home

World navies yesterday

1935

Lithuania 01 January 1935

ESCORTS

PC Prezidentas Smetona 1 1 Prezidentas Smetona 1917 535t, 59.3x7.3x2.2m, 2b,2vte, 1750hp, 16kts, 70p; 2x1-105/45, 30m, MS

Ivan Gogin, 2011-15