home

World navies yesterday

1940

China 01 January 1940

ESCORTS

PC Hai Ning 2 1 Wei Ning 1933 300t, 43.5x6.1x2.4m, 1b,1vte, 600hp, 10kts, 44p; 2x1-57/40 or 2x1-40/39
2 Yi Ning 1934

OTHER FIGHTING SHIPS

PG Kiang Yuan 1 1 Kiang Yuan 1905 565t, 54.1x8.5x2.1m, 2b,2vte, 950hp, 13kts, 85p; 1x1-120/40, 1x1-76/40, 4x1-47/40
Chu Tung 3 2 Chu Tung 1906 752t, 61.0x9.0x2.4m, 2b,2vte, 1350hp, 13kts, 117p; 2x1-120/40, 2x1-76/40
3 Chu Tai 1906
4 Chu Kuan 1907
Yung Sui 1 5 Yung Sui 1929 800t, 68.0ppx9.1x1.8m, 2b,2vte, 4000hp, 18.5kts, 100p; 1x1-152/50, 1x1-120/45, 3x1-76/40, 4x1-57/40, 1x1-40/39
Ming Chuen 1 6 Ming Chuen 1930 500t, 61.8x7.9x1.8m, 2b,2vte, 2400hp, 16.6kts, 146p; 1x1-120/45, 1x1-102/45, 1x1-76/40, 2x1-57/40, 1x1-47/40
PR Chiang Hsi 2 1 Chiang Hsi 1912 140t, 43.9(1)-44.5(2)x7.5(1)-7.3(2)x0.6m, 2b,2vte, 450(1)-500(2)hp, 12kts, 49p; 1x1-37/32(1), 2x1-37/32(2)
2 Chiang Kun 1912

COASTAL FORCES

PT Shi 34 7 1-7 Chenggong, Tiangxiang, Chungmu, Wumu, Xiguan, Tingbi, Kefa 1936-1938 14t, 16.8x3.4x1.1m, 2pe, 1060hp, 45kts; 2-450TT
Yue 22 2 8,9 Shichang, Gaoxing 1937 60t, 28.0x4.3x1.5m, 3pe, 3300hp, 33kts, 12p; 1x1-20/65, 2-533TT

Ivan Gogin, 2011-15