
3 SB-3 1940
4 SB-4 1940
LCMx DB-61 4 1 DB-61 1941 No picture 1055t; 68.5x14.5x1.3m; troops, tanks
2 DB-62 1941
3 DB-63 1941
4 DB-64 1941
DB-65 1 5 DB-65 1941 No picture 591t, 90.6x15.0x0.5m; troops, tanks
LCU Siebel 40 1 1 DB-51 1941 130t, 24.3x13.7x1.2m, 2pe, 420hp, 6.6kts, 29p; 60t cargo
MFP-A 8 2 BDB-1 1942 220t, 47.0x6.5x1.5m, 3d, 390hp, 10.5kts, 21p; 1x1-75/36, 2x1-20/65, 200troops or 2 tanks
3 BDB-8 1942
4 BDB-9 1942
5 BDB-12 1941
6 BDB-13 1942
7 BDB-14 1941
8 BDB-15 1941
9 BDB-16 1942
MFP-C 3 10 BDB-2 1942 220t, 47.0x6.5x1.5m, 3d, 390hp, 10.5kts, 21p; 1x1-75/36, 2x1-20/65, 200troops or 2 tanks
11 BDB-10 1942
12 BDB-21 1942
MFP-C2 2 13 BDB-11 1943 220t, 47.0x6.5x1.5m, 3d, 390hp, 10.5kts, 21p; 1x1-75/36, 2x1-20/65, 200troops or 2 tanks
14 BDB-20 1943
MFP-D 5 15 BDB-3 1943 239t, 49.8x6.6x1.4m, 3d, 375hp, 10.3kts, 21p; 1x1-75/36, 2x1-37/83, 2x2-20/65; 200troops or 3tanks
16 BDB-4 1943
17 BDB-5 1943
18 BDB-6 1943
19 BDB-7 1943
LC tender (1 hold) 13 1 - 13 No13, 23, 24, 33, 53, 54, 61, 73, 74, 84, 93, 101, 104 1942 26t, 10.3x3.3x1.1m, 1pe, 73hp, 6kts, 5p; 1x1-12.7; 70troops or 12t cargo
tender (2 holds small) 18 14 - 31 No17, 18, 27, 37, 38, 46-48, 57, 58, 68, 77, 78, 87, 88, 96, 98, 107 1942 No picture 32t, 10.7x3.6x1.1m, 1pe, 73hp, 6kts, 5p; 1x1-12.7; 70troops or 15t cargo
tender (2 holds large) 38 32 - 69 No19, 39, 49, 59, 79, 89, 99, 100, 109-111, 210, 266-269, 276, 280, 284, 310, 311, 410, 510, 610, 611, 710, 711, 810, 811, 910, 911, 1010, 1011, 1111, 1211, 1311, 1411, 1511 1942 - 1943 No picture 40t, 14.4x3.8x1.1m, 1pe, 73hp, 5kts, 5p; 1x1-12.7; 90troops or 25t cargo
pr. 165 7 70 - 76 DB-2, 4, 9, 42-45 1942 - 1944 19t, 14.6x3.6x0.9m, 2pe, 76-174hp, 9kts, 3p; 60troops
DB-51 4 77 - 80 DB-51-54 1941 - 1944 50t, 19.0x5.9x0.8m, 2d, 136-180hp, 8-9.2kts, 7p; 1x1-20/65; 150troops or 40t cargo

MINE WARFARE SHIPS

ML Marti 1 1 Marti 1896 6189t, 122.3x15.4x7.0m, 4b,2vte, 11426hp, 18kts, 390p; 4x1-130/55, 7x1-76/55, 3x1-45/46, 3x1-12.7, 390m
Okean 3 2 Murman 1937 3700(2)-3200(3,4)t, 80.6x12.0(2)-13.0(3,4)x5.6m, 3b,1vte, 2400hp, 13kts, 173p; 3x1-130/50, 4x1-76/30(2), 2x1-76/30(3,4), 2x1-12.7, 152(2)-124(3)-58(4)m
3 Okean 1936
4 Okhotsk 1937
Don 1 5 Don 1941 950t, 76.9x9.1x2.5m, 2d, 2200hp, 16kts, 105p; 2x1-105/45, 2x1-37/83, 2x1-20/70, 2x1-13.2, 135m, 2DCT
AML - 9 1 Argun 1923 5400t, 97.0x13.7x5.5m, 2b,1vte, 1550hp, 11kts; 4x1-130/55, 3x1-76/30, 4x1-37/73, 530m
2 Astrakhan 1913   3725t, 91.1x12.3x5.2m, 2b,1vte, 1150hp, 9.8kts; 2x1-102/60, 2x1-76/30, 1x1-45/46, 820m
3 Ayan 1935   1975t, 74.0x10.4x3.3m, 2d, 750hp, 9kts; 1x1-76/30, 2x1-45/46, 200m
4 Voroshilovsk 1907   2300t, 63.5x10.0x4.6m, 2b,1vte, 750hp, 10.5kts; 4x1-76/30, 268m
5 Gizhiga 1937   1600t, 74.1x10.4x3.3m, 2d, 750hp, 9kts; 1x1-76/30, 2x1-45/46, 138m
6 Teodor Nette 1912   3765t, 91.1x12.3x4.8m, 2b,1vte, 1200hp, 9kts; 1x1-102/60, 2x1-76/30, 1x1-45/46, 200m
7 Tomsk 1913   4466t, 92.0x12.3x5.2m, 2b,1vte, 1200hp, 9kts; 9x1-45/46, 420m
8 Yushar 1915   202t, 75.5x10.7x3.9m, 2b,1vte, 848hp, 11kts; 1x1-76/55, 3x1-45/46, 125m
9 Lukomskiy 1929   354t; 10m
MLR Silny 1 1 Silny 1910 300t, 55.7x16.6x1.5m, 1b,1vc, 450hp, 10kts, 71p; 3x1-45/46, 100m
NL pr. 149 4 1 Vyatka 1941 527t, 56.8x9.8x1.7m, 3d, 330hp, 8.3kts, 54p; 3x1-45/46, 2x1-12.7, 50m, nets
2 Onega 1941
3 Mologa 1944
4 Sukhona 1944
ANL - 3 1 Profsoyuz 1912   1535t, 67.0x11.5x2.8m, 520hp, 8kts; 1x1-45/46, nets
2 Garibaldi 1903   200t
3 ZBS-1 1939   459t; 2x1-76/30
MS Razvedchik 1 1 T-31 1905 100t, 30.8x5.0x1.7m, 2b,1vte, 660hp, 16kts, 31p; 2x1-45/46, MS
Minrep 1 2 Zapal 1912 205t, 45.0x6.1x2.5m, 2b,2vde, 300hp, 11.5kts, 37p; 1x1-76/30, 1x1-45/46, MS, 32m
Iskra 1 3 T-891 1914 420t, 44.5x7.5x3.3m, 1b,1vte, 650hp, 11.6kts, 49p; 1x1-45/46, 1x1-37/73, 2x1-12.7, MS
pr. 3 2 4 EMTShch-401 Tral 1936 445t, 62.0x7.2x2.0m, 2d, 2800hp, 18.5kts, 42p; 1x1-100/51, 1x1-45/46, 3x1-37/73, 2x1-12.7, 2DCR, 31m, MS
5 T-404 Shchit 1937
pr. 53 8 6 T-1 Strela 1938 503t, 62.0x7.2x2.3m, 2d, 2800hp, 17.8kts, 44p; 1x1-100/56, 1x1-45/46(12,13), 3x1-37/73, 2x1-12.7(12,13), 4x1-12.7(6-11), 2DCR, 31m, MS, AS(13)
7 T-2 Tros 1938
8 T-3 Podsekatel 1938
9 T-4 Provodnik 1938
10 T-7 Vekha 1938
11 T-8 Cheka 1938
12 T-406 Iskatel 1938
13 EMTShch-407 Mina 1938
pr. 53u 8 14 T-205 Gafel 1939 480t, 62.0x7.4x2.2m, 2d, 2900hp, 18.2kts, 47p; 1x1-100/56, 1x1-45/46(15-18,20), 1x1-37/73(19), 2x1-37/73(14,21), 2x1-20/70, 2x1-12.7(15-20), 4x2-12.7(14,21), 2DCR, 31m, MS
15 T-207 Shpil 1939
16 T-210 Gak 1939
17 T-211 Rym 1940
18 T-215 1940
19 T-217 Kontr-Admiral Yurkovskiy 1941
20 T-218 1940
21 T-219 Kontr-Admiral Khoroshkhin 1944
pr. 58 5 22 T-5 Paravan 1938 459t, 62.0x7.2x2.1m, 2d, 2900hp, 18.5kts, 47p; 1x1-100/56, 1x1-45/46(24-26), 3x1-37/73, 2x1-12.7(24-26), 4x1-12.7(22,23), 2DCR, 31m, MS
23 T-6 Kapsyul 1939
24 T-408 Yakor 1939
25 T-409 Garpun 1939
26 T-412 Arseniy Rasskin 1941
Virsaytis 1 27 T-33 1917 539t, 59.3x7.4x2.2m, 2b,2vte, 1850hp, 16kts, 57p; 2x1-100/56, 1x1-37/73, 2x1-12.7, MS
Viesturs 1 28 T-298 1926 310t, 48.9x6.5x1.5m, 2b,2vte, 750hp, 14kts, 39p; 1x1-76/55, 1x1-45/46, 3x1-12.7, 30m, MS
pr. 59 2 29 T-250 Vladimir Polukhin 1942 879t, 79.2x8.1x2.5m, 2b,2gt, 8000hp, 22.4kts, 125p; 2x1-100/56, 1x1-45/46, 3x1-37/73, 2x1-20/70, 4x1-12.7, 2DCR, 20m, MS, AS, MgS
30 T-254 Vasiliy Gromov 1943
T-108 2 31 T-108 1942 295t, 36.4x7.1x2.7m, 1d, 375-500hp, 10-11kts, 20p; 1x1-20/70, 1x2-12.7, MS, AS, MgS
32 T-110 1942
T-111 7 33 T-111 Starshiy Leytenant Lekarev 1943 945t, 56.2x10.1x3.0m, 2d, 2000hp, 15kts, 96p; 2x1-76/50, 8x1-20/70, MS, AS, MgS
34 T-112 Starshiy Leytenant Vladimirov 1943
35 T-113 1943
36 T-115 1943
37 T-116 1943
38 T-117 1943
39 T-119 1943
T-121 2 40 T-121 1943 430t, 42.7x8.5x3.2m, 1d, 500hp, 10kts, 21p; 2x1-20/70, MS, AS, MgS
41 T-122 1942
pr. 253LP 30 42 T-351 1943 127(42-67)-143(68-71)t, 38.0x5.7x1.4m, 3d, 690(42-67)-480(68-71)hp, 14(42-67)-12.5(68-71)kts, 21p; 2x1-45/68, 2x1-12.7(42-67), 2x2-12.7(68-71), 2DCR, 12m, MS, MgS, AS
43 T-352 1944
44 T-354 1944
45 T-355 1944
46 T-356 1944
47 T-357 1944
48 T-358 1944
49 T-359 1944
50 T-360 1944
51 T-361 1944
52 T-362 1944
53 T-363 1944
54 T-364 1944
55 T-370 1944
56 T-371 1944
57 T-372 1944
58 T-373 1944
59 T-374 1944
60 T-375 1944
61 T-376 1944
62 T-378 1944
63 T-380 1944
64 T-381 1944
65 T-386 1944
66 T-388 1944
67 T-389 1944
68 T-390 1944
69 T-391 1944
70 T-459 1944
71 T-460 1944
KFK 5 72 T-651 1943 110t, 24.0x6.4x2.8m, 1d, 175hp, 9kts, 18p; 1x1-37/83, 2x2-20/65, MS
73 T-652 1943
74 T-653 1943
75 T-654 1943
76 T-655 1943
EMTShch-70 4 77 EMTShch-70 1941 335t, 31.6x7.5x4.0m, 1vte, 368hp, 10kts; 2x1-45/46, 2x1-12.7, MS, MgS
78 EMTShch-71 1941
79 EMTShch-72 1941
80 EMTShch-73 1941
AMS - 71 1 T-489 1910   1441t, 64.0x9.6x3.2m, 1b,1vte, 400hp, 7.5kts; 3x1-45/46, MS
2 T-879 1930   1036t, 51.1x9.1x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 10.6kts; 2x1-45/46, MS
2 T-880 1931   1150t, 51.1x9.1x4.5m, 1b,1vte, 700hp, 10.6kts; 2x1-45/46, MS
3 T-881 1940   1500t, 51.3x9.0x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 10.5kts; 2x1-76/55, MS
4 T-884 1930s   1200t, 57.1x9.0x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 11.5kts; 2x1-76/55, MS
5 T-885 1930   1200t, 51.1x9.1x5.0m, 1b,1vte, 650hp, 10kts; 2x1-76/55, MS
6 T-887 1931   1165t, 51.1x9.0x4.5m, 1b,1vte, 675hp, 12kts; 2x1-76/55, MS
7 T-888 1931   1416t, 51.3x9.0x4.5m, 1b,1vte, 675hp, 10kts; 2x1-76/55, MS
8 T-894 1935   1150t, 55.1x9.0x5.8m, 1b,1vte, 650hp, 10.3kts; 2x1-45/46, MS
9 T-895 1935   1150t, 55.1x9.0x5.8m, 1b,1vte, 650hp, 10.3kts; 2x1-45/46, MS
10 T-899 1933   1200t, 53.4x9.0x4.2m, 1b,1vte, 650hp, 8.5kts; 2x1-45/46, MS
11 T-901 1928   1100t, 48.2x8.5x4.4m, 1b,1vte, 650hp, 9.5kts; 2x1-45/46, MS
12 T-902 1930   1100t, 48.2x8.5x4.4m, 1b,1vte, 650hp, 9.5kts; 2x1-45/46, MS
13 T-905 1931   1140t, 51.1x9.0x4.5m, 1b,1vte, 690hp, 10kts; 2x1-45/46, MS
14 T-906 1932   1255t, 54.8x9.0x4.6m, 1b,1vte, 675hp, 10kts; 2x1-45/46, MS
15 T-907 1930   1100t, 51.1x9.1x3.8m, 1b,1vte, 700hp, 10.5kts; 2x1-45/46, MS
16 T-908 1928   1100t, 48.4x8.5x5.2m, 1b,1vte, 680hp, 10kts; 2x1-45/46, MS
17 T-909 1929   1100t, 48.4x8.5x5.2m, 1b,1vte, 660hp, 10kts; 2x1-45/46, MS
18 T-910 1933   1050t, 53.4x9.0x4.5m, 1b,1vte, 650hp, 10kts; 2x1-76/55, MS
19 T-11 1931   1306t, 51.1x9.0x4.8m, 1b,1vte, 675hp, 9.7kts; 1x1-102/60, MS
20 T-12 1933   1250t, 54.8x9.4x5.0m, 1b,1vte, 650hp, 8.5kts; 1x1-102/60, MS
21 T-13 1930   1250t, 54.8x9.0x4.4m, 1b,1vte, 770hp, 10kts; 1x1-102/60, MS
22 T-14 1930   1107t, 49.3x8.5x4.8m, 1b,1vte, 675hp, 9kts; 1x1-102/60, MS
23 T-16 1931   1200t, 54.8x9.0x4.3m, 1b,1vte, 675hp, 9kts; 1x1-76/55, MS
24 T-17 1931   1033t, 51.1x9.0x4.8m, 1b,1vte, 700hp, 9kts; 1x1-76/55, MS
25 T-69 1936   140t
26 T-52 1938   140t
27 T-38 1936   140t
28 T-44 1938   140t
29 T-43 1939   140t
30 T-63 1937   140t
31 T-81 1937   140t
32 T-46 1935   140t
33 T-48 1936   140t
34 T-63 1938   140t
35 T-59 1935   140t
36 T-65 1938   140t
37 T-66 1939   140t
38 T-126 1937   140t
39 T-68 1936   140t
40 T-175 1936   140t
41 T-176 1939   140t
42 T-179 1937   140t
43 T-40 1938   140t
44 T-34 1934   470t
45 T-42 1934   470t
46 T-36 1891   220t
47 T-51 1927   160t
48 T-37 1911   196t
49 T-58 1938   370t
50 T-62 1890   140t
51 T-100 1900   150t
52 T-172 1897   185t
53 T-30 1938   470t
54 T-87      
55 T-892 1933   450t
43 T-20 1930   370t
44 T-21 1930   370t
45 T-15 1921   480t; 1x1-75/50
46 T-18 1935   447t
47 T-19 1935   447t
48 T-22 1938   370t
49 T-23 1938   370t
50 T-24 1938   370t
51 T-135 1938   510t
52 T-136 1938   510t
53 T-141 1934   430t
54 T-142 1934   430t
55 EMTShch-495 1895   520t
56 EMTShch-501 1932   500t
57 EMTShch-516 1893   842t
58 T-513 1932   285t
59 TShch-311 1941   180t
60 RTShch-48 1930   150t
61 RTShch-49 1930   150t
62 RTShch-50 1930   150t
63 RTShch-51 1930   150t
64 RTShch-52 1930   150t
65 T-670 1913   300t
66 T-101 1929   540t
67 T-102 1930 540t
68 T-103 1929   540t
69 T-104 1929   540t
70 T-106 1929   540t
71 T-107 1929   500t
MSRA - 18 1 RTShch-2 1934   293t
2 RTShch-3 1934   293t
3 RTShch-50 1938   232t
4 RTShch-51 1937   232t
5 RTShch-52 1937   232t
6 RTShch-53 1937   232t
7 RTShch-54 1938   232t
8 RTShch-55 1938   232t
9 RTShch-56 1902   227t
10 RTShch-57 1907   227t
11 RTShch-58 1937   232t
12 RTShch-59 1937   232t
13 RTShch-64 1932   250t
14 EMTShch-656 1909   320t
15 EMTShch-657      
16 EMTShch-659      
17 EMTShch-660      
18 EMTShch-661      
MSB R 42 1 - 42 No221-225, 227, 311, 312, 314, 315, 326, 327, 411-413, 415, 422, 424, 425, KT-376, 377, 558, 567, 568, 570, 701-704, 707, 710, 711, 801-803, 805, 808-810, 844, KEMTShch-660, 661 1937 30t, 20.8x3.3x1.1m, 1d, 136hp, 9.3kts, 12p; MS, MgS
pr. 165 33 43 - 75 KT-224-231, 233, 234, 236, 241-247, 260-262, 519, 643-652, 659 1943 - 1944 19t, 14.6x3.6x0.9m, 1pe, 115hp, 10kts, 13p; 1x1-12.7, MS
Ya-5 27 76 - 102 KEMTShch-581-584, 586-593, 662, 771-778, KT-447-450, 631, 632 1939 - 1944 23t, 18.7x3.6x1.0m, 1d, 65hp, 9kts, 10p; MS, MgS
KM-II 17 103 - 119 KT-29, 30, 37, 117, 127, 137, 237, 407, 454, 455, 604, 608, 810, 821, 822, 845, 846 1935 - 1942 No picture 7t, 13.8x3.1x0.8m, 1pe, 63hp, 9kts, 10p; MS
KM-IV 122 120 - 241 KT-43, 44, 77, 87, 93, 95, 97-99, 102, 105, 110, 112, 115, 118, 119, 121, 263, 264, 265, 283, 291, 292, 295, 298, 301-315, 318-320, 322, 324-334, 335, 336, 338, 339, 341-344, 346-354, 356, 358-360, 381-390, 609, 621-629, 664-679, 681, 682, 847-849, KEMTShch-7, 8, 101, 109, 280-282, 287-290 1938 - 1943 12t, 19.3x3.4x0.8m, 2pe, 126hp, 10kts, 10p; MS
tender (1 hold) 20 242 - 261 KEMTShch-511-516, 518, 820, KT-653-657, 858, 891, 893-897 1942 26t, 10.3x3.3x1.1m, 1pe, 73hp, 6kts, 5p; 1x1-12.7, MS, MgS
tender (2 holds small) 1 262 KT-892 1942 No picture 32t, 10.7x3.6x1.1m, 1pe, 73hp, 6kts, 5p; 1x1-12.7, MS
tender (2 holds large) 1 263 KT-898 1942 No picture 40t, 14.4x3.8x1.1m, 1pe, 73hp, 5kts, 5p; 1x1-12.7, MS
DMB 36 264 - 299 KT-248-259, 520, 528-530, 534-538, 541-543, 553-557, 577-579, 598, 599, 805, 806 1943 - 1944 20t, 13.6x3.8x0.4m, 1pe, 102hp, 8kts, 4p; MS
KLT 7 300 - 306 KT-633, 713-715, 814, 815, 843 1940 No picture 10t, 15.2x2.6x0.7m, 2d, 136hp, 12kts, 12p; MS
MSV-38 22 307 - 328 KT-170-174, RTShch-13-17, 44-48, KEMTShch-102, 212, 214-217, 219 1941 - 1944 17t, 14.0x2.9x0.9m, 1pe, 95hp, 8.5kts, 8p; MS, MgS
K-15M-17 80 329 - 408 KT-112, 113, 118, 120, 122, 123, 126-129, 130-139, 141-151, 153-163, 187-191, RTShch-7-12, 18-28, 30-32, 40-43, KEMTShch-29, 33, 35, 36, 38, 39, 107, 108, 117 1941 - 1943 21t, 15.5x3.3x0.7m, 1d, 65-100hp, 6.5-8kts, 8p; 1x1-12.7, MS, MgS
D-2/4 15 409 - 423 KT-372-375, 832-842 1941 - 1944 No picture 20t, 16.9x3.6x1.0m, 1d, 75hp, 7.5kts, 11p; 1x1-12.7, MS
Zh 10 424 - 433 KT-53-58, 150, 157-159 1942 34t, 17.3x3.8x1.5m, 1pe, 65hp, 8.5kts, 12p; MS
K-18 23 434 - 456 KT-205, 206, 220-223, 497, 498, 693-700, KEMTShch-491-495, 499, 500 1943 - 1944 18t, 15.9x3.3x0.7m, 1d, 85-115hp, 6.5-8kts, 7p; 1x1-12.7, MS, MgS
Ya-6 8 457 - 464 KEMTShch-594-597, 779-782 1944 23t, 19.8x3.4x1.0m, 1d, 100hp, 10kts, 10p; MS, MgS
KT-941 5 465 - 469 KT-941-945 1941 - 1944 25t, 17.3x3.0x1.0m, 1d, 120hp, 10.5kts, 8p; MS
MSBA - 24 1 KT-720 1934   209t
2 KT-61 1937   115t
3 KT-64 1937   115t
4 KT-71 1936   130t
5 KT-73 1936   130t
6 KT-81 1936   130t
7 KT-82 1936   130t
8 T-91 1936   236t
9 T-92 1936   263t
10 T-93 1936   263t
11 T-94 1936   263t
12 KT-121 1936   125t
13 KT-122 1936   125t
14 T-155 1936   183t
15 T-156 1936   183t
16 KT-562 1932   115t
17 EMTShch-549 1933   130t
18 EMTShch-604 1937   100t
19 KT-154 1936   131t
20 KT-548 1932   115t
21 KEMTShch-931 1930   185t
22 KEMTShch-932 1930   150t
23 KEMTShch-933     147t
24 KEMTShch-934     147t

BOARD GUARD SHIPS

FS pr. 19 2 1 PSK-1 Dzerzhinskiy 1935 1161t, 80.0x8.3x3.8m, 3d, 4500hp, 18.5kts, 131p; 3x1-102/60, 4x1-45/46, 3x1-12.7, 2DCT, 24m
2 PSK-2 Kirov 1935
PC Atarbekov 1 1 Atarbekov 1916 273t, 39.2x5.8x2.4m, 2d, 1600hp, 14kts, 46p; 2x1-76/55, 2x1-12.7
Mogilevskiy 1 2 Mogilevskiy 1916 202t, 30.5x5.8x2.7m, 1b,1vte, 350hp, 11kts, 46p; 3x1-45/46, 2x1-12.7
T.13 1 3 PS-1 1916 580t, 43.2x7.2x3.5m, 1b,1vte, 500hp, 11kts, 35p; 1x1-57/50, MS, 30m
SC pr. 122 1 1 Yakhont 1941 238t, 48.5x5.8x1.9m, 3d, 3300hp, 24kts, 49p; 1x1-76/55, 3x1-12.7, 2DCR
APC - 2 1 Sovetskiy Azerbaydzhan 1893   1091t, 74.8x9.6x4.0m, 640hp, 14kts; 2x1-130/55
2 Vorovskiy 1901   3315t, 96.6x12.2x5.5m, 6000hp, 18kts; 2x1-120/45
PS MO-4 44 1 - 44 PK-1, 2, 4, 6-24, 28-36, 38-42, 61-66, 233, 234 1937 - 1939 57t, 26.9x4.0x1.5m, 3pe, 2550hp, 25.5kts, 21p; 2x1-45/46, 2x1-12.7, 2DCR

Ivan Gogin, 2011-14